Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndir 2020-2025

Mawndir yw mwy na 4% o dirwedd Cymru ac maent yn cynnal llawer iawn o gynefinoedd a rhywogaethau o bwys. Mae mawn yn adnodd naturiol pwysig ar gyfer dal a storio carbon, lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, hybu bioamrywiaeth a rheoli dŵr.

Mae angen gweithredu ar frys i adfer amgylchedd mawndiroedd ledled Cymru, lle mae rhai ohonynt mewn cyflwr gwael a chynefinoedd wedi’u colli.

Cafwyd budd mawr o ddynodi safleoedd gwarchodedig, darparu cymorth amaeth-amgylcheddol a rheoli tir, ond cynyddu mae’r angen am raglen genedlaethol o weithgarwch cydlynol.

Y rhaglen weithredu gyntaf ar gyfer mawndir Cymru

Mae’r rhaglen weithredu genedlaethol gyntaf yng Nghymru yn cyflwyno cynllun gweithredu pum mlynedd ar gyfer mawnidroedd, gyda chwe thema â blaenoriaeth:

  1. Erydiad mawndir
  2. Draenio mawndir
  3. Rheoli gorfawn yn gynaliadwy
  4. Rheoli mawnau’r iseldir yn gynaliadwy
  5. Adfer mawndir a goedwigiwyd
  6. Adfer yn raddol ein mawndiroedd sy’n rhyddhau’r mwyaf o garbon.

Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar y mawndiroedd hynny sydd fwyaf angen eu hadfer, gyda’r nod o adfer 600-800 hectar o dir bob blwyddyn. Bydd hefyd yn diogelu’r rhai hynny sydd mewn cyflwr da neu sy’n adfer yn barod. Cyflawnir y rhaglen gan Gyfoeth Naturiol Cymru a’i bartneriaid ar dir preifat a chyhoeddus a ddefnyddir at amrywiaeth o ddibenion.

Darllenwch y rhaglen weithredu

Lawrlwythwch y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar gyfer Mawndir.

Lawrlwythwch amlinelliad y Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd o brif gamau gweithredu’r prosiect ym mlwyddyn 1 a chwmpas y camau gweithredu ym mlynyddoedd 2-5 (Saesneg yn unig).

Diweddarwyd ddiwethaf