Cynllun Corfforaethol: 7 Datblygu Cyfoeth Naturiol Cymru yn sefydliad rhagorol, sy'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf

NRW van at Ynys Llanddwyn, Newborough - photographed by Eve Nicholson

Ble'r ydym yn awr?

Ers 2013, rydym wedi sefydlu ein gallu annibynnol, gan ddatblygu ein systemau ein hun sy'n briodol i Gymru.

Rydym ar y trywydd iawn i wneud arbedion o £150 miliwn dros y deng mlynedd nesaf, fel yr amlinellir yn yr achos busnes i sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru. Er ein bod wedi llwyddo i wneud yn iawn am leihad mewn cyllid, bydd hyn yn dod yn llawer mwy heriol yn y blynyddoedd nesaf.

Rydym yn barod i ad-drefnu ein strwythur i gyflawni ein dull lleol, sy'n seiliedig ar ardal, gan ddilyn ymlaen o'n gwaith dros nifer o flynyddoedd sy’n arwain at y pwynt hwn. 

Ble ydym ni am fod yn yr hirdymor?

Byddwn yn arwain y ffordd at ddyfodol gwell i Gymru drwy reoli'r amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn gynaliadwy. Byddwn hefyd yn gwybod ein bod yn gweithio yn y ffordd orau y gallwn gan fod ein staff a'n cwsmeriaid wedi dweud hynny wrthym. Byddwn yn ymdrechu am ragoriaeth ac yn gwella ein ffordd o weithio yn barhaus – mae hyn yn rhan annatod o'n diwylliant a'n hymddygiad.

Byddwn yn gofalu am ein staff: bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei ystyried yn lle gwych i weithio lle mae staff yn cael eu gwerthfawrogi – ac yn cydnabod eu bod yn cael eu gwerthfawrogi – am eu proffesiynoldeb a'u harbenigedd, a lle y gwrandewir arnynt ac mae eu hamrywiaeth yn cael ei dathlu. Bydd llesiant, iechyd a diogelwch yn hanfodol. Bydd gennym arweinyddiaeth gref a bydd pawb o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru yn meddu ar y sgiliau i wneud eu swydd ac yn cael eu grymuso i wneud hynny. Bydd y staff yn parhau i ddysgu ac arloesi drwy gydol eu gyrfaoedd, a byddwn yn cynnig cyfleoedd da ar gyfer datblygiad gyrfa a phroffesiynol.

Byddwn yn gofalu am ein cwsmeriaid: bydd cwsmeriaid wrth wraidd y ffordd yr ydym yn gweithio. Bydd y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, cymunedau lleol ac unigolion yn awyddus i weithio gyda ni ac yn ystyried ein bod yn bartner gwerthfawr gan ein bod yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, yn gwrando ac ymateb, ac yn awyddus i weithio ar y cyd. Byddwn yn cael ein hystyried a'n parchu fel sefydliad y gellir ymddiried ynddo, ac yn rheoleiddiwr cadarn ond teg sy'n defnyddio pwerau gorfodi i ysgogi newid cadarnhaol. Byddwn yn gwneud penderfyniadau clir, sy'n seiliedig ar dystiolaeth, a byddwn yn agored ac yn dryloyw o ran ein gwaith, gan gyfathrebu hyn yn effeithiol.

Rydym yn gofalu am yr amgylchedd naturiol: dyma pam ein bod ni yma. Dyma yw'r rheswm y mae pobl yn gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru fel arfer

Gan wneud y defnydd gorau o'n hadnoddau, byddwn yn realistig fel sefydliad o ran ein huchelgais, a bydd gennym hyblygrwydd cynhenid i wynebu anghenion newidiol. Bydd gennym y sgiliau, arloesiad, gwybodaeth fasnachol a phrosesau llywodraethu da i addasu i newid, gan greu mwy o incwm lle y gallwn a chynnig gwerth da am arian ar gyfer pobl Cymru.

Beth fydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei wneud hyd at 2022 i helpu i wneud hyn ddigwydd?

Arwain drwy esiampl

 • Ysbrydoli, ysgogi a grymuso ein staff i fyw ein gwerthoedd, a bod yn llysgenhadon ar ein rhan
 • Cynnal arolygon staff yn rheolaidd, a sicrhau ein bod yn gwrando ar staff, yn ymgysylltu â hwy i ddeall eu safbwyntiau, ac yn gweithio i wella Cyfoeth Naturiol Cymru fel lle i weithio a fydd yn bodloni eu disgwyliadau
 • Gwella ein harweinyddiaeth, gan sicrhau bod ein holl staff yn deall y cyfeiriad yr ydym yn symud iddo, a datblygu diwylliant arweinyddiaeth cefnogol sy'n canolbwyntio ar lesiant
 • Cyflawni ein hymrwymiadau o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar gyfer staff a’r rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau, gan ymgysylltu â sefydliadau eraill i ddysgu a rhannu arferion gorau
 • Cynllunio ar gyfer pwysau ariannol parhaus, cynnig gwerth da am arian, a chynyddu ein hincwm gan weithgareddau menter
 • Gweithredu ein prosiect dylunio sefydliad a ffyrdd o weithio erbyn 2019, i sicrhau ein bod yn cyflawni ein pwrpas yn fwy effeithiol ar lefel leol a chenedlaethol fel ei gilydd
 • Ennill achrediad am wasanaeth cwsmeriaid rhagorol drwy ddarparu ein rhaglen ffocws ar gwsmeriaid, gan fesur hyn trwy arolygon annibynnol o foddhad cwsmeriaid
 • Cadw ardystiad coedwigaeth annibynnol sy’n dangos bod ein pren yn cael ei reoli'n gynaliadwy ar gyfer cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill i Safon Sicr Coetiroedd y Deyrnas Unedig
 • Lleihau ein heffaith amgylcheddol a'n hôl troed carbon ein hun drwy ein rhaglen carbon bositif, gan ddangos arweinyddiaeth mewn datgarboneiddio yn y sector cyhoeddus
 • Treialu dull at gaffael ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru sy'n canolbwyntio ar gadwyni cyflenwi ac yn gwneud y gorau o'n cyfraniad at y gwaith o gyflawni ein holl amcanion llesiant ein hun. Cyflwyno hyn ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru a'i rannu ar draws y sector cyhoeddus.Galluogi ein cwsmeriaid i wneud y dewis a ffafrir ganddynt ar gyfer gwneud busnes gyda ni ar-lein – oherwydd dyma'r ffordd symlaf, rhataf a chyflymaf o wneud hynny

Gweithio gyda'n partneriaid

 • Rhedeg arolygon cwsmeriaid mewnol ac allanol i gynnig y man cychwyn i’w ddefnyddio i asesu ein gwelliant mewn perfformiad dros y blynyddoedd nesaf
 • Parhau i fod yn rhan integrol o'r holl Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sy'n gweithio ar y cyd i weithredu'r set gyntaf o gynlluniau llesiant a datganiadau ardal sy'n dod i'r amlwg
 • Cefnogi rhannu'n ehangach a'r defnydd effeithlon o'n hasedau megis swyddfeydd a'n cerbydau, i helpu i symud at wasanaeth cyhoeddus integredig ac effeithlon i Gymru
 • Treialu dulliau newydd o ddyrannu grantiau, gan ddysgu a gwella ar hyd y ffordd. Cyflwyno ein dull peilot mewn perthynas â chaffael ar draws y sector cyhoeddus
 • Symud tuag at sefydliad sy'n galluogi mwy, lle rydym yn helpu partneriaid i weithio gyda ni i helpu i gyflawni canlyniadau ar y cyd

Sut y byddwn ni'n gwybod a oes unrhyw beth wedi newid?

Dangosydd/Ffynhonnell

 • Ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gennym – rhaglen ffocws ar gwsmeriaid Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Safbwyntiau staff o ran Cyfoeth Naturiol Cymru – strategaeth pobl a thimau Cyfoeth Naturiol Cymru a’n harolygon pobl parhaus

Lyn Williams - Rydym yn parchu hunaniaeth ein cwsmeriaid a'r partneriaid yr ydym yn gweithio gyda nhw, ac yn ceisio darparu'r gwasanaethau hynny yn eu dewis iaith, Cymraeg neu Saesneg fel y dymunant

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ein cynllun hyd at 2022 Hawdd ei Ddeall Gofalu am natur yn awr i'n plant gael ei fwynhau PDF [16.6 MB]

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf