Coedwig Ceri, ger y Drenewydd

Beth sydd yma

Croeso

Un o’r planhigfeydd conwydd sy’n ffurfio Coedwig Ceri yw Block Wood.

Gallwch fynd ar lwybr troed hir Ffordd Las Ceri o faes parcio Block Wood.

Mae yna olygfeydd da o’r byrddau picnic sydd wedi eu lleoli ymysg y coed o gwmpas y maes parcio.

Llwybr troed hir Ffordd Las Ceri

Ffordd Las Ceri

Mae llwybr troed hir Ffordd Las Ceri yn rhedeg drwy Goedwig Ceri.

Mae gan Ffordd Las Ceri draddodiad hir fel llwybr masnach a phorthmyn wrth i bobl deithio o Gymru i’r marchnadoedd yn Lloegr.

Nid yw’r llwybr byth yn is na 1000 o droedfeddi (300 metr) uwchlaw lefel y môr, ac felly mae’r golygfeydd i gyfeiriad Cymru ar un ochr, a Lloegr i’r cyfeiriad arall, yn ysblennydd.

Gall gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl ddilyn y llwybr hwn.

Cerdded Ffordd Las Ceri

Mae llwybr hir Ffordd Las Ceri’n 15 milltir (24km) o hyd o faes parcio Cider House ger pentref Dolfor ym Mhowys i Bishops Castle yn Sir Amwythig.

Cyngor Sir Powys sy’n gofalu am lwybr Ffordd Las Ceri. 

Ceir yna ychydig o arwyddbyst ond rydym yn argymell eich bod yn defnyddio map ar gyfer y teithiau cerdded hirach. 

Fedrwch gyrraedd rhai o nodweddion hanesyddol ar Ffordd Las Ceri yn hwylus, wrth barcio ym maes parcio Block Wood.

  • Cerddwch tuag at Cider House Farm o faes parcio Block Wood i weld dau dwmpath claddu, yr Oes Efydd, a elwir yn Two Tumps
  • Cerddwch i’r cyfeiriad arall o faes parcio Block Wood i weld y ceiliog y gwynt trawiadol mewn ffurf cadno ar ben y polyn telegraff, a elwir yn Kerry Pole
  • Os cerddwch ymlaen o Kerry Pole, fe ddewch at ffosydd cynhanesyddol a elwir yn Upper Short Ditch a Lower Short Ditch
  • Os hoffech wneud taith gylchol hirach, mae llwybr Ffordd Las Ceri yn torri drwy Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Lleolir maes parcio Block Wood yng Nghoedwig Ceri oddi ar y B4368, tair milltir i’r de o bentref Ceri.

Mae yn Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Ceri ar fap Arolwg Ordnans (AR) 214.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 149 862.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn y Drenewydd.

Mae bysus rhifau 41 ac 81 yn mynd o'r dref. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Gallwch barcio am ddim ym maes parcio Block Wood sydd cael ei reoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Mae maes parcio Cider House yn fan cychwyn Ffordd Las Ceri, yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Powys. Mae wedi’i leoli ar y B4355.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf