Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Coedwig sy'n addas i deuluoedd ar gyrion Bannau Brycheiniog

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

 

Cyfleusterau ymwelwyr

 

 • mae’r canolfan ymwelwyr ar gau
 • mae'r toiledau y tu mewn i'r ganolfan ymwelwyr ar gau
 • mae'r toiledau y tu allan yn dal ar agor
 • mae’r ardal chwarae yn agored
 • mae'r caffi ar agor ar gyfer cludfwyd yn unig, am oriau cyfyngedig, o 1 Ebrill - mae’r oriau agor ar gael ar dudalen Facebook y caffi

Croeso

Garwnant yw'r porth deheuol i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n hawdd ei ganfod, rhyw ychydig oddi ar yr A470 i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae sawl llwybr cerdded yn y goedwig, ac mae un yn hygyrch i gadeiriau gwthio ac i gadeiriau olwyn.

Mae dau lwybr beicio mynydd byr ar gyfer beicwyr iau a pharc sgiliau gyda rhwystrau sy’n addas i blant.

Mae yma ardal chwarae awyr agored a llwybr pos anifeiliaid.

Mae yma gaffi gydag ardal eistedd y tu allan, ac mae ardal bicnic fawr o amgylch y maes parcio a meinciau picnic ar hyd y llwybrau cerdded.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr yr Helyg

Hanner milltir, 1 cilomedr, hygyrch

Mae'r llwybr hwn yn ei gwneud hi'n hawdd i ymwelwyr â chadeiriau olwyn, bygis trydan a chadeiriau gwthio fwynhau'r goedwig. Mae Llwybr Cerdded yr Helyg yn llwybr pob gallu hamddenol sy'n croesi'r nant mewn sawl man. Ar ôl croesi tair pont, mae'r llwybr yn mynd drwy dwnnel helyg ar ei ffordd nôl i'r ganolfan ymwelwyr.

""

Llwybr y Wern

2 filltir, 3.2 cilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Cerdded y Wern yn llwybr coetir sy'n mynd heibio i adfeilion Fferm y Wern, sy'n datgelu gorffennol amaethyddol yr ardal hon. Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar hyd ffordd goedwig a cheir rhai golygfeydd da ar hyd y ffordd.

""

Llwybrau Darganfod

Llwybr Darganfod Coed

Dilynwch y cliwiau a’r map o amgylch y llwybr i adnabod y coed.

Ewch â chreon i wneud rhwbiadau o’r dail sydd ar yr arwyddion.

Llwybr Cerfluniau Anifeiliaid

Dilynwch y cliwiau ar y map o amgylch y llwybr gan gadw eich llygaid ar agor am yr anifeiliaid.

""

Llwybrau beicio mynydd

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau beicio mynydd ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Cerddinen

 • Gradd: Werdd (Hawdd)
 • Peltter: 550 metr

Mae llwybr beicio mynydd Criafolen wedi'i ddylunio ar gyfer beicwyr mynydd iau tro cyntaf a gellir mynd yn araf neu'n gyflym arno.

Mae'n dechrau drwy gynhesu i fyny yn y Parc Beiciau cyn dringo i fyny trac llydan.

Aiff i lawr cyfres o ysgafellau a throeon, crybiau a thwmpau agored cyn gorffen islaw'r Parc Beiciau.

Llwybr Pyrwydden

 • Gradd: Glas (cymedrol)
 • Pellter: 450 metr

Mae llwybr beicio mynydd y Pyrwydden wedi'i ddylunio i wella sgiliau beicio. Mae'n rhannu llethr â llwybr Criafolen ac yna'n rhannu i ddilyn rhan rythm fer.

Dilynir cwymp hawdd gan rai corneli ysgafellog serth ac mae'r disgyniad cyflym yn mynd drwy ragor o droeon cyn gorffen yn gyflym ac ymuno â'r llethr a rennir eto.

Yna mae'r llwybr yn mynd i lawr Llwybr Criafolen i'r llinell orffen.

Parc Sgiliau Beicio Mynydd

Mae'r Parc Sgiliau Beicio Mynydd yn cynnwys cyfres o rwystrau i blant sydd wedi'u dylunio'n arbennig i wella sgiliau ac ennyn hyder.  

Mae angen i feicwyr allu pedalu am i fyny a delio â throeon syml.

Gellir beicio pob elfen yn araf neu ei hosgoi'n gyfan gwbl a bydd beicwyr yn gwthio eu beic i fyny'r ramp ac yn beicio o amgylch pob elfen yn eu tro.

