Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Llifogydd Y Rhath

Lleihau'r perygl o lifogydd yng Nghaerdydd

Cefndir

Maestref yng Nghaerdydd yw’r Rhath, ac mae Nant y Rhath yn llifo trwyddi. Torrodd Nant y Rhath ei glannau y tro diwethaf yn ystod y llif uchel yn 2007 a 2009 ac yn ystod digwyddiadau llanwol yn 2010 a 2012.

Mae llawer o gartrefi a busnesau yn yr ardal mewn perygl o ddioddef llifogyddFlood risk areas of Roath and Rhymney. Mae hyn yn sgil llif uchel yr afon, llanw uchel neu gyfuniad o’r ddau.

Cynyddu a wnaiff y tebygolrwydd o ddioddef llifogydd gydag amser, oherwydd rhagwelir y bydd yna gynnydd yn lefel y môr a mwy o law aml a dwys o ganlyniad i newid hinsawdd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i roi arian ar gyfer adeiladu cynlluniau rheoli llifogydd ar draws Cymru, er mwyn lleihau’r perygl llifogydd a lliniaru unrhyw effeithiau.

Yng ngoleuni’r perygl llifogydd yn Y Rhath, rydym yn rhoi Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd ar waith yn yr ardal.

Eisoes, rydym wedi mynd i’r afael â gwaith ym mis Ionawr 2015 i wella’r amddiffyniad rhag llifogydd llanw wrth Afon Rhymni.

Y Cynllun

Fe fydd Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd y Rhath yn gwella lefel yr amddiffyniad ar gyfer y gymuned i ddigwyddiad llifogydd siawns 1 mewn 75 (1.3% o siawns o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn) yn sgil llif uchel yr afon a llifogydd siawns 1 mewn 150 (0.6% o siawns o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn) yn sgil llanw uchel. Bydd y cynllun yn lleihau'r risg o lifogydd i 360 o gartrefi a 45 o fusnesau.

Byddwn yn gwneud gwelliannau mewn sawl lle ar hyd y nant rhwng Gerddi Nant y Rhath ac Afon Rhymni wrth Heol Casnewydd (ger archfarchnad Morrison’s). Dyma’r prif ardaloedd a fydd yn gweld gwelliannau:

 • Gerddi Nant y Rhath
 • Gerddi Melin y Rhath
 • Gerddi Waterloo
 • Gerddi’r Rheilffordd (‘The Sandies’)

Ein nod yw adeiladu argloddiau a muriau llifogydd yng Ngerddi Melin y Rhath, Gerddi Waterloo a Gerddi'r Rheilffordd , gan leihau’r effaith weledol trwy roi dulliau tirlunio trefol ar waith. Ymhellach, rydym yn lledu sianel yr afon yng Ngerddi Nant y Rhath ac yn ailosod pont Waterloo Road er mwyn hwyluso llif y nant.

Trwy ymgynghori’n barhaus gyda thrigolion yr ardal, busnesau a rhanddeiliaid, rydym wedi gwrando ar y gymuned leol sydd wedi ein helpu i lunio’r cynllun terfynol, gan gynnwys cael gwared â chyn lleied o goed ag y bo modd a defnyddio llai o furiau drwy gydol y cynllun.

Cafodd caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun ei roi gan Gyngor Caerdydd ym mis Ebrill 2016. Gellir gweld manylion y cais cynllunio ar-lein.

Rydym yn hyderus y bydd y cynllun newydd hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Y Rhath ac sydd wedi byw gyda’r bygythiad llifogydd ers blynyddoedd lawer.

Diweddariadau Gwaith Adeiladu

Tra bydd y gwaith yn cael eu gwneud, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amharu cyn lleied ag y bo modd ar drigolion a busnesau’r ardal, ac rydym yn gwerthfawrogi cefnogaeth, amynedd a chydweithrediad y gymuned leol.

Rydym yn hysbysu pobl ynghylch y gweithgareddau yn ystod y cyfnod ymgynghori ar y we-dudalen hon ac ar y cyfryngau cymdeithasol – Twitter: @natreswales, Facebook: NatResWales.

Ionawr 2019

Ar 24 Ionawr, cymeradwyodd Bwrdd CNC ein cynnig i ailasesu cam olaf y cynllun fel prosiect ar wahân.

Rydym wedi penderfynu hyn ar sail cyngor gan Lywodraeth Cymru, barn a ddarparwyd gan y grŵp ymgyrchu gan ymgynghorydd annibynnol a dim cefnogaeth aruthrol gan y gymuned yr effeithir arno.

Rydym yn parhau'n hyderus yn ein hasesiad o berygl llifogydd yn yr ardal, ond rydym hefyd wedi ymrwymo i weithio gyda'r gymuned i ailasesu'r opsiynau gyda'r bwriad o ailymgeisio am arian gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol.

Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r grŵp ymgyrchu drwy gydol yr adolygiad hyd yma ac wedi gwrando ar eu pryderon ac rydym yn bwriadu parhau i ddefnyddio’r dull hwn. Bydd gweithio gyda’r gymuned yn hanfodol wrth ddod o hyd i ateb addas ar gyfer y perygl o lifogydd.

Awst 2018

Erbyn hyn rydym wedi cwblhau’r gwaith peirianneg i gyd yng Ngerddi’r Parc, fel y pyst a’r waliau concrit, ac yn awr rydym yn mynd i’r afael â’r gwaith tirlunio caled. Yn ystod y mis byddwn yn gorffen creu’r llwybrau trwy’r gerddi, yn gosod cerrig copa, yn adeiladu’r talbarth (llwyfan isel) a’r pergola yng Ngerddi Waterloo ac yn gosod y pafin cerrig ar gyfer y llwyfan gwylio yng Ngerddi Melin y Rhath. Ar ôl i’r gwaith peirianneg hwn gael ei gwblhau, bydd y rhan fwyaf o’r peiriannau adeiladu mawr yn gadael ardaloedd Gerddi’r Parc, ac ar y cyfan defnyddir peiriannau llai / gwaith llaw ar gyfer y gwaith plannu a’r gwaith adfer terfynol.

Oherwydd y tywydd sych parhaus, mae yna oedi gyda’r gwaith tirlunio meddal, sy’n cynnwys tywarchu, hadu a phlannu, gan ein bod wedi methu ei wneud. Yn anffodus, ni allwn broffwydo pryd y bydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau, gan ein bod angen cryn dipyn o law yn gyntaf.

Byddwn yn ailagor rhannau o Erddi’r Parc a’r llwybrau mynediad hollbwysig cyn gynted ag y gallwn. Bydd y bont droed newydd rhwng Heol Newminster a Gerddi Waterloo yn agor yn ystod yr wythnosau nesaf. Yn yr un modd, bydd y llwybr newydd a’r giât derfyn sy’n arwain at y siopau yng Ngerddi Melin y Rhath yn agor yn ystod y mis. Rydym wrthi’n ystyried sut y gallwn agor llwybrau eraill hefyd, gyda ffensys addas, cyn i’r gwaith tirlunio meddal gael ei gwblhau.

Dymunwn ddiolch ichi am eich amynedd yn ystod y gwaith hwn ac ymddiheurwn am yr oedi parhaus. Rhaid inni sicrhau bod y glaswellt newydd yn y parciau wedi ymsefydlu’n iawn cyn y gallwn eu hagor yn llwyr, er mwyn gwneud yn siŵr y bydd y gwaith adfer o safon dderbyniol.

Fel y dywedwyd o’r blaen, rydym wedi cytuno i ohirio’r gwaith cwympo coed ac adeiladu yng Ngerddi Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath (Cam 3 Cynllun Llifogydd y Rhath) ar ôl gwrando ar farn y gymuned a phryderon grŵp ymgyrchu Coed Nant y Rhath.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r grŵp ymgyrchu graffu ymhellach ar ein modelu (y model hydroleg a hydrolig a ddefnyddiwyd i ragfynegi perygl llifogydd) a’r gwerthusiad opsiynau a arweiniodd at ddewis y cynllun presennol. Rydym wedi ymrwymo i ystyried unrhyw dystiolaeth newydd cyn gwneud penderfyniad ynglŷn â sut i fwrw ymlaen. 

Busnesau lleol

Mae holl fusnesau Gerddi Waterloo yn parhau i fod ar agor fel arfer yn ystod y gwaith adeiladu.

Ymgynghori

Rydym wedi ymgynghori’n barhaus gyda'r gymuned a rhanddeiliaid i lywio'r cynllun. Mae hyn wedi cynnwys:

 • Cnocio ar ddrysau a chyfarfodydd i gynyddu ymwybyddiaeth o berygl llifogydd a chynhyrchu Cynllun Llifogydd Cymunedol: o 2012 hyd 2014
 • Sesiynau galw heibio i’r cyhoedd: Mai 2014, Hydref 2014, Gorffennaf 2015, Ionawr 2017, Ebrill 2017 a Tachwedd 2017
 • Stondin yn Ffair Gerddi Waterloo: Awst 2014, Gorffennaf 2015, Gorffennaf 2016
 • Cerdded y safle gyda phreswylwyr lleol: Medi 2015
 • Hysbysebion yn y wasg, hysbysiadau safle a llythyrau ymgynghori i eiddo sy’n ffinio’r gerddi
 • Diweddariadau rheolaidd drwy gylchlythyron, posteri, gwe-dudalen Cynllun Llifogydd y Rhath a’r cyfryngau cymdeithasol
 • Saith gweithdy ym mis Ionawr 2018 i drafod y cynllun llifogydd gyda thrigolion

Byrddau gwybodaeth o'r digwyddiad cyhoeddus Gorffennaf 2015

Byrddau gwybodaeth o'r digwyddiad cyhoeddus Ebrill 2017 ac ymatebion CNC i adborth a chwestiynau a ddarparwyd yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Cyflwyniad a roddwyd yn y gweithdai ym mis Ionar 2018.

Lluniau 'Cyn' ac 'Ar ol'

  

Mae nifer o luniau ar gael sy’n dangos sut olwg a fydd ar y cynllun cyn ac ar ôl y gwaith, unwaith mae'r coed wedi sefydlu, mewn lleoliadau arbennig ar hyd y llwybr ac yng Ngerddi’r Rhath.

Celfyddyd Gyhoeddus

Fel rhan o ymrwymiad CNC i gyrraedd amcanion ‘Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)’, mae ymgorffori celfyddyd gyhoeddus yn Y Rhath wedi’i bennu fel un cynllun a fydd yn ategu’r amcanion hyn. Nod y comisiwn celfyddyd gyhoeddus, a osodir yng Ngerddi Melin y Rhath, fydd:

 • Cydnabod a dehongli diddordeb hanesyddol ac amgylcheddol Gerddi Melin y Rhath
 • Cyfannu at ymdeimlad o hunaniaeth ar gyfer Gerddi Melin y Rhath
 • Hyrwyddo cymuned atyniadol a diogel a chanddi gysylltiadau da
 • Cefnogi diwylliant a threftadaeth yr ardal trwy annog pobl i gymryd rhan

Mae ein harlunydd, Rubin Eynon, wedi bod yn gweithio ar ddarn o gelfyddyd i’w gynnwys yng Ngerddi Melin y Rhath. Mae’r cynllun a ddewiswyd yn dilyn ymgynghoriad â’r gymuned a thudalen Facebook ymroddedig Rubin, wedi arwain at fodel efydd o hen Felin y Rhath, fel y gwelir yn y delweddau isod. Bydd hwn oddeutu 50cm gan 50cm o led ar blinth uchel o 100cm, a bydd yn cael ei osod ar ran o’r llwybr troed sy’n lledu i fyny’r afon o bont Heol Waterloo, gerllaw Melin y Rhath. Bydd capsiwl amser yn cael ei blannu nesaf i'r celffyddyd gan plant ysgol lleol.

Art figures standing around an art displayClose up view on an art display

Clirio a Phlannu Coed

Er mwyn sicrhau’r amddiffyniad angenrheidiol rhag llifogydd ac adeiladu argloddiau, muriau llifogydd newydd, lledu'r sianel, yn anffodus rhaid clirio rhywfaint o goed ar hyd glannau Nant y Rhath.

I gael manylion ynglŷn â pha goed a fydd yn cael eu torri i lawr a pha rai a fydd yn cael eu gwarchod, gweler yr Asesiad o’r Effaith ar Goedyddiaeth. Gellir cael manylion ar ba goed fydd yn cael eu plannu yn y Cynllun Plannu Coed.

Rydym yn deall y pryderon sydd gan y gymuned am y coed yn yr ardal, felly rydym wedi ceisio dylunio'r cynllun i leihau'r effaith hyn. Er enghriafft, gan peidio cael gwared ar goed ar ffiniau  parciau, a'n ailblannu coed o ansawdd gwell.

Ni allwn achub pob coeden yn y gerddi, ond rydym wedi ceisio unioni’r cydbwysedd rhwng gwarchod yr ardal gadwraeth a nodweddion treftadaeth y parc ar y naill law ac adeiladu’r cynllun a sicrhau’r safon angenrheidiol o amddiffyniad rhag llifogydd ar y llaw arall.

Banc coed cymunedol

Fel Cyfoeth Naturiol Cymru, ein nod yw cynnal cyfraniad bositif i'r gymuned. Rydym wedi plannu coed ychwanegol yng nghae chwarae Parc y Rhath, ac wedi cynnig goed i blant er mwyn eu plannu gartref.

Dyddiadau pwysig

Hydref 2015               Cyflwyno’r Cais Cynllunio

Ebrill 2016                  Caniatad Cynllunio

Ionawr 2017               Contractwr (Dawnus) wedi'i penodi

Mawrth 2017              Cychwyn ar y gwaith adeiladu

Haf 2018                     Gorffen y gwaith adeiladu

Nodir fod y gwaith yng Ngerddi Nant y Rhath a fyny'r afon yng Ngerddi Melin y Rhath nawr ya wahan i'r uchod.

Gwybodaeth cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y cynllun, anfonwch e-bost at roath@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.