Gwarchodaeth Dyfrdwy: Cynllun Diogelwch ar gyfer Gweithrediadau Morol

Cyflwyniad

Gwarchodaeth Dyfrdwy yw'r enw ffurfiol a roddir ar ardal harbwr ddiffiniedig y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn awdurdod gwarchod, harbwr a goleudy lleol ar ei chyfer. Mae'r ardal harbwr hon yn cynnwys afon Dyfrdwy a'i haber, yn ymestyn o Wilcox Point i lawr yr afon o'r gored yng Nghaer, tua'r môr at linell ddychmygol sy'n cysylltu'r Parlwr Du ar arfordir Cymru â Hilbre Point ar benrhyn Cilgwri.

Mae Cod Diogelwch Morol y Porthladd (PMSC, y Cod), a gyhoeddwyd ddiwethaf gan yr Adran Drafnidiaeth (DfT) ym mis Rhagfyr 2012 ac a gafodd ei adolygu a’i ailgyhoeddi yn 2017, yn ei gwneud yn ofynnol bod awdurdodau harbwr yn cyhoeddi cynllun diogelwch ar gyfer gweithrediadau morol.  Dylai'r cynllun ddangos sut y bydd y polisïau a'r gweithdrefnau'n cael eu datblygu gan yr awdurdod i fodloni gofynion y Cod.

Datganiad polisi 

Atgynhyrchir Polisi Cyfoeth Naturiol Cymru fel y mae'n ymwneud â diogelwch morol a defnyddwyr Gwarchodaeth Dyfrdwy isod. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymrwymedig i hyrwyddo rheolaeth dda o'r adnoddau sydd ar gael er mwyn gwneud y canlynol:

 • Cynnal a rheoleiddio gweithrediadau morol mewn ffordd sy'n diogelu Gwarchodaeth Dyfrdwy, ei defnyddwyr, y cyhoedd a'r amgylchedd i gyflawni'r safon diogelwch morol sy'n ofynnol gan y Cod. 
 • Hyrwyddo'r defnydd o Warchodaeth Dyfrdwy a sicrhau bod ei datblygiad economaidd yn ystyried ac yn cydbwyso barn ac anghenion yr holl randdeiliaid gyda'r defnydd o adnoddau naturiol a gwarchod yr amgylchedd.

Amcanion y cynllun

I fodloni gofynion y Cod a'i Ddatganiad Polisi, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu ac yn gweithredu'r amcanion canlynol:

 • Bydd y dyletswyddau a'r pwerau perthnasol yn cael eu hadolygu’n barhaus i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu rheoleiddio a gwarchod mordwyo diogel yn effeithiol o fewn ei ardal harbwr statudol a'i ddynesfeydd.
 • Bydd System Rheoli Diogelwch Morol Gwarchodaeth Dyfrdwy (DCMSMS) yn cael ei chynnal ar sail asesiad risg trylwyr.
 • Bydd asesiadau risg ar gyfer gweithrediadau morol yn cael eu hadolygu’n barhaus er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn ddilys a bod y rheolaethau a nodwyd i liniaru risgiau yn briodol ac yn effeithiol wrth leihau'r risgiau i lefel sydd mor isel ag sy'n rhesymol ymarferol.
 • Bydd y gofynion monitro, archwilio ac adolygu sydd wedi'u dogfennu o fewn y DCMSMS yn cael eu gweithredu fel sy'n briodol gan Feistr Harbwr Gwarchodaeth Dyfrdwy, dirprwy enwebedig, neu gontractwr awdurdodedig.
 • Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu cymhorthion i fordwyo er mwyn gwella diogelwch mordwyo ac i fodloni gofynion yr Awdurdod Goleudai Cyffredinol (Trinity House).
 • Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro a chynnal ei gymhorthion mordwyo er mwyn sicrhau bod ei safonau perfformiad yn bodloni'r gofynion targed a osodwyd gan y Gymdeithas Ryngwladol Cymhorthion Morol ar gyfer Awdurdodau Mordwyo a Goleudai (IALA).
 • Bydd archwiliadau annibynnol o'r DCMSMS yn cael eu cynnal yn flynyddol i fonitro perfformiad yn erbyn y safonau gofynnol.
 • Bydd canlyniadau'r archwiliadau yn cael eu cyflwyno drwy adroddiad Unigolyn Dynodedig Gwarchodaeth Dyfrdwy i Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, Gogledd a Chanolbarth Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru, fel Deiliad Dyletswydd.
 • Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn sicrhau bod unrhyw ddiffygion archwilio neu welliannau diogelwch a nodwyd trwy'r broses archwilio yn cael eu gweithredu mewn modd amserol.
 • Cyhoeddir canfyddiadau’r archwiliad ynghyd â pherfformiad Cyfoeth Naturiol Cymru yn erbyn y Cynllun Diogelwch hwn ar gyfer Gweithrediadau Morol yn flynyddol gan Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau, Gogledd a Chanolbarth Cymru Cyfoeth Naturiol Cymru, fel Deiliad Dyletswydd.
 • Cyhoeddir y Cynllun Diogelwch hwn ar gyfer Gweithrediadau Morol ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu’n flynyddol ac os bernir bod angen, bydd newidiadau yn cael eu gwneud a bydd cynllun diwygiedig yn cael ei gyhoeddi.