I blant bach, yn ddelfrydol dylai oedolyn fod yn cadw llygad arnynt.

Ardal chwarae i blant

Lleolir yr ardal chwarae awyr agored i blant ger y ganolfan ymwelwyr a'r ardal picnic.

Mae'r holl gyfarpar chwarae wedi'i wneud o bren cadarn sy'n gweddu i'r goedwig o amgylch.

Caiff yr ardal chwarae ei chynnal a'i chadw i safon uchel gan staff y safle a chaiff ei harolygu'n flynyddol ac yn annibynnol gan RoSPA.

Pysgota

Ni ellir pysgota ar safle Garwnant ond gallwch brynu trwydded bysgota ar gyfer cronfeydd dŵr cyfagos a reolir gan Dŵr Cymru.

Gellir prynu trwyddedau o'r peiriannau tocynnau ar y safle. Mae cost trwydded yn amrywio yn ôl lleoliad, maint y pysgod a ddelir, oedran a gostyngiadau.

Caffi

Mae'r caffi gyferbyn â'r ganolfan ymwelwyr a chaiff ei redeg gan gwmni lleol, Just Perfect Catering - dylech ddarllen eu tudalen Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae'r caffi yn gweini diodydd poeth ac oer, cacennau, ciniawau ac arlwy arbennig sy'n newid bob dydd.

Mae'n arbenigo mewn cynnyrch lleol yn amrywio o gig eidion Celtic Pride i hufen iâ llaeth Cymreig go iawn poblogaidd.

Ceir golygfeydd prydferth o'r bwyty a gellir eistedd yn yr awyr agored ar ddiwrnod braf.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Just Perfect Catering ar 01685 373053 neu enquiries@justperfectcatering.co.uk

Gwybodaeth hygyrchedd

Crynodeb o'r cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr anabl

 • parcio anabl
 • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau hygyrch (â chyfleusterau newid ar gyfer babanod)
 • Toiled Changing Places (â chyfleuster newid ar gyfer babanod)
 • dolen sain yn y caffi, ystafell gyfarfod a chanolfan wybodaeth
 • byrddau picnic â mynediad hawdd i gadeiriau olwyn a bygis trydan
 • llwybr pob gallu

Llwybr cerdded hygyrch

Mae Llwybr Cerdded yr Helyg yn un hamddenol ar gyfer pob gallu.

Mae'n gylch hanner milltir (un cilomedr) o'r maes parcio ac yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Codwch daflen ynglŷn â’n Llwybr Coed Pob Gallu yn ein canolfan ymwelwyr. Dilynwch y cliwiau a darganfyddwch mwy am y coed rydym yn eu tyfu yng Ngharwnant.

Toiled Changing Places

Ceir toiled Changing Places yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant a roddwyd gan Mountway, cwmni a leolir yn nhref gyfagos Tredegar.

Yn aml, bydd angen i bobl ag anableddau dysgu difrifol a lluosog, yn ogystal â namau difrifol eraill fel anafiadau asgwrn cefn, dystroffi'r cyhyrau, sglerosis ymledol neu anaf i'r ymennydd, gael cyfleusterau ychwanegol fel y gallant ddefnyddio'r toiled yn hwylus.

Mae toiledau Changing Places yn wahanol i doiledau anabl safonol am eu bod yn cynnwys cyfarpar ychwanegol, gan gynnwys mainc newid y gellir newid ei huchder a theclyn codi, a llawer mwy o le i ddiwallu eu hanghenion.

Bydd angen allwedd Radar arnoch i ddefnyddio toiled Changing Places. Ewch i wefan Changing Places am ragor o wybodaeth.

Llogi safle

Mae Neuadd Garwnant, yn adeilad y ganolfan ymwelwyr, yn lleoliad unigryw ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.

 • Mae dyluniad a chyfleusterau'r neuadd sydd o'r radd flaenaf yn golygu ei bod yn fan delfrydol i gynnal cyfarfodydd busnes a diwrnodau cwrdd i ffwrdd i hyd at 80 o bobl
 • Mae'r ardal dan do olau ac eang yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd a gweithdai

Gall ein cwmni arlwyo ar y safle helpu gyda'ch holl ofynion arlwyo

Dysgwch fwy am logi'r neuadd yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant

Oriau agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r ganolfan ymwelwyr a'r toiledau ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
a rhwng 9.30am a 4.30pm (ar y penwythnos).

Os caiff y safle ei gau dangosir hynny ar dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant.

Caffi

Mae'r caffi ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn.

Yr oriau agor yn ystod y gaeaf fydd:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener : 11 yb i 3 yp
 • Penwythnosau : 11 yb i 4 yp

Gwybodaeth am dywydd garw

Mewn tywydd garw bydd Garwnant ar gau oherwydd y risg o anaf i ymwelwyr a staff.

 • Bydd y safle ar gau i'r cyhoedd os bydd y Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd MELYN am wyntoedd cryfion ar gyfer ardal Merthyr
 • Bydd y safle ar gau i'r cyhoedd a staff os bydd y Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd COCH am wyntoedd cryfion ar gyfer ardal Merthyr

Cyhoeddir rhybuddion tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Os caiff y safle ei gau dangosir hynny ar dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant.

Edrychwch ar y rhagolygon tywydd lleol cyn i chi deithio ac, os nad ydych yn siŵr, ffoniwch ni neu ewch i'n tudalen Facebook.

Cymerwch y camau rhagofalus hyn er mwyn gwneud eich ymweliad yn fwy diogel ac yn fwy pleserus pan fo tywydd gaeafol:

 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar arwyddion neu'r rhai a roddir gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Byddwch yn ofalus yn y maes parcio - adnoddau cyfyngedig sydd gennym i ddelio ag eira ac ia a dylech ddisgwyl fod yn gyrru ar arwynebau llithrig cyn gynted ag y byddwch yn gadael prif ffordd yr A470
 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas
 • Disgwyliwch i bob llwybr fod yn llithrig - nid ydym yn trin unrhyw lwybr o amgylch y ganolfan nac yn y goedwig
 • Byddwch yn amyneddgar os oes rhaid i ni gynnig llai o wasanaeth yn y caffi neu'r ganolfan ymwelwyr am na all staff ein cyrraedd

Cau a dargyfeirio

 • Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.
 • Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.
 • Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Garwnant oddi ar yr A470, bum milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae’r safle hwn yn Sir Rhondda Cynon Taf.

Y cod post ar gyfer teclynnau llywio lloeren yw CF48 2HU.

Map Arolwg Ordnans

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr AO yw SO 002 131.

Cyfarwyddiadau

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Garwnant oddi ar brif ffordd yr A470 rhwng Aberhonddu (14 milltir i'r gogledd) a Merthyr Tudful (pum milltir i'r de).

Mae wedi'i harwyddo'n dda ag arwyddion twristiaeth brown o'r A470.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Merthyr Tudful.

T4 Merthyr i Aberhonddu yw'r gwasanaeth bws lleol sy'n mynd heibio i'r safle.

Mae Bws y Bannau hefyd yn mynd heibio i'r safle ac ar gael dros yr haf.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Mae Taith Taf yn mynd drwy Garwnant, ar ei ffordd o Gaerdydd i Aberhonddu. Mae hwn yn llwybr amlbwrpas i feicwyr a cherddwyr. Mae'r rhan o'r llwybr sy'n mynd drwy Garwnant yn fwy addas i gerddwyr na beicwyr.

Maes parcio

Mae rhwystr mynediad i'r maes parcio.

 • O fis Mawrth i fis Hydref: mae rhwystr y maes parcio ar agor rhwng 8am a 6pm ac eithrio ar ddydd Llun (oriau agor : 8am - 5pm)
 • Oriau agor dydd Llun Gŵyl y Banc: 8am - 6pm
 • O fis Tachwedd i fis Chwefror: mae rhwystr y maes parcio yn agored rhwng 9am i 5pm

Mae'r rhwystr gadael yn cynnwys "padlau" sy'n galluogi cerbydau i adael y safle ar ôl i'r rhwystr mynediad gael ei gloi sy'n golygu y gallwch adael y safle unrhyw bryd.

Talu am barcio

Codir tâl am barcio ar y safle er mwyn helpu i gynnal a chadw'r safle.

Y tâl i barcio am y dydd yw:

 • £2 am geir
 • £5 am fysiau mini
 • £10 am fysiau mawr

Tocyn tymor blynyddol

Gellir prynu tocyn tymor blynyddol am £20.

Noder: bydd angen i chi ddod â darnau arian gyda chi ar gyfer y peiriant talu ac arddangos ac yna mynd â'ch tocyn i'r ganolfan ymwelwyr i gasglu eich tocyn blynyddol.

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Ffôn: 0300 065 5471

E-bost: garwnant@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Just Perfect Catering (darparwr caffi Canolfan Ymwelwyr Garwnant)

Ffôn: 01685 373053

E-bost: enquiries@justperfectcatering.co.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy