Rheoleiddio olew a nwy ar y lan

Cewch ganfod swyddogaeth allweddol Cyfoeth Naturiol Cymru mewn gweithgareddau olew a nwy ar y lan a sut y mae’r gweithgareddau hyn yn cael eu rheoleiddio

Ein swyddogaeth ni mewn gweithgareddau olew a nwy ar y lan

Ni yw’r rheoleiddiwr amgylcheddol gwaith olew a nwy ar y lan yng Nghymru. Byddwn yn helpu i sicrhau y bydd gwaith olew a nwy ar y lan yn cael ei gynnal mewn ffordd a fydd yn amddiffyn pobl a'r amgylchedd. Byddwn yn gwneud hynny drwy gyflwyno trwyddedau, gorfodi’r amodau ar drwyddedau a rhoi cyngor ac arweiniad. Ni fyddwn yn caniatáu i gwmnïau ddechrau ar eu gwaith oni bai eu bod wedi dangos sut y bydd pobl a'r amgylchedd yn cael eu hamddiffyn yn briodol.

Byddwn yn rheoleiddio allyriadau, y defnydd o ddŵr, yn amddiffyn dŵr daear ac yn rheoli gwastraff megis llaid o waith drilio, hylif sy’n llifo i’r wyneb (yr hylif hydrolig mewn gwaith ffracio sy'n dod yn ôl i'r wyneb) nwyon ac unrhyw ddefnydd ymbelydrol sy’n bodoli’n naturiol. Mae gennym ni hawl i atal gwaith os daw'n amlwg y gallai beri niwed arwyddocaol.

Mae nifer o agweddau i’n swyddogaeth, sy’n cael eu crynhoi isod:

Swyddogaeth reoleiddio

 • Byddwn yn asesu cynigion ynghylch olew a nwy ar y lan yn ôl nifer o wahanol ofynion deddfwriaethol
 • Byddwn yn  trwyddedu ac yn caniatau
 • Byddwn yn sgrinio ar gyfer, ac yn cynnal, Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd (i ganfod pa effaith allai'r gwaith ei gael ar safleoedd o dan warchodaeth Ewropeaidd)

Monitro a chydymffurfio

 • Byddwn yn cynnal archwiliadau a hap wiriadau ar safleoedd ac yn adolygu cofnodion a gweithdrefnau gweithredwyr

Swyddogaeth ymgynghorol

 • Ni yw'r ymgynghorai statudol ar gyfer awdurdodau cynllunio o ran ceisiadau am ganiatâd cynllunio am waith ar yr wyneb ar safleoedd penodol
 • Byddwn yn cyflwyno canllawiau i ddatblygwyr ynghylch yr effeithiau ar safleoedd penodol ar yr amgylchedd a'r tirlun
 • Byddwn yn cynghori ar waith a fydd yn cael ei gynnal yn agos at safleoedd sy'n cael eu gwarchod a rhai sensitif a allai effeithio ar y rhai hynny (er enghraifft, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig)

Rheoli digwyddiadau

 • Byddwn yn ymateb i achosion o lygredd ac yn gweithredu i leihau eu heffeithiau ar bobl ac ar amgylchedd yr ardal

Tirfeddianaeth a’r swyddogaeth reoli

 • Ni sy’n rheoli Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru, a gallai fod o fewn terfynau Trwyddedau Archwilio a Datblygu Petrolewm (trwydded sy’n rhoi hawliau unigryw i gwmni archwilio a datblygu olew neu nwy mewn ardal benodol)
 • Byddwn yn gweithredu yn y fath fodd fel bod yna wahaniad clir rhwng ein swyddogaethau a’n dyletswyddau ac yn penderfynu mewn ffordd dryloyw ynghylch cyflwyno caniatâd ar dir sy’n cael ei reoli neu yn ein perchnogaeth ni

Trwyddedu a chaniatáu

Gallai gweithredwyr olew a nwy fod angen hyd at ddeuddeg o wahanol drwyddedau a chaniatâd oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru cyn dechrau ar unrhyw waith archwilio. Mae gofyn eu cael er mwyn sicrhau y bydd gwaith archwilio'n cael ei reoli mewn ffordd a fydd yn diogelu iechyd pobl a'r amgylchedd.

Bydd natur y trwyddedau’n dibynnu ar ba waith y bydd yr ymgeisydd yn bwriadu ei wneud, ar ddaeareg yr ardal ac ar nodweddion amgylcheddol yr ardal. Gallai trwyddedau’n gynnwys amrywiaeth eang o waith, megis rheoli dŵr daear, sylweddau ymbelydrol, gwastraff mwyngloddio, tynnu dŵr, tanio nwyon gwastraff, gollwng dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd.

Rheoleiddio yng Nghymru

Rydym ni’n cydweithio’n agos â'r cyrff canlynol i reoleiddio gweithgareddau olew a nwy ar y lan.  Drwy gydweithio'n effeithiol, gallwn sicrhau fod gweithgareddau olew a nwy ar y lan yng Nghymru'n cael eu rheol mewn ffordd a fydd yn gwarchod yr amgylchedd a phobl.  

 • Mae’r Awdurdod Olew a Nwy (OGA) yn trwyddedu pob gweithgaredd drilio a datblygu yn Lloegr. O’r 1af o Hydref 2018 ysgwyddod Gweinidogion Cymru'r cyfrifoldeb dros drwyddedu echdynnu petrolewm ar y tir yng Nghymru.  Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am gynnal y Drwydded Archwilio a Datblygu Petrolewm (PEDL), sy’n rhoi hawliau unigryw i weithredwr chwilio am olew a nwy confensiynol ac anghonfensiynol mewn ardal drwyddedig. Ni all unrhyw waith archwilio na chynhyrchu ddechrau heb  ganiatâd chynllunio a thrwyddedu, PEDL

 • Awdurdodau Cynllunio Lleol sy’n gyfrifol am ganiatáu ceisiadau cynllunio (o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990) ar gyfer datblygiadau cysylltiedig â’r wyneb

 • Yr Awdurdod Glo sy’n gyfrifol am roi caniatâd i weithgareddau sy’n torri ar draws, yn amharu ar neu sy'n mynd i mewn i weithiennau glo

 • Bydd Cymdeithas Ddaeareg Prydain angen gwybodaeth ynghylch unrhyw dwll turio a fydd yn treiddio’n is na 100 troedfedd yn ogystal â gwybodaeth ynghylch dyfnhau ffynnon bresennol

 • Yr Awdurdod Iechyd a Diogelwch sy’n gyfrifol am sicrhau ymarferion diogel wrth ddylunio, sicrhau cyfanrwydd ac adeiladu ffynhonnau ac am ddiogelwch y gwaith drilio

 • Mae Ystâd y Goron yn ymestyn dros tua 115,500 hectar o dir yng ngwledydd Prydain. Mae perchnogaeth yr olew a’r nwy yn y tir hwnnw wedi’i freinio yn y Goron

Map Rheolaethol yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd

Bu Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda’r Adran ac â Llywodraeth Cymru i baratoi Map Rheolaethol. Mae'r map yn rhoi trosolwg defnyddiol o'r broses drwyddedu ar gyfer chwilio am nwy siâl a methan gwelyau glo, mae'n dangos y cyrff rheoleiddio ac ymgynghori, y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau allweddol ac mae hefyd yn dangos y gwaith sydd ei angen a'r ymarferion gorau ar wahanol gyfnodau.

Mae nwyeiddio glo o dan ddaear yn dod o dan drefn reoleiddio wahanol i nwy siâl a methan gwelyau glo (gan fod y prosesau a'r peryglon cysylltiedig yn wahanol).

Y Ddeddf Fframwaith 2015 a Diogelwch Ffracio Hydrolig

Mae Deddf Seilwaith 2015 yn cynnwys darpariaethau diogelwch yn benodol ar gyfer chwilio am ynni, gan gynnwys nifer o fesurau diogelwch y mae'n rhaid eu cwblhau cyn y bydd yr Awdurdod Olew a Nwy yn caniatáu i weithredwyr ddechrau ar waith ffracio hydrolig. Mae'n rhaid i weithredwyr gyfarfod â deuddeg o amodau diogelwch i gael caniatad. Mae llawer o’r mesurau diogelwch yn rhai ynghylch amddiffyn yr amgylchedd, er enghraifft, monitro methan mewn dŵr daear am ddeuddeg mis, monitro allyriadau ffo ac asesu a datgelu cemegolion.

Dim ond pan fydd gweithredwr yn gofyn am ganiatâd i gynnal ffracio hydrolig (yn ôl diffiniad y Ddeddf) y mae'r mesurau hyn yn berthnasol, dydyn nhw ddim yn berthnasol i dyllau turio arbrofol nac i weithgareddau methan gwelyau glo. Mae’r mesurau diogelwch yn ychwanegol at y gofynion i gael caniatâd cynllunio a thrwyddedau amgylcheddol perthnasol.

Cysylltu â ni

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni drwy e-bost ar nrwonshoreoilandgas@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk