Coedwig Dyfi - Foel Friog, ger Machynlleth

Beth sydd yma

Croeso

Safle picnic dymunol gyda llwybrau drwy’r goedwig a llwybrau rhedeg.

Lleolir Foel Friog ymysg tirwedd ryfeddol Coedwig Dyfi, ger pentref Aberllefenni, ac mae’n hawdd dod o hyd iddo o’r A487.

Mae’r safle picnic deniadol ger yr afon, a cheir llwybr cerdded cylchol ag arwyddbyst i gopa Pen y Bryn.

Yn ystod diwedd y ddeunawfed ganrif, cyflogwyd llawer iawn o bobl leol yn y chwareli llechi, ond pan ddechreuodd y

chwareli gau yn yr 20fed ganrif, plannwyd y bryniau gan y Comisiwn Coedwigaeth.

Mae’r coed wedi trawsnewid y wlad, ond os craffwch chi, fe allwch chi weld adfeilion adeiladau’r chwarel.

Llwybr cerdded

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o faes parcio Foel Friog.

Llwybr Pen y Bryn

2 filltir/3.2 cilomedr, anodd

Mae Llwybr Pen y Bryn yn mynd i fyny llwybr serth drwy’r coed cyn ymuno â thrac y goedwig.

Mae’n pasio heibio i adfeilion tai ffermydd ac olion chwareli, gan gynnig golygfeydd ardderchog.

Mae’n disgyn drwy goedwig dderw hynafol, ac yn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd llwybr ceffyl drwy’r dyffryn.

Coedwig Dyfi

Mae Foel Friog yng Nghoedwig Dyfi.

Mae Coedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Yn ogystal â Foel Friog mae llwybrau ag arwyddbyst yn Nant Gwernol a Tan y Coed.

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Coedwig Dyfi yn ffurfio rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

  • creu ardaloedd o goetir newydd
  • gwella coetiroedd sy’n bodoli eisoes
  • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru.

Ymhen amser bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cysylltiedig a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru ac yn dod â buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Genedlaethol Cymru, ewch i wefan Llywodraeth Cymru.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Foel Friog ar hyd ffordd fach gul gydag arwyddion am Aberllefenni oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

Mae'r safle hon yn ymestyn ar draws ffiniau sirol Sir Gwynedd a Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans

Mae Foel Friog ar fap 215 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SH 769 092.

Cyfarwyddiadau o Ddolgellau

Cymrwch yr A487 i gyfeiriad Machynlleth ac, ychydig ar ôl Canolfan Grefft Corris, trowch yn siarp i’r chwith wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y chwith, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Cyfarwyddiadau o Fachynlleth

Cymrwch yr A487 i gyfeiriad Dolgellau ac, gyferbyn â thafarn Braich Goch, trowch i’r dde wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y dde, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.Ni chaniateir parcio dros nos.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Gallwch barcio yno am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coedwig Dyfi PDF [7.7 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf