Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein gwaith a phartneriaid mewn iechyd coed

Dysgwch am ein rôl mewn gweithredu Strategaeth Iechyd Coed Llywodraeth Cymru a sut rydyn ni’n cydweithio ag ystod eang o bartneriaid yng Nghymru a ledled y DU

Ein rôl mewn iechyd coed 

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru swyddogaethau statudol, dan Orchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005, a rhan bwysig i'w chwarae wrth ymateb i argymhellion Tasglu Iechyd Coed a Bioddiogelwch Planhigion y DU.

Mesurau Rhagweithiol

Rydyn ni hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth weithredu Strategaeth Iechyd Coed Llywodraeth Cymru.  Nod hon yw cynnal iechyd a ffyniant coed a choetiroedd yng Nghymru trwy weithredu'n rhagweithiol i leihau effaith plâu a chlefydau. Rydyn ni’n gweithredu ar ran gweinidogion Cymru parthed y rhan fwyaf o faterion yn ymwneud ag iechyd coed, gan gynnwys gwyliadwriaeth ac adrodd ledled Cymru. Rydyn ni hefyd yn rhan o Grŵp Llywio Iechyd Coed Llywodraeth Cymru.

Lleihau bygythiadau

Rydyn ni’n gweithio i leihau bygythiadau i goed yng Nghymru mewn llawer ffordd: 

 • Ymateb i adroddiadau am faterion yn ymwneud ag iechyd coed gan aelodau o'r cyhoedd a gweithwyr coedwigaeth proffesiynol
 • Cynnal arolygon i adnabod coed sy'n dioddef clefydau fel clefyd (Chalara) coed ynn a chlefyd P. ramorum mewn coed llarwydd
 • Comisiynu ac yn ymgymryd â chynllunio ar gyfer hapddigwyddiadau
 • Gwneud ymchwil i blâu a chlefydau
 • Mynd ati i chwilio am blâu a chlefydau newydd ac am newidiadau i blâu a chlefydau rydyn ni’n gwybod amdanyn nhw eisoes
 • Mae gennym ni rai swyddogaethau rheoleiddiol
 • Rydyn ni’n darparu hyfforddiant ar ffyrdd o leihau effaith difrod gan blâu a chlefydau
 • Rydyn ni’n gweithredu i reoli achosion o blâu a chlefydau ar Ystâd Goed Llywodraeth Cymru ac yn cyflwyno hysbysiadau i orfodi perchnogion tir eraill i wneud yr un peth 

Gweithredu argymhellion 

Rydyn ni’n cydweithio â'r holl bartneriaid hyn i weithredu argymhellion Tasglu Iechyd Coed a Bioddiogelwch Planhigion y DU a Grŵp Llywio Iechyd Coed Llywodraeth Cymru.

Mae'r cysylltiadau hyn yn caniatáu i ni gyfnewid gwybodaeth am fygythiadau gan blâu a chlefydau ledled y DU a'r Undeb Ewropeaidd yn ogystal ag yng Nghymru. Trwy gydweithio, gallwn ni ddeall effeithiau'r bygythiadau hyn yn well a datblygu cynlluniau a mecanweithiau i sicrhau ein bod ni'n ymateb yn briodol.

Ein partneriaid 

Ymhlith y sefydliadau rydyn ni’n cydweithio'n agos â nhw mae:

 • Is-adran Tir, Natur a Choedwigaeth Llywodraeth Cymru
 • Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA)
 • Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) (yr Asiantaeth Ymchwil Bwyd a'r Amgylchedd, FERA, gynt)
 • Comisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr
 • Forest Research
 • Mentrau Gwyddoniaeth y Dinesydd gan gynnwys OPAL, Tree Alert ac Observatree
 • Sefydliadau amgylcheddol, gan gynnwys Coed Cadw 

Hefyd mae gennym ni gysylltiadau agos â'r diwydiannau coedwigaeth a garddwriaeth. 

Y Tîm Iechyd Coed - rolau a chyfrifoldebau

Ein prif bwrpas yw cael gwared ag organebau newydd mewn cwarantin yng Nghymru a lleihau’r effaith mae organebau sefydledig yn ei gael ar amgylchedd Cymru. Gwneir hyn drwy gymysgedd o reoleiddio, arolygu ac addysg. Ein pwrpas eilaidd yw monitro a rhoi cyngor ar organebau nodedig nad ydynt mewn cwarantin sydd yn effeithio, neu gallai effeithio ar amgylchedd Cymru.

Rheolwr gweithrediadau Iechyd Coed - Andrew Wright

 • Cyfrifol am reoli ariannol y tîm yn unol â rheolau caffael
 • Aelod o Fwrdd Prosiect Observatree a Treealert
 • Cynrychiolydd Rheoliadol CNC ar Dîm Ymateb Gweithredol Phytophthora (PORT
 • Dirprwyo ar ran uwch reolwyr ar [Llywodraeth]Cymru. Grŵp Llywio Iechyd Planhigion a Choed (WTHSG)
 • Arwain ar Ymateb Rheoliadol achosion newydd
 • Cyswllt arweiniol ar gyfer cysylltiadau Gweithredol/Reoliadol gyda Forest Research a Forestry Commission GB

Swyddog Iechyd Coed - Christina Wilson

 • Cyhoeddi Hysbysiadau Iechyd Planhigion Statudol (SPHNs) ar goetiroedd preifat ac Ystâd Coedwig Gyhoeddus (PFE)
 • Cadw cofnodion System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) ac ymateb i ymholiadau cysylltiedig ar gyfer ystadegau ar blâu a phathogenau
 • Datblygu a chynllunio’r gwaith o gadw gwyliadwriaeth ar blâu a phathogenau yn y maes
 • Cynhyrchu adroddiadau misol ar gyfer Phytophthora ramorum a’r Adroddiad Sefyllfa Ynn yng Nghymru
 • Cysylltu â thirfeddianwyr ynglŷn â safleoedd Phytophthora ramorum a gadarnhawyd, safleoedd sydd ddim yn cydymffurfio, ac yn cydymffurfio

Swyddog cynllunio Iechyd Coed - Helen John

 • Ymateb gweithredol a chynllunio wrth gefn mewn argyfwng, ar gyfer plâu a phathogenau sy’n dod i’r amlwg
 • Gweithio gyda LlC i sicrhau cynlluniau wrth gefn LlC
 • Cyfathrebu mewnol ac allanol sy’n ymwneud ag Iechyd Coed megis dogfennau cyhoeddedig, tudalennau gwefan, Yammer, Twitter CNC
 • Cydlynu hyfforddiant, seminarau a gweithdai sy’n ymwneud â materion iechyd coed
 • Cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid ar gynlluniau dileu ac ynysu
 • Cyswllt prosiect Observatree

Syrfëwr Iechyd Coed - Sam Milner

 • Prif syrfëwr maes ar gyfer Clefydau a Phlâu yng ngogledd Cymru
 • Cynllunio a gwneud ymweliadau ac arolygon safle ar gyfer Phytophthora ramorum a chlefyd (Chalara) Coed Ynn (Hymenoscyphus fraxineus)
 • ac arolygon ychwanegol ar gais LlC
 • Casglu samplau ar gyfer dadansoddi labordy
 • Cadw cofnodion cywir o arolygon a’u canfyddiadau
 • Rhoi cyngor ar adnabod a rheoli Phytophthora ramorum a chlefyd (Chalara) coed Ynn (Hymenoscyphus fraxineus)

Cymorth technegol Iechyd Coed - Georgia Saxton

 • Ymateb i ymholiadau gan y cyhoedd
 • GIS, SPHN a Chymorth Cefnogol ar gyfer y tîm
 • Prif weinyddwr ar gyfer caffael iechyd coed
 • Adroddiadau misol (gwasgariad Phytophthora ramorum a Chalara)
 • Hyrwyddwr tîm ar gyfer y system rheoli dogfennau 

I gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod am bryderon ynglŷn ag iechyd coed, cysylltwch â'r tîm iechyd coed ar treehealth@naturalresourceswales.gov.uk.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.