Delwedd yn dangos y polion yn yr afon

Y cynllun

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwneud gwaith hanfodol o fewn ac o amgylch Afon Elái i leihau'r perygl o lifogydd yn Nhrelái a'r Tyllgoed.

Mae ein hastudiaethau diweddar wedi dangos bod perygl llifogydd yn cynyddu'n sylweddol pan fydd pont Cowbridge Road (A48) dros Afon Elái wedi'i rhwystro’n rhannol â malurion, yn enwedig coed a gwrthrychau mawr eraill. Os cedwir y bont yn glir, gall mwy o ddŵr basio o dan y bont ac i lawr yr afon, gan leihau'r perygl o lifogydd i'r ardal gyfagos.

Yn 2017 a 2018, gwnaethom gynnal gwaith rheoli coed i geisio lleihau’r tebygolrwydd y bydd coed a changhennau marw yn arnofio i lawr yr afon, ond mae angen gwaith pellach i reoli’r perygl llifogydd. Yn 2020, fe wnaethom barhau i adeiladu ramp mynediad yn uniongyrchol i fyny'r afon o bont Cowbridge Road i roi mynediad i'n gweithwyr i gael gwared ar rwystrau pan fydd llifoedd afon yn isel. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ffordd ddiogel i'n gweithwyr gael gwared ar rwystrau mawr ar adegau o lifoedd uchel yn yr afon.

Ein cynllun yw adeiladu daliwr coed i fyny'r afon o Wroughton Place. Dyluniwyd y strwythur i ddal coed a malurion arnofiol mawr eraill yn ddiogel cyn iddynt fynd i lawr at y bont. Wrth i lefelau dŵr godi yn ystod llifogydd, bydd malurion sy'n cael eu dal gan y polion yn arnofio ar wyneb y dŵr, gan ganiatáu i ddŵr basio oddi tanynt a pharhau i lawr yr afon. Bydd y gwaith adeiladu yn dechrau ddiwedd Mehefin 2021.

Cyswllt

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r tîm prosiect

elytreecatcher@naturalresources.wales

Diweddarwyd ddiwethaf