Gwarchodaeth Dyfrdwy: Perfformiad yn erbyn y cynllun diogelwch ar gyfer gweithrediadau morol 2019

Cyflwyniad Gwarchodaeth

Dyfrdwy yw'r enw ffurfiol a roddir ar ardal harbwr ddiffiniedig y mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn awdurdod cadwraeth, harbwr a goleudy lleol arni. Mae'r ardal harbwr hon yn cynnwys Afon Dyfrdwy a'i haber, yn ymestyn o Wilcox Point i lawr yr afon o'r gored yng Nghaer, tua'r môr i linell ddychmygol sy'n cysylltu'r Parlwr Du ar arfordir Cymru â Hilbre Point ar benrhyn Cilgwri.
Mae Cod Diogelwch Morol y Porthladd, a gyhoeddir gan yr Adran Drafnidiaeth (DfT) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau harbwr gyhoeddi cynllun diogelwch ar gyfer gweithrediadau morol. Mae System Rheoli Diogelwch Cadwraeth Dyfrdwy (DCMSMS) wedi'i datblygu i ddiwallu'r Cod hwn.

Y cyfnod a gwmpasir gan adolygiad y deiliad dyletswydd yw 30 Medi 2018 hyd at 29 Medi 2019.

Cynhaliwyd adolygiad ffurfiol o'r DCMSMS gan y Deiliad Dyletswydd ar y cyd â'r Person Dynodedig a Harbwrfeistr Gwarchodaeth Dyfrdwy (DCHM) ar 6 Medi 2019. Mae'r Deiliad Dyletswydd yn derbyn canfyddiadau'r adolygiad ffurfiol, a gyflëir yn Adroddiad y Person Dynodedig.

Datganiad Polisi

Mae CNC wedi ymrwymo i hyrwyddo rheolaeth dda o'r adnoddau sydd ar gael ganddo, er mwyn:

  • Cynnal a rheoleiddio gweithrediadau morol mewn ffordd sy'n diogelu Gwarchodaeth Dyfrdwy, ei defnyddwyr, y cyhoedd a'r amgylchedd er mwyn cyrraedd y safon diogelwch morol sy’n ofynnol gan God Diogelwch Morol y Porthladd.
  • Hyrwyddo defnyddio Gwarchodaeth Dyfrdwy a sicrhau bod ei datblygiad economaidd yn ystyried ac yn cydbwyso barn ac anghenion pob rhanddeiliad o ran defnyddio adnoddau naturiol a chadwraeth yr amgylchedd.

Amcanion y cynllun

Er mwyn bodloni gofynion y Cod a'n Datganiad Polisi, rydym yn adolygu'r cynnydd yn erbyn yr amcanion (DCMSMS) a ganlyn:

Caiff y dyletswyddau a'r pwerau perthnasol eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau y gall CNC reoleiddio a gwarchod mordwyo diogel yn effeithiol yn ei hardal harbwr statudol a’r ffyrdd dynesu.

Mae'r wybodaeth ddiweddaraf gan yr Adran Drafnidiaeth yn nodi eu bod mewn cysylltiad â Llywodraeth Cymru a DEFRA ynglŷn â Gorchymyn Adolygu Harbwr Aber Dyfrdwy (HRO). Yn y cyfamser, mae’r cyswllt rhwng CNC ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau mewn perthynas â pharhad gwasanaethau’r Awdurdod Harbwr yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy:

Caiff y DCMSMS ei gadw yn seiliedig ar asesiad trylwyr o risg: Nid yw'r prif weithgareddau morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn. Mae'r DCMSMS yn parhau i gael ei seilio ar, a’i gyfarwyddo gan, asesiad risg. Caiff y pedwar asesiad risg unigol, sy'n cwmpasu gweithrediadau morol o fewn y Warchodaeth a’r ffyrdd dynesu, eu hasesu unwaith bob tair blynedd, gyda gweithgareddau ad-hoc yn cael eu hasesu’n unigol.

Gwnaed cymhariaeth o fethiannau a welwyd mewn Awdurdodau eraill yn erbyn y DCMSMS, yn dilyn cyhoeddi crynodeb yr MCA o wiriadau cydymffurfiad â’r PMSC. Ar y cyfan, mae'r Warchodaeth yn bodloni'r gofynion i safon uchel. Mae Grŵp Rheoli Gwarchodaeth Dyfrdwy bellach wedi ei sefydlu ac yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn.

Yn unol â’r DCMSMS a monitro Gweithdrefnau ar y Cyd, cynhaliwyd arolygiad ar y cyd o Ardal Weithredol Mostyn fis Awst 2018.

Caiff asesiadau risg ar gyfer gweithrediadau morol eu hadolygu'n gyson er mwyn sicrhau eu bod yn parhau'n ddilys a bod y rheolaethau a nodwyd i liniaru peryglon yn briodol ac effeithiol wrth ostwng y risgiau i gyn lleied ag y bo'n rhesymol ymarferol:

Mae Gwarchodaeth Dyfrdwy yn monitro gweithrediadau morol newydd sy'n digwydd yn yr aber a, lle bo hynny’n ymarferol, mae’n ymgysylltu â rhanddeiliaid ymhell cyn dechrau gwaith er mwyn sicrhau bod mesurau rheoli priodol yn cael eu cyflwyno lle bydd eu hangen. Cwblheir asesiadau risg ar gyfer gwaith morol gochelgar pan fo angen.

Caiff y gofynion monitro, arolygu ac adolygu, a restrir yn y DCMSMS eu gweithredu fel y bo’n briodol gan Harbwrfeistr Gwarchodaeth Dyfrdwy, dirprwy enwebedig, neu gontractwr awdurdodedig:

Mae’r broses archwilio am eleni wedi ei chwblhau unwaith eto gan gyfeirio at adrannau perthnasol o Aide Memoire Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau ar gyfer Syrfewyr Presennol fel y’u gwelir yn y Canllaw diweddaraf i God Diogelwch Morol y Porthladd. Mae lefel gyffredinol y cydymffurfiad yn debyg i archwiliad y llynedd, gyda phob un ond un o’r diffygion blaenorol wedi eu nodi fel rhai y gweithredwyd arnynt.

Bydd CNC yn darparu cymhorthion llywio er mwyn gwella diogelwch mordwyo a bodloni gofynion yr Awdurdod Goleudai Cyffredinol (Trinity House):

Mae Gwarchodaeth Dyfrdwy yn parhau i ddarparu cymhorthion mordwyo sy'n caniatáu i longau groesi'r afon a'r aber yn ddiogel yn ystod cyfnodau dŵr uchel addas. Mae'r adolygiad parhaus o ddata'r arolwg sydd ar gael yn caniatáu i newidiadau yn lleoliad y sianel gael eu monitro ac i gymhorthion llywio gael eu defnyddio neu eu tynnu yn ôl yr angen.

Bydd CNC yn monitro ac yn cynnal ei gymhorthion llywio er mwyn sicrhau bod eu safonau perfformiad yn bodloni gofynion targed y Gymdeithas Ryngwladol Cymhorthion Morol ar gyfer Awdurdodau Mordwyo a Goleudai:

Caiff yr holl gymhorthion mordwyo eu harchwilio'n wythnosol ac maent yn destun amserlen cynnal a chadw gynlluniedig flynyddol. Mae'r adolygiad parhaus o'r data arolwg sydd ar gael wedi caniatáu i safleoedd y sianel gael eu monitro a'u marcio'n gywir. Mae CNC fel awdurdod goleudy lleol yn parhau i ragori ar feini prawf perfformiad y Gymdeithas Ryngwladol Cymhorthion Morol i Awdurdodau Llywio a Goleudai ar gyfer pawb ond y rhai ar Wal Hyfforddi'r Gogledd.