Adolygiad strategol o godi tâl - 2019

Rydym yn adolygu sut rydym yn codi tâl am y gweithgareddau rydym yn eu rheoleiddio neu’r gwasanaethau a ddarparwn

Rydym am sicrhau bod y taliadau cywir yn cael eu gweithredu yn y mannau cywir ac mewn modd teg a phriodol. 

Mae’r ffioedd a godir am y gwasanaethau a ddarparwn yn gyfraniad o tua 20% i gyfanswm cyllid CNC, ac maent yn ffynhonnell refeniw hanfodol i gefnogi ein gwaith.

Drwy adennill ein costau, gallwn ysgafnhau’r baich ar bwrs y wlad.

Rydym yn bwriadu dechrau cyflwyno’r newidiadau ym mis Ebrill 2021.

Gall newid ddod ag ansicrwydd, felly rydym am eich cynnwys chi, y cwsmer, yn y broses cyn gynted â phosibl.

Mae gennym Grŵp Ymgynghorol Talwyr Taliadau, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sectorau yr effeithiwyd arnynt gan unrhyw newidiadau i’n cynlluniau codi tâl blaenorol.

Hoffem ei ehangu, felly os ydych am gymryd rhan, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ni ar SROC@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk