Croeso Cymru

Darganfyddwch lannau Cymru

Rydym wedi dewis deg lle arbennig y gofalwn amdanynt o amgylch morlin Cymru i chi eu harchwilio.

Yn eu plith mae cymysgedd o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol gyda thwyni tywod, coedwigoedd ger traethau ac unig Barth Cadwraeth Morol Cymru.

Ym mhob lle, mae llwybrau cerdded a phaneli gwybodaeth i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch ymweliad a gallwch hyd yn oed fwynhau crwydro’r arfordir ar ddwy olwyn ar y llwybrau beicio yng Nghoedwig Niwbwrch.

Rydym wedi’u rhestru isod, o arfordir gogledd Cymru yr holl ffordd o gwmpas i arfordir y de-ddwyrain.

Trefnu eich taith

Mae popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio eich ymweliad ag un o’r lleoedd arbennig hyn ger y môr ar ein gwefan.

1 Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn, Gogledd Cymru

NiwbwrchTirwedd arfordirol ddramatig wedi’i ffurfio gan y gwynt a’r môr dros y canrifoedd              

Mae Tywyn Niwbwrch ac Ynys Llanddwyn yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol arfordirol gyntaf Cymru.

Mae’r twyni tywod, y corsydd arfordirol a’r traethau creigiog yn gartref i lu o blanhigion ac anifeiliaid sydd wedi addasu i’r amgylchedd sy’n gyson newid.

Ochr yn ochr â’r warchodfa mae coedwig gonwydd fawr, sy’n cynnal un o safleoedd cadwraeth pwysicaf y wiwer goch yn y DU.

Mwynhewch gerdded ar hyd y traeth neu dilynwch y cyfeirbwyntiau ar un o’n llwybrau beicio neu gerdded. Cadwch lygad am y blodau lliwgar sy’n gorchuddio’r twyni yn yr haf a rhydwyr, hwyaid a gwyddau mudol yn y morydau yn ystod yr hydref a’r gaeaf.  

Cadwch lygad barcud ar ein llwybr gwiwer goch am y creaduriaid coetir gwibiog hyn. Ceir hefyd llwybr rhedeg, lle chwarae pren, a llwybr pos anifeiliaid i’r teulu oll.

Dysgwch fwy am ymweld â Choedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch

2 Morfa Dyffryn, ger Abermo, Gogledd Cymru

Morfa DyffrynTwyni tywod a glan môr mewn tirwedd arfordirol sy’n ddihafal ei harddwch ac amrywiaeth

Ychydig i fyny’r ffordd o dref glan môr boblogaidd Abermo ond ymhell o brysurdeb y twristiaid, mae Morfa Dyffryn yn gartref i dwyni tywod anferth.

Efallai bod golwg llwm a digroeso ar y twyni, ond maent yn cynnal ychydig o blanhigion ac anifeiliaid arbenigol iawn sy’n dibynnu ar yr amgylchedd rhyfedd hwn i fyw. Cadwch lygad am degeirianau syfrdanol yn y gwanwyn a’r haf a ffyngau trawiadol yn yr hydref.

Gallwch ddilyn naill ai llwybr trwy’r twyni ac i’r traeth agored neu lwybr estyllod pren byr sy’n ymestyn o’r maes parcio i’r traeth.                  

Mae’r llwybr estyllod yn wastad a llydan ac yn addas i gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio ac yn y pen draw ceir golygfan a chanddo fainc picnic.

Dysgwch fwy am ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn

3 Morfa Harlech, ger Harlech, Gogledd Cymru

Morfa HarlechSystem helaeth o dwyni a golygfeydd syfrdanol o Eryri

Yma gallwch ddarganfod pob math o gynefin twyni, ac amrywiaeth o fywyd gwyllt a phlanhigion pwysig sy’n ffynnu yn yr amodau hyn.

Yn y gwanwyn a’r haf, darganfyddwch y planhigion blodeuol lliwgar sy’n byw yng nglaswelltiroedd a llaciau’r twyni, a nifer o infertebratau arbennig.

Yn y gaeaf, cadwch lygad am y rhydwyr sy’n bwydo ar hyd y draethlin a’r adar gwyllt yn y morydau a’r forfa heli.

Mae llwybr troed cyhoeddus o faes parcio Min y Don i’r traeth, ac yno gallwch archwilio’r Warchodfa a mwynhau’r golygfeydd trawiadol tuag Eryri a Phen Llŷn.

Dysgwch fwy am ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech

4 Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, ger Aberystwyth, Gorllewin Cymru

Dyfi YnyslasTirwedd drawiadol gyda golygfeydd rhyfeddol dros y foryd, y môr a’r mynyddoedd

Mae’r warchodfa enfawr hon yn cynnwys tair ardal wahanol iawn ar arfordir Ceredigion.

Anelwch at lethrau a phantiau tywodlyd Twyni Ynyslas sy’n gartref i lu o anifeiliaid bychain gan gynnwys corynod prin, gwenyn turio a glöynnod byw syfrdanol.

Mwynhewch y golygfeydd helaeth o’r traeth tywodlyd dros foryd Dyfi gyda’i draethellau, banciau tywod a morfa heli sy’n darparu ardaloedd bwydo i adar gwlyptir.

Am brofiad llawn o’r twyni, rhowch gynnig ar ein Taith Gerdded Twyni gylchol, gan ddilyn y cyfeirbwyntiau o’r maes parcio. Neu, yn syml, dilynwch eich trwyn a mwynhau’r mannau agored helaeth, y golygfeydd rhyfeddol a sŵn y gwynt, y môr a’r adar o’ch cwmpas.                                                                                      

Mae’r Ganolfan Groeso ar agor o’r Pasg hyd ddiwedd mis Medi.      

Dysgwch fwy am ymweld â Thwyni Ynyslas a’r rhannau eraill o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi

5 Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystagbwll, ger Penfro, Gorllewin Cymru

Barafundle BayClogwyni, pentiroedd a thwyni rhyfeddol ar arfordir deheuol Sir Benfro

O lynnoedd dŵr croyw i dwyni tywod, a chlogwyni calchfaen i draethau, prin yw’r lleoedd sy’n cynnwys amrywiaeth mor helaeth o gynefinoedd mewn ardal gymharol fach.

Lle gwych yw Ystagbwll i wylio bywyd gwyllt ac, ar draws y warchodfa, fe welwch greaduriaid mawr a bach. Cadwch lygad am heligogod a llursod ar y clogwyni neu adar gwyllt yn ystod y gaeaf ar y llynnoedd.

P’un a hoffech fynd am dro hamddenol neu grwydr egnïol, mae milltiroedd o lwybrau troed ar ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yma. Dewiswch o blith llwybrau ar hyd yr arfordir, heibio’r llynnoedd neu drwy’r coetir.          

Os yw’n well gennych ymlacio ar y traeth, gwyn eich byd, am fod dau o draethau mwyaf godidog Sir Benfro yn rhan o’r warchodfa, sef Aberllydan a Barafundle.

Dysgwch fwy am ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ystangbwll

6 Parth Cadwraeth Morol Sgomer, ger Aberdaugleddau, Gorllewin Cymru

SkomerDarn unigryw o ddŵr sy’n gyforiog o fywyd planhigion ac anifeiliaid morol

Mae’r dyfroedd o amgylch Ynys Sgomer a Phenrhyn Marloes, oddi ar arfordir Sir Benfro, mor gyforiog o fywyd planhigion ac anifeiliaid nes eu dynodi’n Barth Cadwraeth Morol – statws unigryw yng Nghymru.              

Ar ôl parcio ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Martins Haven, anelwch at ein canolfan arddangos forol ar y ffordd i’r traeth. Yma gallwch ddysgu am greaduriaid môr Sgomer a chael gwybod p’un yw’r mannau gorau i wylio am forloi a llamidyddion.

Gallwch archwilio’r traeth caregog a’r creigiau ym Martin’s Haven neu fynd i weld y morloi yn yr hydref pan ddaw’r morloi llwyd i’r lan i esgor ar y traethau anghysbell yma.

Mae ynys Sgomer, sy’n enwog am ei chytrefi adar môr, yn Warchodfa Natur Genedlaethol a reolir gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru.

Dysgwch fwy am ymweld â Parth Cadwraeth Morol Sgomer

7 Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich, ger Abertawe, De Cymru

OxwichGwerddon bywyd gwyllt gyda thraeth arobryn ar arfordir Gŵyr.      

Mae’r traeth tywod hir yn Oxwich ymhlith y goreuon yng Nghymru ac mae wedi’i gydnabod ddwywaith yn Draeth y Flwyddyn y DU.

Gallwch fwynhau diwrnod arbennig i’r teulu yma – neidio yn y tonnau, archwilio’r pyllau glan môr, a mwynhau’r golygfeydd anhygoel ar draws y bae tuag at Ddyfnaint.

Bydd yn galed llusgo’ch hunain i ffwrdd o’r traeth prydferth, ond os cerddwch ychydig tua’r mewndir cewch eich gwobrwyo â gwerddon bywyd gwyllt yn y twyni, sy’n cynnal creaduriaid prin a blodau gwyllt lliwgar.

Mae’r warchodfa amrywiol hon hefyd yn cynnwys morfa heli, llynnoedd dŵr croyw, coetir a chlogwyni calchfaen, ynghyd â’r holl fywyd gwyllt amrywiol a gynhelir gan gymaint o amrywiaeth o gynefinoedd.

Mae Ystâd Penrice yn darparu cyfleusterau i ymwelwyr yn nhraeth Oxwich.

Dysgwch fwy am ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Oxwich.

8 Coedwig Pen-y-bedd, ger Llanelli, De Cymru

PenybeddTaith gerdded heddychlon drwy’r goedwig ger traeth enwog Parc Gwledig Pen-bre

Yr wyth milltir o draeth tywod yng Nghefn Sidan ar arfordir Sir Gâr yw trysor pennaf Parc Gwledig Pen-bre.

 Ar ôl ichi gael digon o hwyl ar y traeth, ewch i’r coetir heddychlon a’r ardal bicnic laswelltog ym Mhen-y-bedd, dafliad carreg o’r parc gwledig.

Os hoffech fynd am dro, dilynwch y cyfeirbwyntiau ar hyd y llwybrau tywodlyd drwy goed pinwydd Corsica ar ein taith gerdded gylchol fer.

Mae rhan o’r daith gerdded drwy’r coetir yn dilyn yr hen reilffordd a wasanaethai’r ffatri Ordnans Brenhinol, lle mae’r parc gwledig erbyn hyn.

Mae meinciau ar hyd y ffordd a golygfan â dec wrth ymyl pwll.

Dysgwch fwy am ymweld â Choedwig Pen-y-bedd

9 Coedwig Pen-bre, ger Llanelli, De Cymru

Un o goedwigoedd twyni tywod prin Prydain

Mae Coedwig Pen-bre yn goedwig binwydd anferth a gafodd ei chreu ar dwyni tywod ar arfordir Sir Gaerfyrddin.

Plannodd y Comisiwn Coedwigaeth y coed yma rhwng 1929 a 1954 fel rhan o raglen i dyfu coedwigoedd newydd yn lle’r rhai a dorrwyd i lawr i gyflenwi pren ar gyfer y ddau Ryfel Byd.

Mae ein llwybr cerdded wedi’i arwyddo yn arwain at adfeilion ffatri ffrwydron o’r Rhyfel Byd Cyntaf - mae'r llwybr yn dilyn hen draciau trên trwy'r coed.

Mae Coedwig Pen-bre yn gartref i amrywiaeth eang o blanhigion, gloÿnnod byw, adar cân mudol ac adar ysglyfaethus.

Mae'r goedwig wrth ymyl Parc Gwledig Pen-bre (sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Gâr) sydd â chanolfan ymwelwyr, caffi, toiledau ac ystod o weithgareddau hamdden.

Dysgwch fwy am ymweld â Choedwig Pen-bre

10 Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd, ger Casnewydd, De Cymru

CasnewyddLle gwych i wylio adar o lwybrau estyllod

Mae’r hafan bywyd gwyllt hon o welyau cyrs, morfa heli a lagwnau heli ymhlith y lleoedd gorau yng Nghymru i weld adar gwyllt.                                    

Maent yn heidio yma am fod y warchodfa’n darparu’r cyfan sydd ei angen arnynt – digonedd o fwyd, cysgod, a dŵr glân – a phryd bynnag yr ymwelwch yn ystod y flwyddyn, byddwch yn siŵr o weld (a chlywed) llawer o wahanol rywogaethau.

Gallwch fwynhau'r rhwydwaith o lwybrau o gwmpas y gwelyau cyrs a chwilio’r pyllau o un o’r llwyfannau gwylio.

Os hoffech grwydro ymhellach, cychwynnwch ar y pontŵn arnofiol ar draws y gwelyau cyrs i Oleudy Dwyrain Wysg ac oddi yno ceir golygfeydd dros Aber Afon Hafren tuag at Exmoor.

Mae llawer o’r llwybrau o gwmpas y gwelyau cyrs yn addas i gadeiriau olwyn.

Mae’r ganolfan groeso, y caffi a’r siop yn cael eu gweithredu gan RSPB.

Dysgwch fwy am ymweld â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd

Chwilio am ragor?

Teulu

Rydym ymhlith y darparwyr mwyaf o gyfleusterau hamdden awyr agored yng Nghymru.                

Mae ein cannoedd o lwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd o’r radd flaenaf, canolfannau croeso ac ardaloedd picnic mewn coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn rhai o rannau mwyaf prydferth y wlad.

Dysgwch fwy am wibdeithiau yn ein coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Dysgwch fwy am bethau i’w gwneud yn ein coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Lleoedd arbennig ger y môr Taflen PDF [5.5 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf