Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy: Perfformiad yn erbyn y cynllun diogelwch ar gyfer gweithrediadau morol

Cyflwyniad

Gwarchodaeth Dyfrdwy yw'r enw ffurfiol a roddir ar ardal harbwr ddiffiniedig y mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn awdurdod gwarchod, harbwr a goleudy lleol ar ei chyfer. Mae'r ardal harbwr hon yn cynnwys afon Dyfrdwy a'i haber, yn ymestyn o Wilcox Point i lawr yr afon o'r gored yng Nghaer, tua'r môr at linell ddychmygol sy'n cysylltu'r Parlwr Du ar arfordir Cymru âHilbre Point ar benrhyn Cilgwri.

Mae Cod Diogelwch Morol y Porthladd a gyhoeddwyd gan yr Adran Drafnidiaeth (DfT) yn gofyn i awdurdodau'r harbwr gyhoeddi cynllun diogelwch ar gyfer gweithrediadau morol. MaeSystem Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy wedi cael ei datblygu i fodloni'r Cod hwn.

Y cyfnod y mae adolygiad y Deiliad Dyletswydd yn ymwneud ag ef yw 30 Medi 2020 tan 11 Medi 2021.

Cynhaliwyd adolygiad ffurfiol o System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy gan y Deiliad Dyletswydd ar y cyd â'r Unigolyn Dynodedig a Meistr Harbwr Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy ar 1 Tachwedd 2021. Mae'r Deiliad Dyletswydd yn derbyn canfyddiadau'r adolygiad ffurfiol, sy'n cael eu cyfleu yn Adroddiad yr Unigolyn Dynodedig.

Datganiad polisi

Mae CNC yn ymrwymedig i hyrwyddo rheolaeth dda o'r adnoddau sydd ar gael iddo er mwyn gwneud y canlynol:

  • Cynnal a rheoleiddio gweithrediadau morol mewn ffordd sy'n diogelu Gwarchodaeth Dyfrdwy, ei defnyddwyr, y cyhoedd a'r amgylchedd i gyflawni'r safon diogelwch morol sy'n ofynnol gan God Diogelwch Morol y Porthladd.
  • Hyrwyddo'r defnydd o Warchodaeth Dyfrdwy a sicrhau bod ei datblygiad economaidd yn ystyried ac yn cydbwyso barn ac anghenion yr holl randdeiliaid o safbwynt y defnydd o adnoddau naturiol a gwarchod yr amgylchedd.

Amcanion y cynllun

Er mwyn bodloni Gofynion y Cod a'n Datganiad Polisi, rydym yn adolygu cynnydd yn erbyn yr amcanion System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy canlynol:

Bydd y dyletswyddau a'r pwerau perthnasol yn cael eu hadolygu’n barhaus i sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu rheoleiddio a gwarchod mordwyo diogel yn effeithiol o fewn ei ardal harbwr statudol a'i ddynesfeydd

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch Gorchymyn Adolygu Harbwr Aber Afon Dyfrdwy yn nodi bod yr Adran Drafnidiaeth yn gweithio gydag asiantaethau llywodraethol CNC i ddatblygu’r gwaith o lofnodi’r Gorchymyn Adolygu Harbwr. Mae cysylltiad rhwng CNC, Asiantaeth yr Amgylchedda’r partneriaid wedi cynyddu mewn ymateb i’r gwaith, i sicrhau dilyniant gwasanaethau'r Awdurdod Harbwr yng Ngwarchodaeth Afon Dyfrdwy.

Caiff System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy ei chynnal yn seiliedig ar asesiad risg trylwyr

Nid yw'r prif weithrediadau morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn.Mae System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy'n parhau i fod yn seiliedig ar asesiad risg ac yn cael ei llywio ganddo. Caiff y pedwar asesiad risg ar wahân sy'n ymwneud â gweithrediadau morol yn y Warchodaeth a'r dulliau eu hadolygu unwaith bob tair blynedd, gyda gweithgareddau ad-hoc yn cael eu hasesu ar sail unigol. Mae adolygiad ffurfiol bellachar y gweill, a dylai gael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2021.

Gwnaed cymhariaeth o fethiannau a welwyd mewn Awdurdodau eraill yn erbyn System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy, yn dilyn cyhoeddi crynodeb Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau o wiriadau iechyd sy'n cydymffurfio â Chod Diogelwch Morol y Porthladd. Yn gyffredinol, mae'r Warchodaeth yn bodloni'r gofynion i safon uchel. Mae Grŵp Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy ar waith ac mae'n cwrdd ddwywaith y flwyddyn.

Yn unol â System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy a monitro Gweithdrefnau ar y Cyd, cafoddarchwiliad a system archwilio lawn eu cynnal.

Bydd asesiadau risg ar gyfer gweithrediadau morol yn cael eu hadolygu’n barhaus er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn ddilys a bod y rheolaethau a nodwyd i liniaru risgiau yn briodol ac yn effeithiol wrth leihau'r risgiau i lefel sydd mor isel ag sy'n rhesymol ymarferol

Mae Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy yn monitro gweithrediadau morol newydd sy'n digwydd yn yr aber a lle y bo'n ymarferol, yn ymgysylltu â rhanddeiliaid cyn dechrau i sicrhau bod mesurau rheoli priodol yn cael eu cyflwyno pan fo angen. Caiff asesiadau risg ar gyfer gwaith morol bach eu cwblhau lle y bo angen.

Bydd y gofynion monitro, archwilio ac adolygu sydd wedi'u dogfennu o fewn System Rheoli Diogelwch Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy yn cael eugweithredu fel sy'n briodol gan Feistr Harbwr Gwarchodaeth Dyfrdwy, dirprwy enwebedig, neu gontractwr awdurdodedig

Mae proses archwilio eleni wedi cael ei chwblhau unwaith eto gan gyfeirio at adrannau perthnasol o Gymorth Cof Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau i Arolygwyr sy'n Bresennol fel a welir yn y canllawiau diweddaraf i God Diogelwch Morol y Porthladd. Mae lefel gyffredinol y gydymffurfiaeth yn debyg i archwiliad y llynedd, a nodwyd y cafwyd gweithredu ar bob diffyg blaenorol heblaw am un.

Bydd CNC yn darparu cymhorthion mordwyo er mwyn gwella diogelwch mordwyo ac i fodloni gofynion yr Awdurdod Goleudai Cyffredinol (Trinity House)

Mae Gwarchodaeth Afon Dyfrdwy yn parhau i ddarparu cymhorthion mordwyo sy'n caniatáu i longau deithio ar draws yr afon a'r aber yn ddiogel yn ystod cyfnodau dŵr uchel addas. Mae’r adolygiad parhaus o’r data arolygon sydd ar gael yn golygu y gall newidiadau i leoliadau'r sianel gael eu monitro ac y gellir defnyddio cymhorthion mordwyo neu gael gwared arnynt fel y bo angen.

Bydd CNC yn monitro a chynnal ei gymhorthion mordwyo er mwyn sicrhau bod ei safonau perfformiad yn bodloni'r gofynion targed a osodwyd gan y Gymdeithas Ryngwladol Cymhorthion Morol ar gyfer Awdurdodau Mordwyo a Goleudai

Caiff yr holl gymhorthion mordwyo eu harchwilio'n wythnosol ac maent yn destun amserlen cynnal a chadw gynlluniedig flynyddol. Mae'r adolygiad parhaus o ddata arolygon sydd ar gael wedi golygu y gall lleoliadau’r sianel gael eu monitro a'u marcio'n gywir. Mae CNC, fel awdurdod goleudy lleol yn parhau i ragori ar y meini prawf perfformiad a osodwyd gan y Gymdeithas Ryngwladol Cymhorthion Morol ar gyfer Awdurdodau Mordwyo a Goleudai ar gyfer pawb ond y rhai ar Wal Hyfforddi’r Gogledd.

Diweddarwyd ddiwethaf