Mae helpu pobl i fyw bywyd mwy iach a chyflawn yn gonglfaen yn ein gwaith, ac mae’n rhan o’n Hamcanion Lles.

Er mwyn gwneud hyn yn wirionedd i’n cwsmeriaid a phobl Cymru, rydym yn ymdrechu i wneud ein safleoedd mor hygyrch, mor gynhwysol ac mor groesawgar â phosib fel bod gan bawb y cyfle i fwynhau yn yr awyr agored.

Deddf Cydraddoldeb 2010

Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, rydym ni, fel corff cyhoeddus a darparwyr gwasanaeth, yn ystyried anghenion pobl sydd â ‘nodweddion a warchodir’ wrth ddarparu gwasanaethau a chyfleoedd. Diddymwyd deddfau gwrth-wahaniaethu, megis y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, ac fe’u cyfunwyd i greu un ddeddf.

Mae nodweddion a warchodir yn cynnwys:

  • Anabledd
  • Rhyw
  • Ailbennu rhyw
  • Hil
  • Crefydd, ffydd, neu dim ffydd
  • Gogwydd rhywiol
  • Oedran

Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein safleoedd

Gwnaethom ymgymryd ag asesiad o’n prif safleoedd ymwelwyr er mwyn darganfod a ydym yn darparu gwasanaethau teg a chyfartal i bawb, beth yr ydym yn ei wneud yn dda a beth sydd angen i ni ei wella.

Sicrhau ein bod yn parhau â’r gwaith effeithiol yr ydym yn ei wneud eisoes yw nifer o’r argymhellion yn yr adroddiad. Roedd argymhellion eraill yn cynnwys gwella arwyddion, arwynebedd llwybrau, cyfathrebu â chwsmeriaid, a’r wybodaeth a’r arweiniad yr ydym yn ei ddarparu i staff i sicrhau ein bod yn ystyried yr holl nodweddion a warchodir ym mhob safle yr ydym yn ei reoli.

Darllenwch grynodeb weithredol yr Adroddiad Asesiad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gweler sut ymgymerwyd â’r asesiad ar flog Rachel Parry

Gwybodaeth am Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb yng ngwaith CNC

Mae’r Sensory Trust yn awdurdod blaenllaw ar gynllunio cynhwysol a synhwyraidd. Rydym yn defnyddio natur a’r awyr agored i wella iechyd a lles pobl sy’n byw ag anabledd a phroblemau iechyd, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Rydym yn gweithio trwy’r Deyrnas Unedig ac yn rhannu ein dulliau’n rhyngwladol gyda rhwydwaith eang o sefydliadau ac unigolion.

Darparu cyfarwyddyd ar fynediad cynhwysol yn yr awyr agored

Rydym wedi diweddaru ein cyfarwyddyd ar fynediad cynhwysol yn yr awyr agored ar gyfer rheolwyr ein safleoedd yn ddiweddar, ac ar gyfer rheolwyr tir eraill sy’n creu, sy’n rheoli, ac sy’n cynnal cyfleusterau mynediad hamdden.

Mae Trwy Bob Dull Rhesymol: Mynediad Lleiaf Rhwystrol i’r Awyr Agored wedi’i ddatblygu gyda’r Sensory Trust er mwyn helpu i sicrhau bod mynediad i gefn gwlad a mannau agored ar gael yn gyfartal i bobl o bob oed, amgylchiad a chefndir.

Mae’r cyfarwyddyd yn edrych ar sut i wneud llwybrau, safleoedd, cyfleusterau a gwybodaeth gysylltiedig yn fwy hygyrch a chynhwysol a sut i wella’r profiad mewn llefydd sy’n hygyrch yn barod.

Mae’n defnyddio’r ‘Gadwyn Mynediad’ i ganolbwyntio ar fynediad fel cadwyn o ddigwyddiadau sy’n dechrau, er enghraifft, yn y cartref, lle efallai penderfynir ymweld â safle, a dyma lle mae’r ymwelydd yn dychwelyd ar ôl profi’r awyr agored.

Trwy ddarparu fframwaith ar gyfer gwella mynediad, mae’r cyfarwyddyd yn annog rheolwyr tir i adnabod y safonau a’r technegau sydd fwyaf addas ar gyfer sefyllfa benodol. Mae’n cynnwys atodiadau defnyddiol megis safonau mynediad ar gyfer gwahanol fathau o safleoedd, dolenni i sefydliadau a deddfwriaethau perthnasol, a chyfarwyddyd ar archwilio llwybrau a chynllunio sut i weithredu.

Rydym yn eich annog i roi sylwadau ar y cyfarwyddyd wrth i chi ei ddefnyddio.  Ymdrinnir â gwallau ar unwaith tra bydd sylwadau priodol arall yn cael ei ymgorffori yn flynyddol.  Felly, rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut i wneud y cyfarwyddyd hwn mor ddefnyddiol â phosibl. 

Cysylltwch â ni

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein gwaith ar wella mynediad i bawb, drwy enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf