Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Y ganolfan ymwelwyr a'r coetir prydferth hwn yw'r porth deheuol i Fannau Brycheiniog

Beth sydd yma

Diweddariad coronafeirws

 

Mae ein safleoedd a’r rhan helaeth o’n cyfleusterau i ymwelwyr ar agor ond, o dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

 

Fe’ch cynghorir – yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru – i beidio â gyrru i unrhyw un o’n safleoedd i wneud ymarfer corff, oni bai fod gennych reswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd.

 

Rydym wedi newid ychydig ar rai o’n llwybrau arferol er mwyn eich helpu i allu cadw at ymbellhau cymdeithasol - dilynwch arwyddion ar y safle.

 

 

Cyfleusterau ymwelwyr

 

 • mae’r canolfan ymwelwyr ar gau
 • mae'r toiledau y tu mewn i'r ganolfan ymwelwyr ar gau
 • mae'r toiledau y tu allan yn dal ar agor
 • mae’r caffi ar gau - ewch i dudalen Facebook y caffi i weld yr wybodaeth diweddaf.

Trosolwg

Garwnant yw'r porth deheuol i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Fe'i lleolir ar hyd yr A470, 14 milltir i'r de o Aberhonddu a phum milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae hefyd o fewn Geobarc Fforest Fawr, sef un o blith sawl lleoliad yn y byd a ddynodwyd am eu harwyddocâd daearegol rhyngwladol.

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Garwnant yng nghanol y goedwig brydferth hon a dyma fan cychwyn llwybrau cerdded, llwybrau beicio mynydd i feicwyr iau a llwybr cwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a bygis.Quality Assured Visitor Attraction by Visit Wales

Mae'r ganolfan ymwelwyr wedi derbyn achrediad Sicrwydd Ansawdd Atyniad i Ymwelwyr gan Croeso Cymru. Dyfernir Nod Sicrwydd Ansawdd Croeso Cymru i atyniadau sydd wedi eu hasesu’n annibynnol yn erbyn safonau cenedlaethol Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau Ymwelwyr.

Hefyd ceir ardal chwarae, cwrs rhaffau isel a phoslwybr anifeiliaid yn ogystal â chaffi i ymlacio ynddo a mwynhau cynnyrch lleol a golygfeydd.

Lleolir byrddau picnic o amgylch y prif faes parcio ac ar hyd y llwybrau cerdded - mae gan rai fframiau metel ar gyfer barbiciws a waredir wedyn.

Diolch i gytundeb arbennig â Chlwb Cŵn Prydain Fawr mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu ymwelwyr â chŵn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Llwybr yr Helyg

Hanner milltir, 1 cilomedr, hygyrch

Mae'r llwybr hwn yn ei gwneud hi'n hawdd i ymwelwyr â chadeiriau olwyn, bygis trydan a chadeiriau gwthio fwynhau'r goedwig. Mae Llwybr Cerdded yr Helyg yn llwybr pob gallu hamddenol sy'n croesi'r nant mewn sawl man. Ar ôl croesi tair pont, mae'r llwybr yn mynd drwy dwnnel helyg ar ei ffordd nôl i'r ganolfan ymwelwyr.

""

Llwybr y Wern

2 filltir, 3.2 cilomedr, cymedrol

Mae Llwybr Cerdded y Wern yn llwybr coetir sy'n mynd heibio i adfeilion Fferm y Wern, sy'n datgelu gorffennol amaethyddol yr ardal hon. Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar hyd ffordd goedwig a cheir rhai golygfeydd da ar hyd y ffordd.

""

Llwybrau Pos Garwnant

Hanner milltir, 1 o gilometrau

Darganfyddwch mwy am fywyd gwyllt a choed sy’n ffynnu yng Ngharwnant a’r cyffiniau. Codwch daflen o’r ganolfan ymwelwyr a rhoi cynnig ar y Llwybr Cerfluniau Anifeiliaid neu’r Llwybr Coed Pob Gallu . Ewch ati i ysbio!

