Perlau mewn Perygl

Fisglod perl dŵr croyw EU LIFE

Mae’r prosiect cyffrous hwn yn ceisio amddiffyn poblogaethau pwysig o Fisglod perl dŵr croyw (margaritifera margaritifera).

Bydd y prosiect yn para’ hyd at diwedd mis Medi 2016. Yn ystod y tair blynedd nesaf bydd gwaith cadwriaethol uniongyrchol yn amlygu ar y ddaear.

Prif amcanion y prosiect yw:

  • ADFER cynefin y misglod, eogiaid a brithyll brodorol
  • SICRHAU goroesiad hir dymor i’r poblogaethau o fisglod perl dŵr croyw
  • CYFATHREBU gyda chynulleidfaoedd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i godi ymwybyddiaeth o faterion cadwriaethol misglod perl dŵr croyw

Bydd y gwaith yn defnyddio dulliau arfer gorau ar gyfer sicrhau dyfodol i boblogaethau o fisglod perl dŵr croyw. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Adfer cynefin y glannau drwy blannu planhigion brodorol
  • Perlau yn y dosbarth – Rhaglen addysgol a fydd yn codi ymwybyddiaeth o fisglod perl dŵr croyw gyda phlant
  • Lleihau llygredd gwasgaredig drwy flocio ffosydd a creu gwlypdir
  • Cyflogi gwarchodwr afonydd yn yr Alban i leihau troseddau bywyd gwyllt
  • Annod y berthynas rhwng larfae misglod perl gyda eogiaid a brithyll brodorol
  • Monitro ansawdd dŵr, poblogaethau o fisglod perl a physgod brodorol
  • Cynyddu’r ymwybyddiaeth o fisglod perl a’r prosiect ei hun

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar 21 afon ar hyd Prydain. Mae’r afonydd hyn i gyd yn safleoedd NATURA 2000 ac wedi’u dynodi'n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA). Mae afon ym Mharc Cenedlaethol Eryri wedi ei phenodi fel rhan o'r prosiect.

Rhagor o wybodaeth

Diweddarwyd ddiwethaf