Defnyddio'r tir ydym yn ei reoli ar gyfer eich gweithgareddau

Datganiadau sefyllfa hamdden, mynediad, addysg, cymuned ac adfywio

Ein datganiadau sefyllfa

Er mwyn eich helpu chi i ddeall y ffordd rydym yn rheoli gweithgareddau ar y tir a’r dŵr sydd yn ein gofal, rydym yn creu cyfres o ddatganiadau sy’n amlinellu ei safbwynt ar amrywiaeth o weithgareddau hamdden, mynediad, cymuned ac adfywio.

Beth yw tir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru?

Mae CNC yn rheoli 7% o dir Cymru ar ran pobl Cymru, gan gynnwys 120,000ha o goetiroedd, 42 Gwarchodfa Natur Cenedlaethol a phum Canolfan Ymwelwyr.

Mae hwn yn ased cyhoeddus sylweddol, a’n blaenoriaeth yw gwneud yr ased hwn ar gael, yn ddeniadol ac yn groesawgar i bobl.

Rydym yn cydnabod y gallwn sicrhau’r manteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd mwyaf i bobl Cymru trwy gydweithio.

Beth ydym am i’r tir a reolwn ei wneud

Rydym am i’r tir a’r dŵr a reolwn gyfrannu tuag at gyflawni anghenion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), drwy gymhwyso egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy tra’n gwneud y mwyaf o’n cyfraniad i’r saith Nod Llesiant.

Trwy gydweithio, byddwn yn anelu at y canlyniadau canlynol:

 • Mwy o bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored yn amlach ac yn cael budd ohonynt

 • Gwella dealltwriaeth y cyhoedd o adnoddau naturiol a’u gofal ohonynt – gan arwain at newidiadau mewn ymddygiad a dulliau mwy cynaliadwy o fyw

 • Gwell tegwch cymdeithasol a chydlyniant cymunedol

 • Gwell buddiannau economaidd i bobl a chymunedau – lleihau lefelau tlodi

Pam ein bod ni wedi ysgrifennu datganiad sefyllfa ar ddefnydd y tir hwn

Datblygwyd y datganiadau sefyllfa hyn er mwyn rhoi eglurder i’n staff a rhanddeiliaid ar sut y dylid rheoli’r gweithgareddau hyn.

Maent yn gweithredu fel canllawiau, ac yn ein helpu ni i weithio mewn partneriaeth.

Mae pob datganiad sefyllfa yn gysylltiedig â dogfen bolisi sy’n dangos y materion sy’n ymwneud â phob gweithgaredd.

Sut y gwnaethom greu’r datganiadau sefyllfa

Dechreuom y broses trwy fapio’r holl weithgareddau gwahanol y gallai fod angen i ni gael safbwynt arnyn nhw, ac yna’u blaenoriaethu drwy edrych ar y wybodaeth sydd gennym amdanynt eisoes a’u heffaith ar ein busnes.

O’r rhestr gychwynnol yma nodwyd saith o weithgareddau a fyddai’n ein helpu i ddatblygu a llywio ein dull gweithredu. Dyma nhw:

Fe wnaethom ni hefyd greu dogfen Egwyddorion Arweiniol cyffredinol er mwyn tynnu sylw at ein hymagwedd strategol at gynnwys y gymuned yn y tir a reolir gan CNC.

Cynhaliwyd ymgynghoriad mewnol ac allanol wedi’i dargedu ar y datganiadau peilot hyn, yn unol â phrosesau CNC ar ddatblygu canllawiau da. Roedd yr ymgynghoriad ar agor am bedair wythnos, er mwyn caniatáu amser ar gyfer ystyriaeth ac ymateb priodol.

Gan mai dogfennau peilot yw’r rhain, mae’r fersiynau sydd wedi’u hatodi i’r dudalen hon wedi cael eu dosbarthu fel drafftiau byw. Golyga hyn eu bod i gael eu hystyried yn bolisi CNC ond y cânt eu hadolygu flwyddyn ar ôl cael eu cyhoeddi er mwyn sicrhau bod y dogfennau’n addas i’r diben.

Beth fyddwn ni’n ei wneud nesaf

Nawr ein bod ni wedi treialu’r dull o weithredu rydym yn symud ymlaen i ddatblygu’r set nesaf o ddatganiadau sefyllfa. Dyma nhw:

 • Rhedeg a Cherdded
 • Tanau Agored a Thân Gwyllt
 • Canfod Metelau
 • Chwilio am Aur
 • Gwersylla a Pharcio Dros Nos
 • Dringo Creigiau a Dringo yn y Gaeaf
 • Awyrennau Di-griw

Bydd y dogfennau hyn yn mynd trwy broses debyg o ymgynghori mewnol ac allanol dargedig debyg, cyn cael eu huwchlwytho ar y dudalen hon maes o law.

Cysylltu â ni

Os hoffech ddysgu rhagor am y prosiect hwn, neu gyflwyno sylwadau ynglŷn â’r Datganiadau Sefyllfa, danfonwch eich cais at: recaccesshealth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein Hegwyddorion Arweiniol Cynnwys y gymuned yn y tir a reolir gan CNC PDF [135.8 KB]
Mynediad Marchogol Datganiad Mynediad: 001 PDF [145.9 KB]
Defnyddio Cerbyd Modur Adloniadol Datganiad Sefyllfa: 002 PDF [149.5 KB]
Beicio a Beicio Mynydd Datganiad Sefyllfa: 003 PDF [129.8 KB]
Ymwelwyr â chŵn Datganiad Sefyllfa: 004 PDF [165.7 KB]
Dysgu a Sgiliau Datganiad Sefyllfa: 005 PDF [173.1 KB]
Twrio am fwyd Datganiad Sefyllfa: 006 PDF [145.0 KB]
Ffilmio a Ffotograffiaeth Datganiad Sefyllfa: 007 PDF [157.7 KB]