Family sitting on some rocks viewing the mountains and the sea - VisitWales

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn rhagorol ac yn ysbrydoledig. Mae'n sylfaen i'n hiechyd, ein llesiant, a'n ffyniant. Mae'n darparu’r aer rydym yn ei anadlu, y dŵ rydym yn ei yfed, a'r bwyd rydym yn ei fwyta. Mae'n rhoi egni a deunyddiau crai. Mae'n hanfodol i'n ffordd o fyw – yn cynnig swyddi, cyfleoedd hamdden ac ymlacio, a lleoliadau deniadol i fyw, gweithio a'u mwynhau. Mae'n rhan o'n diwylliant, ein hanes, a'n dyfodol. Ni allwn fyw hebddo – ond, yn rhy aml o lawer, rydym yn ei gymryd yn ganiataol.

Mae'r buddion a geir gan yr amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn wynebu pwysau o ganlyniad i weithgareddau dynol. Mae bioamrywiaeth yn dirywio. Mae ecosystemau yn dod yn llai gwydn ac yn methu addasu cystal i heriau megis newid yn yr hinsawdd. Eto, gall adnoddau naturiol helpu i fynd i'r afael â nifer o'r problemau yr ydym yn eu hwynebu – gall llifogydd gael eu lliniaru drwy blannu coed, sydd hefyd yn gwella llygredd aer ac yn cynnig mannau gwyrdd i bobl eu mwynhau, a gall priddoedd a reolir yn dda wella ansawdd dŵr, storio carbon, a pharhau i dyfu bwyd. Mae cyfleoedd anferthol i wella bywydau pawb – ond mae hyn ond yn bosibl os yw'r amgylchedd naturiol yn cael ei reoli'n gynaliadwy a'i gydnabod am y buddion y mae'n eu darparu. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer y dyfodol – er mwyn gwella'r amgylchedd naturiol a sicrhau lles cenedlaethau'r dyfodol.

Mae angen newid arnom – a gall pawb wneud hyn drwy fyw a gweithio'n wahanol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn falch o arwain y newid hwn.

Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddwyd ein set gyntaf o amcanion llesiant hirdymor Datganiad Llesiant Mae’r rhain yn adeiladu ar ein Hadroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol cyntaf a bennodd y llinell sylfaen ac sy’n cysylltu gwydnwch adnoddau naturiol Cymru âllesiant pobl Cymru. Mae'r rhain yn dangos sut mae adnoddau naturiol yn gallu parhau i fod yn fanteisiol i iechyd a lles pobl Cymru yn y dyfodol - os yw'r adnoddau hynny'n cael eu rheoli'n gynaliadwy.

Mae digonedd o heriau o'n blaenau: newid yn yr hinsawdd, ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd, cyni, a phoblogaeth sy'n heneiddio, I enwi ond ambell rai. Gall rheoli adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy a sicrhau bod ecosystemau yn wydn helpu i fynd i'r afael â rhai o'r heriau hyn, ac rydym yn barod i roi hyn ar waith.

Bydd cyflawni ein hamcanion llesiant yn her hirdymor ond mae'n hanfodol ar gyfer y dyfodol. Rydym yn agosáu at ddechrau'r daith: rydym eisoes wedi gwneud cynnydd, ac yn dysgu ar hyd y ffordd, ac rydym yn uchelgeisiol o ran yr hyn yr hoffwn ei gyflawni fel Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gefnogi ein staff ein hun a gweithio mewn partneriaeth â phobl eraill ledled Cymru. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn agor pennod newydd gyffrous gyda'r cynllun corfforaethol hwn. Bydd yn cael ei weithredu gan ein prif weithredwr newydd, Clare Pillman, gan adeiladu ar y pum mlynedd gyntaf gyda’n prif weithredwr cyntaf, Emyr Roberts, a chyda Kevin Ingram fel ein prif weithredwr dros dro.

Mae'r cynllun corfforaethol hwn yn amlinellu cam nesaf ein taith. Gobeithio y byddwch yn ystyried ei fod yn ysgogol ac yn uchelgeisiol – ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi tuag at Gymru fwy cynaliadwy a fydd yn rhoi ffyniant i bawb. 

Mae ein hamcanion llesiant yn arddangos sut yr hoffem gyfrannu at y nodau a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yma byddwn yn ystyried pob un o'n hamcanion llesiant yn ei dro. Bydd angen gweithio'n integredig ac ar y cyd ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, a chyda unigolion hefyd, er mwyn eu cyflawni. 

O ran pob amcan llesiant, byddwn yn esbonio:

  • Lle rydym ar hyn o bryd – y sefyllfa bresennol yng Nghymru
  • Lle ydym ni am fod yn yr hirdymor – o ran Cymru ac o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae hyn yn edrych 20–25 o flynyddoedd i'r dyfodol a thu hwnt i gyfnod y cynllun corfforaethol hwn
  • Yr hyn y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud hyd at 2022 i helpu i wneud hyn ddigwydd – enghreifftiau o'r camau y byddwn yn eu cymryd dros gyfnod y cynllun corfforaethol hwn i wneud cynnydd tuag at gyflawni'r amcanion llesiant

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf