Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllunio’ch ymweliad

Sut i gyrraedd, hygyrchedd a gwybodaeth am ddiogelwch a manylion cyswllt

Menyw yn cerdded ar hyd pont gyda dau blentyn bach

Tymor prysur

Mae Niwbwrch yn lle arbennig iawn. Helpwch ni i gadw pethau felly.

 • Mae maes parcio traeth Niwbwrch yn llenwi’n gyflym ar adegau prysur, yn enwedig ar ddiwrnodau heulog
 • Gall y traffig fod yn drwm iawn, felly byddwch yn amyneddgar

Sut i gyrraedd

Cyfarwyddiadau

Mae Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch ryw hanner milltir i gyfeiriad y de o bentref Niwbwrch ar Ynys Môn oddi ar yr A4080.

Cyfeirnod grid yr Arolwg Ordnans yw SH 402 635.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Parcio

Mae saith maes parcio.

 • Codir ffi ddyddiol o £5 i barcio ym maes parcio traeth Coedwig Niwbwrch
 • Mae’n well gennym daliadau digyffwrdd neu arian parod
 • Parcio am ddim I ddeiliaid bathodynnau glas

Gweler y map meysydd parcio.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r prif orsafoedd rheilffordd agosaf ym Mangor a Chaergybi.

Ceir arhosfan heb staff yng ngorsaf Bodorgan sydd oddeutu 4 milltir o bentref Niwbwrch.

I gael manylion cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Cyfleusterau ymwelwyr

Mae fan hufen iâ ym maes parcio’r traeth yn arfer.

Mae’r toiledau ym maes parcio’r traeth ar agor o 9am i 4pm (gaeaf) ac o 8am i 6pm (haf).

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

 • parcio i bobl anabl
 • toiledau hygyrch (ym maes parcio’r traeth)

Mae dwy o’r gorsafoedd ymarfer corff ar y Llwybr Ffitrwydd o fewn cyrraedd cadair olwyn.

Cŵn

Gallwch fynd â’ch ci am dro ar lawer o lwybrau’r goedwig ond cofiwch fod cyfyngiadau tymhorol ar gwn ar y traeth faner las a’r ynys.

Cadwch gŵn ar dennyn, yn enwedig:

 • o fis Mawrth i Orffennaf pan fydd y cwtiaid torchog cudd yn nythu ar y traeth a phan fydd adar mân yn nythu ar laswelltiroedd a choedlannau’r safle
 • o ddiwedd yr hydref i’r gaeaf o gwmpas Pen Cob, moryd traeth Melynog a Chefni pan fydd hi’n hawdd tarfu ar adar gaeafu

Glynwch at  y cyfyngiadau cŵn tymhorl ar draeth Llanddwyn (1af Mai-30ain Medi) ac Ynys Llanddwyn (1 Ebrill-30 Medi). 

Mwy o wybodaeth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Canllawiau Diogelwch

Rydym am i chi gael ymweliad diogel a llawn mwynhad â Niwbwrch, felly darllenwch yr arweiniad canlynol:

 • Ni fydd modd cyrraedd na gadael Ynys Llanddwyn adeg llanw uchel a dylech archwilio amserau’r llanw cyn dechrau ar y Llwybr. Gall yr ynys fod yn agored iawn a dylech baratoi at dywydd gwael. Gwelwch amserau’r llanw ar wefan BBC
 • Peidiwch â chyffwrdd ag unrhyw falurion milwrol – gallai ffrwydro!
 • Rhowch wybod am unrhyw wrthrychau amheus i’r Heddlu trwy ffonio 999
 • Peidiwch â chloddio tyllau na thwnelau yn nhwyni’r tywod - gall y tywod gwympo a’ch tagu
 • Peidiwch â bwydo da byw na mynd atyn nhw
 • Gwisgwch esgidiau cryf
 • Cariwch/gwisgwch ddillad addas gyda chi bob amsermewn tywydd cyfnewidiol
 • Weithiau, mae angen i ni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch chi wrth i ni ymgymryd â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau’r goedwig. Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau.im gwersylla – mae gwersylloedd swyddogol gerllaw
 • Dim tanau agored
 • Cadwch at y llwybrau a’r traciau mynediad wedi’u cyfeirbwyntio er mwyn diogelu natur

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Newborough car park map Map meysydd parcio Coedwig Niwbwrch PDF [1.3 MB]

Mannau eraill yng Coedwig a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch, Ynys Môn

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.