Danfoniad arbennig ar gyfer safle cadwraeth

Mae disgwyl fydd safle cadwraeth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn derbyn danfoniad yr wythnos yma er mwyn diogelu’r nythfa arbennig o adar y môr yn yr ardal.

Mae Gwarchodfa Natur Tata Steel yn Shotton yn gartref i un o nythod mwyaf o’r morwenoliaid cyffredin ym Mhrydain, a disgwylir bydd yn derbyn danfoniad o gerrig yr wythnos yma gan hofrennydd wedi’i gyllido gan Lywodraeth Cymru, er mwyn diogelu’r nythfa am flynyddoedd yw dod.

Mae’r safle wedi’i gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol oherwydd o’r gwaith cadwraeth o’r morwenol cyffredin, ac mae’r safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig (SSSI) yn ogystal â bod yn ardal amddiffyn arbennig (SPA) ac yn safle Ramsar oherwydd o’r bywyd gwyllt a thirwedd.

Nod prosiect, sy’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru, yw diogelu’r safle i’r aderyn môr a gwella’r cynefin a fydd yn galluogi’r rhywogaeth i barhau i gynyddu mewn niferoedd.

Dywedodd Uwch Swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, Neil Smith, “ Mae Gwarchodfa Natur Tata Steel yn safle arbennig i’r morwenol cyffredin, a dros y blynyddoedd rydym wedi gweithio ochr yn ochr gyda pherchnogion y safle a’r grŵp Merseyside Ringers er mwyn diogelu’r bywyd gwyllt lleol.
“Bydd y danfoniad o gerrig yn helpu i ddarparu’r aderyn môr gyda’i ardal magwraeth naturiol, sydd fel rheol yn arfordiroedd gyda thraethau â graean ac ynysoedd creigiog, ond hefyd afonydd gyda barrau graean neu byllau graean mewndirol a chronfeydd dŵr.”
Ychwanegodd Peter Coffey o’r Grŵp Merseyside Ringing, “Dechreuodd y nythfa yma yn 1970 pan wthiodd y grŵp rafft i mewn i’r lagwnau er mwyn gweld a fyddai’r morwenol cyffredin yn nythu; roedd yn llwyddiant dros ben. Mae yno nawr dair ynys nythu sy’n atynnu 400 pâr o morwenoliaid yn flynyddol. Bydd y prosiect yma yn help i gynnal y nythfa am o leiaf 30 mlynedd.”

Eleni mae’r safle hefyd yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 mlwydd oed ers i waith cychwn i greu’r warchodfa. Mae’r safle, a oedd yn cael ei ddefnyddio fel lagwnau oerol ar gyfer y ffwrneisi chwyth yn wreiddiol yn y safle diwydiannol yn Shotton ar hyd yr Aber Dyfrdwy, wedi cael ei hadfer dros y blynyddoedd ac wedi chwarae rôl allweddol yn llwyddiant y morwenol cyffredin, yn ogystal â galluogi adar a rhywogaethau bywyd gwyllt eraill i ffynnu.

Parhaodd Neil Smith, “ Mae wedi bod yn bleser cael chwarae rôl yng nghadwraeth y warchodfa yma. Mae wedi bod yn anghredadwy gweld y safle’n datblygu dros y blynyddoedd, a dim ond trwy’r ymroddiad sydd wedi cael ei ddangos gan Tata Steel, mewn cydweithrediad a’r grŵp Merseyside Ringing a gwirfoddolwyr gall y fath safle llwyddo mor agos i safle diwydiannol.”