Cynllun Adnoddau Coedwig Bethesda ac Abergwyngregyn

Lleoliad

Mae coedwigoedd Bethesda ac Abergwyngregyn mewn dwy ardal ar wahân. Rhennir bloc Bethesda yn ddau o boptu’r pentref, sef Parc y Bwlch i’r gorllewin a Braichmelyn i’r dwyrain. Y brif ffordd drwy Fethesda yw’r A5 a hon fyddai’r ffordd y byddai lorïau’n cael mynediad ar ei hyd.

Mae coedwig Abergwyngregyn yn gorwedd i’r de-ddwyrain o’r pentref ei hun yng nghyffiniau’r rhaeadrau sy’n boblogaidd â cherddwyr, a gellir mynd ati oddi ar yr A55.

Cyfanswm yr arwynebedd o dan goed yw 237Ha, sef 97Ha ym Methesda a 139Ha yn Abergwyngregyn.

Mae’r coed i gyd yn gorwedd o fewn ffiniau Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd, a Braichmelyn yn ogystal â holl goed Abergwyngregyn yn gorwedd o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri.

Crynodeb or Amcanion

Abergwyngregyn

  • Bydd blociau coedwig Abergwyngregyn yn dod yn llai o flaenoriaeth o ran pren conwydd cynhyrchiol, ac mae eisoes wedi dechrau symud tuag at goedwig lydanddail yn bennaf a fydd yn gwella'r coed llydanddail presennol yn yr ardal, yn gwella sefydlogrwydd y dirwedd a hefyd yn dod â lles a bioamrywiaeth, yn dal a storio carbon a chadw'r buddion hamdden sydd eisoes yn bodoli.

  • Disgwylir a goddefir cymysgedd o goed conwydd a choed llydanddail trwy aildyfiant naturiol. Fodd bynnag, bydd yr elfen gonwydd yn cael ei thargedu at bob ymyrraeth deneuo i ffafrio'r coed llydanddail.

  • Rhoddir ystyriaeth i'r coed llydanddail cynhyrchiol brodorol ar y safle. Yn ddelfrydol, bydd hadau lleol yn cael eu cyrchu a'u tyfu mewn meithrinfeydd lleol i'w defnyddio.

Braichmelyn

  • Bydd Braichmelyn yn dod yn llai o flaenoriaeth ar gyfer pren conwydd cynhyrchiol a bydd yn symud yn araf tuag at goedwig lydanddail a fydd yn creu mwy o sefydlogrwydd i'r dirwedd a hefyd yn dod â lles a bioamrywiaeth, yn dal a storio carbon ac yn cadw'r buddion hamdden sydd eisoes yn bodoli.

  • Caniateir i'r goedwig aildyfu ar ôl cwympo llennyrch gyda chymysgedd o gonwydd a llydanddail. Efallai y bydd angen cyfoethogi’n gynnar ar ôl cwympo coed er mwyn cyflawni'r dwysedd stocio a argymhellir. Y rhywogaethau a argymhellir fydd pinwydden yr Alban, coed cyll a Sbriws Norwy ar y llethrau isaf.

  • Yn ystod yr adolygiad nesaf o'r Cynllun Adnoddau Coedwig, bydd y llannerch llwyrdorri melyn yn cael ei rhannu i gadw ardaloedd o'r binwydden gamfrig er mwyn lleihau maint y clawdd ac i gadw elfen gref o'r binwydden. Bydd yn ychwanegu oedran ac amrywiaeth i'r llethrau uchaf, ac yn darparu ffynhonnell hadau leol ar gyfer yr ardal.

  • Bydd angen cwympo rhywogaethau coed sydd ar hyn o bryd yn agored i ymosodiad pathogen difrifol er iechyd y goedwig a diogelwch ei defnyddwyr. Ni fydd coed llarwydd yn cael eu defnyddio mwyach fel cydran o rywogaeth y goedwig.

Parc y Bwlch

  • Bydd Parc y Bwlch yn parhau i gynhyrchu cyflenwad cynaliadwy o goed trwy ddylunio llennyrch cwympo coed a dewis rhywogaethau ailstocio i ganiatáu cynhyrchiant trwy goedwig gorchudd di-dor mewn cylchdroadau yn y dyfodol.

  • Oherwydd cydrannau tebyg o ran oedran ym Mharc y Bwlch, mae llawer o'r cnwd bellach yn agosáu at aeddfedrwydd biolegol ac mae angen ardaloedd o lwyrdorri i atal gwyntoedd cryfion.

     

  • Datblygiad o lain glustogi coetir brodorol ar hyd ochr uchaf Parc y Bwlch ger Moel y Ci i leihau aildyfiant naturiol eginblanhigion conwydd a allai effeithio ar nodweddion Ardal Cadwraeth Arbennig cyfagos Eryri.

  • Cymerir cyfleoedd i feddalu ymylon y llennyrch ar ôl gweithrediadau cwympo coed trwy ganiatáu adfywio neu gyfoethogi rhywogaethau llydanddail i ystyried eiddo cyfagos. Bydd hyn hefyd yn gwella y broses rheoli dŵr ymhellach mewn cylchdroadau yn y dyfodol.

  • Bydd angen cwympo rhywogaethau coed sydd ar hyn o bryd yn agored i ymosodiad pathogen difrifol er iechyd y goedwig a diogelwch ei defnyddwyr. Ni fydd coed llarwydd yn cael eu defnyddio mwyach fel cydran o rywogaeth y goedwig.

  • Yr opsiwn gwerthu coed a ffefrir fyddai cynhyrchu uniongyrchol. Byddai hyn yn rhoi cyfle i fuddiannau lleol brynu parseli o bren ar ochr y ffordd.

Cyffredinol

  • Ym mhob bloc coetir, bydd rhaid sicrhau bod teneuo yn cael ei wneud mewn pryd er mwyn gwella rheolaeth coedamaeth y goedwig.

  • Bydd ystyriaeth i ddarparu rhywogaeth ag ystod oedran ac sy'n fwy amrywiol er mwyn gwella cydnerthedd lle bo hynny'n bosibl.

  • Amrywio cyfansoddiad y rhywogaethau yn y goedwig er mwyn cynyddu gwydnwch yn erbyn plâu a chlefydau wrth adeiladu coedwig gadarn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Coetir hynafol a bioamrywiaeth

  • Gwella cysylltedd cynefinoedd trwy gynnal a gwella coetiroedd hynafol rhannol naturiol ac adfer planhigfeydd ar safleoedd coetir hynafol, yn unol â'r polisi blaenoriaethu strategol.

  • Mae teneuo safleoedd coetir hynafol yn hanfodol ar gyfer cynnal a chadw ac yn dilyn canllawiau coedamaeth cadarn.

  • Lle mae'r prif gnwd o gonwydd wedi'i gynaeafu, bydd yn hwyluso ehangu coetir brodorol. Mae ailgyflenwi'r ardaloedd hyn yn flaenoriaeth allweddol i sicrhau na chollir unrhyw orchudd coedwig net o ganlyniad.

Dŵr

  • Bydd datblygu coridorau torlannol afon yn gwella cysylltedd y coedwigoedd i greu cysylltiadau â chynefinoedd eraill ac yn helpu i leihau effaith dŵr ffo gwaddod o weithrediadau coedwigaeth.

  • Cynnal a chadw cwlfertau a systemau draenio ar ochr y ffordd i fodloni rheoli perygl llifogydd cyfredol ac arfer gorau'r diwydiant.

Hamdden

  • Cynnal ac ystyried buddion hamdden ychwanegol a lleihau'r tarfu ar ardaloedd hamdden cyfredol lle bo hynny'n bosibl.

Diwylliant a threftadaeth

  • Nodi nodweddion treftadaeth a diwylliannol i osgoi difrod, yn enwedig o amgylch ardaloedd a nodwyd sydd â risg uchel.

  • Bydd cyfathrebu rhwng CNC a'r cyhoedd a grwpiau lleol yn cael ei wella trwy grwpiau fel Llais y Goedwig a Phartneriaeth Ogwen.

Mapiau

Map lleoliad

Abergwyngregyn - Prif amcanion hidymor
Abergwyngregyn - Systemau rheoli coedwigoedd
Abergwyngregyn - Cynefinoedd a mathau o goedwigoedd dangosol

Braichmelyn -Prif amcanion hidymor
Braichmelyn - Systemau rheoli coedwigoedd
Braichmelyn - Cynefinoedd a mathau o goedwigoedd dangosol

Parc y Bwlch - Prif amcanion hidymor
Parc y Bwlch - Systemau rheoli coedwigoedd
Parc y Bwlch - Cynefinoedd a mathau o goedwigoedd dangosol

Sylwadau neu adborth

Os oes gennych sylwadau neu adborth, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwig ar frp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Diweddarwyd ddiwethaf