Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Deg llwybr cerdded ar gyfer yr hydref

Dewch i ddarganfod y lleoliadau gorau i weld lliwiau’r hydref

Menyw yn cerdded yn Nhan y Coed yn yr hydref

Dewiswch eich llwybr

Rydym wedi dewis deg llwybr cerdded i’ch helpu i fwynhau’r awyr agored yr hydref hwn yn ein coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Mwynhewch olygfeydd yn llawn arlliwiau’r hydref a rhaeadrau dramatig ar ein llwybrau cerdded ledled Cymru, sydd â nodwyr llwybr arnynt.

Teithiwch i goetir os hoffech weld rhai o aelodau trawiadol teyrnas y ffyngau.

Ewch allan ar lwybr pren dros gyforgors i edmygu byd o liwiau brown, aur, a browngoch.

Crwydrwch drwy ardd goedwig lle y mae’r dail yn newid lliw ar wahanol adegau yn ystod yr hydref.

I’ch helpu i ddewis llwybr yn agos i chi, rydym wedi rhestru llwybrau cerdded yn y Gogledd yn gyntaf, yn y Canolbarth, ac yna yn y De.

Llwybr Llyn Elsi, Parc Coedwig Gwydir, Gogledd Orllewin Cymru

Llyn ElsiGadewch brysurdeb Betws-y-coed i ganfod llyn tawel a hardd wedi’i amgylchynu gan goed yn floedd o liwiau’r hydref. Dilynwch y llwybr o amgylch y llyn wrth iddo fynd yn ôl ac ymlaen ar hyd ac oddi wrth y dŵr, a mynd heibio cofeb â mainc lle gallwch fwynhau’r olygfa. Mae’r llwybr yn ailymuno â’r prif lwybr a byddwch yn dychwelyd y ffordd y daethoch, yn ôl i Fetws-y-coed.

 • Hyd: 4 milltir/6.2 cilomedr
 • Tir: Taith gerdded galed sy’n dringo 300 metr wrth i’r llwybr godi, ac sy’n disgyn yn serth o’r dref ac yn dilyn cyfuniad o ffyrdd coedwig a llwybrau cerdded mwy cul, sy’n llai na 100cm o ran lled mewn rhai mannau, ar wyneb anwneuthuredig ac anwastad, lle y gallwch ddisgwyl llaid, cerrig, a gwreiddiau coed.
 • Cychwyn a gorffen: y tu ôl i Eglwys y Santes Fair (wrth ochr siop Cotswolds Outdoor), Betws-y-coed

Dysgu mwy

Llwybr Darganfod Gardd y Goedwig, Parc Coedwig Coed y Brenin, Gogledd Orllewin Cymru

Dail gwiniolenBle sy’n well i fynd â’r teulu i fwynhau lliwiau coch cyfoethog a chopr bendigedig yr hydref nag at lwybr darganfod trwy ardd goedwig?

Mae casgliad rhyfeddol o goed o bob cwr o’r byd i’w gweld ar hyd y llwybr drwy’r goedwig hardd hon. Maen nhw’n newid lliw ar adegau gwahanol yn ystod yr hydref felly fe ddylai croeso lliwgar fod yn disgwyl amdanoch, pa bryd bynnag y dewch ar ymweliad. Mae gan lawer o’r coed labeli enwau a cheir pyst ar hyd y daith gydag arwyddion y gallwch eu tynnu allan sy’n rhoi ffeithiau diddorol i chi. Gall dod o hyd i’r labeli a darllen y ffeithiau am y coed fod yn gêm llawn hwyl ar gyfer cerddwyr iau, a gallwch barhau â sbort y goedwig gartref drwy gasglu dail sydd wedi disgyn i wneud gwaith celf.

 • Hyd: ½ milltir/0.6 km
 • Tir dan draed: Mae gardd y goedwig yn frith o gyfres o lwybrau ffurfiol ac anffurfiol, rhai yn serth ac anwastad, ond does dim grisiau na chamfeydd
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Gardd y Goedwig, Parc Coedwig Coed y Brenin, ger Dolgellau

Dysgu mwy

Llwybr Cwm Cadian a'r Pos Anifeiliad, Tan y Coed, Canolbarth Cymru

Menyw yn cerdded yn Nhan y Coed yn yr hydrefByddwch yn barod i fwynhau lliwiau gwefreiddiol y tymor ar hyd y llwybr byr hwn drwy goed ffawydd tal mewn coedwig heddychlon. Mae coed ffawydd yn creu arddangosfa am gyfnod hir dros yr hydref am fod eu dail yn araf droi o felyn golau i oren tywyll. Bydd y dail marw’n aros ar y coed am yn hirach yn aml hefyd, ond pan fyddan nhw’n disgyn, yn y gaeaf weithiau, maen nhw’n creu carped dwfn sy’n crensian ar lawr y goedwig, ac sy’n llawer o hwyl cerdded drwyddo. Mae’r llwybr yn mynd wrth ochr afon Cadian, sy’n lle delfrydol i wylio’r trochwyr bach, â’u henw perffaith, wrth iddyn nhw ymdrochi i gael gafael ar fwyd yn y dŵr llifeiriol. Yn y maes parcio, cymerwch daflen ar gyfer Llwybr Pos yr Anifeiliaid (sy’n dilyn yr un llwybr â llwybr Cwm Cadian) a rhowch her i’r plant i ddod o hyd i’r anifeiliaid ar hyd y ffordd. Dewch â phicnic i’w fwynhau ar un o’r byrddau picnic ar y llethrau glaswelltog o gwmpas y maes parcio.

 • Hyd: 1¼ milltir/2 km
 • Tir dan draed: Mae’r llwybr yn dilyn heolydd y goedwig a llwybrau garw, cul, gyda rhai creigiau, gwreiddiau coed a mwd, a cheir ambell i ddringfa a disgynfa ar hyd y ffordd. Nid yw’n addas ar gyfer cerbydau babanod
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Tan y Coed, ger Machynlleth

Dysgu mwy

Llwybr Panorama, y Bwa, Canolbarth Cymru

Golygfa o Lwybr PanoramaCychwynnwch o’r hen fwa gwaith maen a arferai fod yn fynediad i ystâd Hafod gerllaw. Ar ôl rhan fer ond serth o ddringo drwy’r grug a’r llus lliwgar, byddwch yn cyrraedd yr olygfan lle y mae mainc a golygfeydd panoramig dros y bryniau amgylchynol cyn belled â Pharc Cenedlaethol Eryri. Mae’r llwybr yn dychwelyd i’r maes parcio drwy goed ffawydd enfawr, a blannwyd ar yr ystâd dros 200 o flynyddoedd yn ôl. Mwynhewch y lliwiau browngoch ysblennydd ar y coed urddasol hyn o’r fainc bren yn y llannerch.

 • Hyd: 1⅓ filltir/2.1 cilomedr
 • Tir: Mae’r llwybr cymedrol hwn yn cynnwys rhan hir o ddringo a disgyniad serth, y mae rhan ohono ar risiau. Mae’r wyneb yn arw a gall fod yn wlyb mewn mannau.
 • Cychwyn a gorffen: maes parcio’r Bwa, ger Pontarfynach

Dysgu mwy

Llwybr Cors Caron, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, Canolbarth Cymru

Cors CaronMentrwch allan ar y llwybr pren yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron i edmygu’r dewis rhyfeddol o liwiau brown, coch a gwin sydd i’w gweld yn y tirlun bendigedig hwn. Mae’r ardal eang hon o wlyptir yn cynnig golygfa ddramatig ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, ond mae’r lliwiau’n hoelio’r sylw yn yr hydref. Mae lliwiau rhwd y gyforgors, y gwely cyrs a’r glaswelltir yn wrthgyferbyniad trawiadol yn erbyn gwyrddni’r bryniau o gwmpas, ac ar ddechrau’r hydref bydd y grug yn dal yn ei flodau. Dyma le rhagorol i weld byd natur hefyd, ac ar ddyddiau ychydig yn gynhesach mae’n bosib y gwelwch chi was y neidr a’r fursen yn saethu ar draws wyneb y dŵr, neu hyd yn oed fadfall neu wiber yn torheulo ar y llwybr pren, yn gwneud y gorau o heulwen gynnes ola’r flwyddyn.

 • Hyd: 1½ milltir/2.6 km
 • Tir dan draed: Llwybr cylchol yw’r llwybr pren hygyrch dros ran de-ddwyreiniol y gors. Mae’n mynd heibio cuddfan fawr ble gallwch fwynhau golygfeydd heddychlon dros y tir a gweld y bywyd gwyllt. Ceir meinciau a lleoedd pasio ar hyd y ffordd
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron, ger Tregaron

Dysgu mwy

Llwybr y Grib, Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, Canolbarth Cymru

GolygfaBydd y wobr yn werth y dringo serth fydd angen i chi ei wneud ar hyd Llwybr y Grib, wrth i chi ryfeddu ar y golygfeydd ysblennydd yn llawn o liwiau’r hydref. Mae’r llwybr yn pasio drwy dirweddau gwahanol sy’n amrywio o’r gefnen rugog ar y bryn agored i goedwigoedd a sgeintiwyd gan goed aur a llystyfiant brown. Ar hyd y ffordd ceir golygfan garreg ble gallwch fwynhau golygfeydd ysgubol dros Fae Ceredigion a Mynyddoedd Cambria. Mae’r hydref yn amser gwych i wylio’r barcutiaid yn cyrraedd y llyn i gael eu bwydo bob prynhawn. Mae tuedd i’w niferoedd gynyddu ychydig wrth i’r tywydd oeri, a’u bwyd naturiol yn prinhau. Os yw hi’n wlyb, mae caffi’r Ganolfan Ymwelwyr yn lle cysgodol i wylio’r olygfa ryfeddol hon, ac i fwynhau te a chacennau cartref. 

 • Hyd: 3 milltir/5 km
 • Tir dan draed: Ceir arwyddion i ddangos ble mae Llwybr y Grib o faes parcio’r Ganolfan Ymwelwyr, ac mae’n dilyn llwybrau clir. Ceir rhai dringfeydd a disgynfeydd hir a serth. Mae’r arwynebedd mewn cyflwr da yn gyffredinol, ond gallai fod darnau garw a gwlyb mewn mannau ac mae rhannau o’r llwybr yn agored iawn i’r tywydd
 • Dechrau a gorffen: Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Dysgu mwy

Llwybr Dŵr Torri Gwddf, Coedwig Maesyfed, Canolbarth Cymru

Dŵr Torri GwddfGall rhaeadrau fod ar eu mwyaf dramatig ar ôl tywydd gwlyb yn yr hydref felly dyma amser delfrydol o’r flwyddyn i ymweld ag un sydd wedi bod yn enwog ers Oes Fictoria. Lleolir y rhaeadr â’r enw brawychus, Dŵr Torri Gwddf, yn y rhan o Goedwig Maesyfed a elwir yn Goed Cwningar. Cyn i berchnogion yr ystâd Fictoraidd blannu coedwig ddarluniadol ffasiynol er budd ymwelwyr â’r rhaeadr, roedd y rhostir yma’n llawn o dyllau cwningod enfawr. Mae’r afon yn disgyn yn serth i lawr ceunant i’r rhaeadr ysblennydd hon ac mae’r microhinsawdd yn gartref i redynnau, mwsoglau a chennau. Mae’r llwybr cylchol hwn yn eich arwain drwy’r goedwig ac uwchlaw Dŵr Torri Gwddf, a dylech glywed rhu’r dŵr wrth iddo daranu dros y rhaeadr wrth i chi agosáu.

 • Hyd:  ¾ milltir/1 km
 • Tir dan draed: Llwybr cylchol yw hwn drwy’r goedwig i frig y rhaeadr. Yn ogystal, ceir llwybr byrrach, sydd fwy neu lai yn wastad, o’r maes parcio yn syth i droed y rhaeadr ac yna’n ôl ar hyd yr un llwybr
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Coed Cwningar, ger Llandrindod

Dysgu mwy

Llwybr Pont Annell, Coedwig Caio, De Orllewin Cymru

Coedwig CaioDilynwch yn ôl troed tywysog Cymreig hanesyddol ar lwybr mewn coedwig sydd â chysylltiadau brenhinol. Coedwig gonifferaidd yw Coedwig Caio, a enwyd ar ôl pentref genedigol Llywelyn ap Gruffydd, tywysog olaf Cymru annibynnol. Yn yr hydref bydd pinnau’r coed llarwydd collddail yn troi’n aur gan wrthgyferbynnu’n drawiadol â choed talgryf Ffynidwydd Douglas a Sbriws Norwy. Mae’r llwybr yn arwain drwy’r goedwig gan groesi pont dros nant ble ceir bwrdd picnic ar y ddôl. Ar ôl i chi fod am dro, ewch i weld y cerflun dur trawiadol o Llywelyn ap Gruffydd a geir yn nhiroedd adfeilion castell Llanymddyfri.

 • Hyd: 1 milltir/1.6 km
 • Tir dan draed: Mae’r llwybr hwn sydd wedi’i arwyddo yn daith gymharol hamddenol drwy’r goedwig, sy’n addas ar gyfer teuluoedd
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Coedwig Caio, ger Llanymddyfri

Dysgu mwy

Llwybr Coedwig Mynwar, Coedwig Mynwar, De Orllewin Cymru

Golygfa dros aberCoedwig Mynwar yw’r lle i fynd dros yr hydref eleni os ydych chi eisiau gweld rhai o aelodau mwyaf trawiadol rhywogaeth y ffyngau. Dyma’r adeg orau o’r flwyddyn i chwilota am ffyngau o bob lliw a llun, sy’n wledd i’r llygaid ochr yn ochr â harddwch euraidd dail y coed. Lleolir y goedwig ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, ger blaen y rhan o afon Cleddau Ddu ble mae’r llanw’n cyrraedd.  Mae’r cyfuniad o ddŵr y môr a dŵr croyw’n darparu cynefin amrywiol ar gyfer bywyd gwyllt – cofiwch chwilio am adar y glannau fel crëyr a glas y dorlan, pan fyddwch yn y lle picnic a’r olygfan uwch yr aber.

 • Hyd: 1½ milltir/2.5 km
 • Tir dan draed: Mae’r llwybr hwn sydd wedi’i arwyddo yn addas ar gyfer teuluoedd
 • Dechrau a gorffen: Maes parcio Coedwig Mynwar, ger Hwlffordd

Dysgu mwy

Llwybr Rhyfeddodau Whitestone, Dyffryn Gwy, De Ddwyrain Cymru

Golygfa dros afon Gwy o Goedwig WhitestoneMae Dyffryn Gwy yn hysbys am fod yn ardal enedigol twristiaeth ym Mhrydain a bu’n denu ymwelwyr ers y 18fed ganrif. Mae’r hydref yn adeg wych i ymweld â’r coetiroedd yma sydd ymysg y rhai hyfrytaf ym Mhrydain. Mae’r cymysgedd o goed - o goed derw a choed ffawydd urddasol i goed ynn, ceirios a phisgwydd dail bach - yn dangos palet o liwiau’r hydref. Mwynhewch olygfeydd dros afon a cheunant dramatig Gwy drwy’r coed lliwgar, o’r tair golygfan hanesyddol ar y llwybr hwn.

 • Hyd: 1½ filltir/2.3 cilomedr
 • Tir: Mae’r llwybr cylchol hawdd hwn yn un gwastad yn bennaf gydag un rhan garegog.
 • Cychwyn a gorffen: maes parcio coed Whitestone, ger Tyndyrn

Dysgu mwy

Cynlluniwch eich taith a mwynhewch eich ymweliad!

Ewch i wefan Traveline Cymru i gael gwybodaeth am deithio ar fws, coets a thrên yng Nghymru.

Mae’r Cod Cefn Gwlad yn rhoi cyngor defnyddiol i chi ar sut i baratoi eich taith, gofalu eich bod chi ac eraill yn ddiogel a sut i helpu i sicrhau bod cefn gwlad yn parhau i fod yn lle hardd y gall pawb ei fwynhau.

Ydych chi’n chwilio am rywle arall i fynd iddo?  Ewch i’n tudalen Lleoedd i ymweld â hwy.

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map Llwybr Llyn Elsi Parc Coedwig Gwydir PDF [1011.0 KB]
Map Llwybr Darganfod Gardd y Goedwig Parc Coedwig Coed y Brenin PDF [1.1 MB]
Map Llwybr Cwm Cadian Tan y Coed PDF [1020.8 KB]
Map Llwybr Panorama Y Bwa PDF [1006.4 KB]
Map Llwybr Cors Caron Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron PDF [781.5 KB]
Map Llwybr y Grib Bwlch Nant yr Arian PDF [1009.3 KB]
Map Llwybr Dŵr Torri Gwddf Coedwig Maesyfed PDF [768.6 KB]
Map Llwybr Pont Annell Coedwig Caio PDF [965.1 KB]
Llwybr Coedwig Mynwar Coedwig Mynwear PDF [1.0 MB]
Map Llwybr Rhyfeddodau Whitestone Dyffryn Gwy PDF [980.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.