Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Porthmadog

View of flooding in Porthmadog from helicopter

Cydnabyddiaeth i: NPAS (Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu)

Cefndir

Mae cymuned Porthmadog a Thremadog mewn perygl oherwydd llifogydd o afonydd ac o’r môr. Drwy adeiladu ar nifer o flynyddoedd o waith yn yr ardal, rydym yn ymdrechu’n galetach i ganfod ffyrdd cynaliadwy o reoli perygl llifogydd i bobl ac i gartrefi yn y tymor hir.

Wrth i’n hinsawdd newid, rhagwelir y bydd yr ardal hon, fel nifer o gymunedau eraill ledled Cymru, yn wynebu stormydd amlach a mwy o law trwm yn ogystal â chynnydd yn lefelau’r môr. Bydd cynnal y lefel bresennol o amddiffyniad rhag llifogydd i bobl a chartrefi yn her o ystyried tir isel yr ardal a’r amddiffynfeydd rhag llifogydd cyfredol sy’n heneiddio.

Dosbarthwyd llythyrau yng Ngwanwyn 2021 i helpu i wella ein dealltwriaeth o brofiadau pobl o lifogydd yn ardal Porthmadog a Thremadog. Mae’r ymatebion gwerthfawr hyn wedi cael eu crynhoi er mwyn cael eu defnyddio yn ystod ein cam ymgysylltu nesaf yn Nhymor yr Hydref 2022. Mae mewnbwn lleol yn parhau i fod yn hanfodol fel bod ein cynlluniau yn ystyried gwybodaeth, pryderon, syniadau a dyheadau pawb ar gyfer yr ardal. 

Mis Gorffennaf 2022

Ers dosbarthu’r llythyrau, rydym wedi bod yn diweddaru ein model perygl llifogydd ar gyfer Y Cyt a dalgylch Afon Glaslyn. Mae hyn wedi golygu arolygon newydd o’r amddiffynfeydd rhag llifogydd a chyfrifo llif brig afonydd, er mwyn canfod y perygl llifogydd presennol a’r perygl i’r dyfodol. Ar yr un pryd, cynhaliwyd arolygon amgylcheddol y tu allan i’r cynefinoedd lleol ac astudiaethau pen desg o nodweddion hanesyddol a daearegol yr ardal.

Disgwylir canlyniadau’r astudiaeth llifogydd ym mis Tachwedd 2022. Rydym yn bwriadu rhannu cylchlythyr a threfnu sesiwn galw heibio i’r cyhoedd i helpu i egluro beth mae’r canlyniadau yn ei olygu i’r gymuned. Byddwn hefyd yn awyddus i egluro’r camau nesaf a sut y bydd y prosiect yn asesu opsiynau yn erbyn nod strategol o leihau perygl llifogydd i bobl a chartrefi.

Y Cyd-destun cenedlaethol

Bydd unrhyw benderfyniad ynghylch dyfodol amddiffynfeydd rhag llifogydd ym Mhorthmadog a Thremadog yn rhoi ystyriaeth i Gynllun Rheoli Traethlin Gorllewin Cymru (SMP2). Mae’r SMP2 yn darparu’r fframwaith ar gyfer rheoli effaith tymor hir llifogydd llanwol ar draws Cymru.

Mae’r Cynllun Rheoli Traethlin ar gyfer y rhan hon o arfordir yn argymell polisi ‘Cynnal y Llinell’ dros y 100 mlynedd nesaf. Mae ‘cynnal y llinell’ yn ddyhead i adeiladu neu i gynnal amddiffynfeydd artiffisial fel bo llinell gyfredol y draethlin yn parhau. Mae hyn yn ddibynnol ar fforddiadwyedd a gall olygu newid safonau’r ddarpariaeth diogelu rhag llifogydd.

Rhaid i’r datrysiad hefyd sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf Amgylchedd (Cymru).

Sut i gysylltu

Anfonwch e-bost i: porthmadog.floodrisk@grasshopper-comms.co.uk.

Er mwyn siarad yn uniongyrchol â Thîm Prosiect CNC, gallwch gysylltu ag Andrew Basford, Rheolwr Prosiect (Dysgwr Cymraeg) ar 03000 65 3846 neu Sharon Parry, Swyddog Cymorth Tîm Prosiect (Siaradwr Cymraeg) ar 03000 65 5264.

Hefyd, gallwch ysgrifennu atom yn:

Cyfoeth Naturiol Cymru

Swyddfa Bwcle,

Ffordd Caer,

Sir y Fflint

CH7 3AJ.

Diweddarwyd ddiwethaf