Diogelwch ein coetiroedd y Nadolig hwn

Pembrey forest with a trail

Wrth inni nesáu at y Nadolig, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog pobl i helpu i ddiogelu coetiroedd Cymru y gaeaf hwn drwy brynu coed Nadolig gan gyflenwyr lleol yn unig.

Daw'r alwad yn dilyn nifer o achosion o ddwyn coed conwydd ifanc o goetiroedd a reolir gan CNC yng Nghoedwig Afan yng Nghastell-nedd Port Talbot, a Choedwig Alwen ger Rhuthun dros y dyddiau diwethaf.

Mae CNC yn rheoli nifer sylweddol o goedwigoedd ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru ac mae gan bob coedwig ei chynllun dylunio ei hun, sydd ag amcanion hirdymor, boed at ddibenion cadwraeth neu fasnach.

Ac fel rhan o'i gefnogaeth i Wythnos Genedlaethol y Coed, mae CNC yn atgoffa pobl i barchu'r coetir y maent wedi dod i ymweld ag ef drwy adael y coed yn sefyll yn y coedwigoedd, yn hytrach na'u hystafelloedd byw.

Dywedodd James Roseblade, Uwch Swyddog Rheoli Tir Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Mae torri coeden o un o'r coetiroedd rydyn ni'n ei rheoli yn drosedd a bydd unrhyw adroddiad o ladradau yn cael ei drosglwyddo i'r heddlu i ymchwilio iddo. Mae coedwigoedd yn rhan hanfodol o fioamrywiaeth Cymru ac maent yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o warchod rhywogaethau sydd mewn perygl fel y wiwer goch ac yn cefnogi'r economi leol drwy gynhyrchu pren.
"Gwyddom nad oes unrhyw beth yn curo arogl nodwyddau pinwydd ffres yr adeg hon o'r flwyddyn. Felly, os ydych chi eisiau coeden go iawn yn eich ystafelloedd byw y Nadolig hwn, mae digon o gyflenwyr ledled Cymru sy'n tyfu ac yn gwerthu coed ffres. Felly, beth am gefnogi'r busnesau hynny eleni a phrynu'n lleol."

I roi gwybod am ddigwyddiad, cysylltwch â llinell ddigwyddiadau CNC, 24 awr y dydd ar 0300 065 3000 neu e-bostiwch icc@naturalresourceswales.gov.uk.