""

Llwybrau beicio mynydd

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau beicio mynydd ac maent yn dechrau o'r maes parcio.

Ewch i'n tudalen beicio mynydd am restr o'n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am raddau er mwyn sicrhau eich bod yn dewis y llwybr sy'n iawn i chi.

Hefyd, darllenwch y wybodaeth berthnasol ar y safle cyn dechrau ar eich taith.

Llwybr Cerddinen

550 metr, gradd werdd

Mae llwybr beicio mynydd Criafolen yn radd werdd (hawdd) sydd wedi'i ddylunio ar gyfer beicwyr mynydd iau tro cyntaf a gellir mynd yn araf neu'n gyflym arno. Mae'n dechrau drwy gynhesu i fyny yn y Parc Beiciau cyn dringo i fyny trac llydan. Aiff i lawr cyfres o ysgafellau a throeon, crybiau a thwmpau agored cyn gorffen islaw'r Parc Beiciau.

Llwybr Pyrwydden

450 metr, gradd glas

Mae llwybr beicio mynydd y Pyrwydden yn un byr gradd glas (cymedrol) sydd wedi'i ddylunio i wella sgiliau beicio. Mae'n rhannu llethr â llwybr Criafolen ac yna'n rhannu i ddilyn rhan rythm fer. Dilynir cwymp hawdd gan rai corneli ysgafellog serth ac mae'r disgyniad cyflym yn mynd drwy ragor o droeon cyn gorffen yn gyflym ac ymuno â'r llethr a rennir eto. Yna mae'r llwybr yn mynd i lawr Llwybr Criafolen i'r llinell orffen.

Parc Sgiliau Beicio Mynydd

Mae'r Parc Sgiliau Beicio Mynydd yn cynnwys cyfres o rwystrau i blant sydd wedi'u dylunio'n arbennig i wella sgiliau ac ennyn hyder.  

Mae angen i feicwyr allu pedalu am i fyny a delio â throeon syml.

Gellir beicio pob elfen yn araf neu ei hosgoi'n gyfan gwbl a bydd beicwyr yn gwthio eu beic i fyny'r ramp ac yn beicio o amgylch pob elfen yn eu tro.

I blant bach, yn ddelfrydol dylai oedolyn fod yn cadw llygad arnynt.

Ardal chwarae i blant

Lleolir yr ardal chwarae awyr agored i blant ger y ganolfan ymwelwyr a'r ardal picnic.

Mae'r holl gyfarpar chwarae wedi'i wneud o bren cadarn sy'n gweddu i'r goedwig o amgylch.

Caiff yr ardal chwarae ei chynnal a'i chadw i safon uchel gan staff y safle a chaiff ei harolygu'n flynyddol ac yn annibynnol gan RoSPA.

Pysgota

Ni ellir pysgota ar safle Garwnant ond gallwch brynu trwydded bysgota ar gyfer cronfeydd dŵr cyfagos a reolir gan Dŵr Cymru.

Gellir prynu trwyddedau o'r peiriannau tocynnau ar y safle. Mae cost trwydded yn amrywio yn ôl lleoliad, maint y pysgod a ddelir, oedran a gostyngiadau.

Caffi

Mae'r caffi gyferbyn â'r ganolfan ymwelwyr a chaiff ei redeg gan gwmni lleol, Just Perfect Catering - dylech ddarllen eu tudalen Facebook i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Mae'r caffi yn gweini diodydd poeth ac oer, cacennau, ciniawau ac arlwy arbennig sy'n newid bob dydd.

Mae'n arbenigo mewn cynnyrch lleol yn amrywio o gig eidion Celtic Pride i hufen iâ llaeth Cymreig go iawn poblogaidd.

Ceir golygfeydd prydferth o'r bwyty a gellir eistedd yn yr awyr agored ar ddiwrnod braf.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Just Perfect Catering ar 01685 373053 neu enquiries@justperfectcatering.co.uk

Gwybodaeth hygyrchedd

Crynodeb o'r cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr anabl

 • parcio anabl
 • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau hygyrch (â chyfleusterau newid ar gyfer babanod)
 • Toiled Changing Places (â chyfleuster newid ar gyfer babanod)
 • dolen sain yn y caffi, ystafell gyfarfod a chanolfan wybodaeth
 • byrddau picnic â mynediad hawdd i gadeiriau olwyn a bygis trydan
 • llwybr pob gallu

Llwybr cerdded hygyrch

Mae Llwybr Cerdded yr Helyg yn un hamddenol ar gyfer pob gallu.

Mae'n gylch hanner milltir (un cilomedr) o'r maes parcio ac yn ôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Codwch daflen ynglŷn â’n Llwybr Coed Pob Gallu yn ein canolfan ymwelwyr. Dilynwch y cliwiau a darganfyddwch mwy am y coed rydym yn eu tyfu yng Ngharwnant.

Toiled Changing Places

Ceir toiled Changing Places yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant a roddwyd gan Mountway, cwmni a leolir yn nhref gyfagos Tredegar.

Yn aml, bydd angen i bobl ag anableddau dysgu difrifol a lluosog, yn ogystal â namau difrifol eraill fel anafiadau asgwrn cefn, dystroffi'r cyhyrau, sglerosis ymledol neu anaf i'r ymennydd, gael cyfleusterau ychwanegol fel y gallant ddefnyddio'r toiled yn hwylus.

Mae toiledau Changing Places yn wahanol i doiledau anabl safonol am eu bod yn cynnwys cyfarpar ychwanegol, gan gynnwys mainc newid y gellir newid ei huchder a theclyn codi, a llawer mwy o le i ddiwallu eu hanghenion.

Bydd angen allwedd Radar arnoch i ddefnyddio toiled Changing Places. Ewch i wefan Changing Places am ragor o wybodaeth.

Llogi safle

Mae Neuadd Garwnant, yn adeilad y ganolfan ymwelwyr, yn lleoliad unigryw ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau.

 • Mae dyluniad a chyfleusterau'r neuadd sydd o'r radd flaenaf yn golygu ei bod yn fan delfrydol i gynnal cyfarfodydd busnes a diwrnodau cwrdd i ffwrdd i hyd at 80 o bobl
 • Mae'r ardal dan do olau ac eang yn ddelfrydol ar gyfer arddangosfeydd a gweithdai

Gall ein cwmni arlwyo ar y safle helpu gyda'ch holl ofynion arlwyo

Dysgwch fwy am logi'r neuadd yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant

Oriau agor

Darllenwch y wybodaeth ar frig y dudalen hon i ganfod a oes newidiadau i'r amserau agor.

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r ganolfan ymwelwyr a'r toiledau ar agor rhwng 9.30am a 4.30pm (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
a rhwng 9.30am a 4.30pm (ar y penwythnos).

Os caiff y safle ei gau dangosir hynny ar dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant.

Caffi

Mae'r caffi ar agor saith diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn.

Yr oriau agor yn ystod y gaeaf fydd:

 • Dydd Llun i ddydd Gwener : 11 yb i 3 yp
 • Penwythnosau : 11 yb i 4 yp

Gwybodaeth am dywydd garw

Mewn tywydd garw bydd Garwnant ar gau oherwydd y risg o anaf i ymwelwyr a staff.

 • Bydd y safle ar gau i'r cyhoedd os bydd y Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd MELYN am wyntoedd cryfion ar gyfer ardal Merthyr
 • Bydd y safle ar gau i'r cyhoedd a staff os bydd y Swyddfa Dywydd yn cyhoeddi rhybudd COCH am wyntoedd cryfion ar gyfer ardal Merthyr

Cyhoeddir rhybuddion tywydd ar wefan y Swyddfa Dywydd.

Os caiff y safle ei gau dangosir hynny ar dudalen Facebook Canolfan Ymwelwyr Garwnant.

Edrychwch ar y rhagolygon tywydd lleol cyn i chi deithio ac, os nad ydych yn siŵr, ffoniwch ni neu ewch i'n tudalen Facebook.

Cymerwch y camau rhagofalus hyn er mwyn gwneud eich ymweliad yn fwy diogel ac yn fwy pleserus pan fo tywydd gaeafol:

 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar arwyddion neu'r rhai a roddir gan staff Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Byddwch yn ofalus yn y maes parcio - adnoddau cyfyngedig sydd gennym i ddelio ag eira ac ia a dylech ddisgwyl fod yn gyrru ar arwynebau llithrig cyn gynted ag y byddwch yn gadael prif ffordd yr A470
 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas
 • Disgwyliwch i bob llwybr fod yn llithrig - nid ydym yn trin unrhyw lwybr o amgylch y ganolfan nac yn y goedwig
 • Byddwch yn amyneddgar os oes rhaid i ni gynnig llai o wasanaeth yn y caffi neu'r ganolfan ymwelwyr am na all staff ein cyrraedd

Sut i gyrraedd

Lleoliad

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Garwnant oddi ar yr A470, bum milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae’r safle hwn yn Sir Rhondda Cynon Taf.

Y cod post ar gyfer teclynnau llywio lloeren yw CF48 2HU.

Map Arolwg Ordnans

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr AO yw SO 003 132.

Cyfarwyddiadau

Lleolir Canolfan Ymwelwyr Garwnant oddi ar brif ffordd yr A470 rhwng Aberhonddu (14 milltir i'r gogledd) a Merthyr Tudful (pum milltir i'r de).

Mae wedi'i harwyddo'n dda ag arwyddion twristiaeth brown o'r A470.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Merthyr Tudful.

T4 Merthyr i Aberhonddu yw'r gwasanaeth bws lleol sy'n mynd heibio i'r safle.

Mae Bws y Bannau hefyd yn mynd heibio i'r safle ac ar gael dros yr haf.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Mae Taith Taf yn mynd drwy Garwnant, ar ei ffordd o Gaerdydd i Aberhonddu. Mae hwn yn llwybr amlbwrpas i feicwyr a cherddwyr. Mae'r rhan o'r llwybr sy'n mynd drwy Garwnant yn fwy addas i gerddwyr na beicwyr.

Maes parcio

Mae rhwystr mynediad i'r maes parcio.

 • O fis Mawrth i fis Hydref: mae rhwystr y maes parcio ar agor rhwng 8am a 6pm ac eithrio ar ddydd Llun (oriau agor : 8am - 5pm)
 • Oriau agor dydd Llun Gŵyl y Banc: 8am - 6pm
 • O fis Tachwedd i fis Chwefror: mae rhwystr y maes parcio yn agored rhwng 9am i 5pm

Mae'r rhwystr gadael yn cynnwys "padlau" sy'n galluogi cerbydau i adael y safle ar ôl i'r rhwystr mynediad gael ei gloi sy'n golygu y gallwch adael y safle unrhyw bryd.

Talu am barcio

Codir tâl am barcio ar y safle er mwyn helpu i gynnal a chadw'r safle.

Y tâl i barcio am y dydd yw:

 • £2 am geir
 • £5 am fysiau mini
 • £10 am fysiau mawr

Tocyn tymor blynyddol

Gellir prynu tocyn tymor blynyddol am £20.

Noder: bydd angen i chi ddod â darnau arian gyda chi ar gyfer y peiriant talu ac arddangos ac yna mynd â'ch tocyn i'r ganolfan ymwelwyr i gasglu eich tocyn blynyddol.

Manylion cyswllt

Canolfan Ymwelwyr Garwnant

Ffôn: 0300 065 5471

E-bost: garwnant@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk  

Just Perfect Catering (darparwr caffi Canolfan Ymwelwyr Garwnant)

Ffôn: 01685 373053

E-bost: enquiries@justperfectcatering.co.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy