Cynnydd yn y galw am ddysgu yn yr awyr agored yn sgil y pandemig

Mae ysgolion a lleoliadau addysgol ledled Cymru yn mynd allan i'r awyr agored i gyflwyno'r cwricwlwm a gwella iechyd a lles wrth i addysgwyr barhau i addasu eu ffyrdd o addysgu yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mae Senedd Cymru wedi argymell y dylai dysgu yn yr awyr agored chwarae rhan ganolog wrth leihau'r risg o drosglwyddo haint mewn lleoliadau addysg. Roedd ei chanllawiau 'Cadw Addysg yn Ddiogel' ar gyfer ysgolion a lleoliadau addysg wrth iddyn nhw ailagor ar ôl y cyfnod clo, yn argymell y dylid manteisio i'r eithaf ar yr amser mae dysgwyr yn ei dreulio yn yr awyr agored.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), sy'n cefnogi ac yn hwyluso dysgu yn yr awyr agored, wedi gweld cynnydd mewn diddordeb a galw am hyfforddiant ac adnoddau. Mae cofrestru ar gyrsiau dysgu proffesiynol CNC wedi cynyddu chwe gwaith drosodd eleni, gyda thros 400 o addysgwyr wedi hyfforddi ar-lein ym mis Hydref a Thachwedd yn unig.

Dywedodd Sue Williams, Cynghorydd Arbenigol Arweiniol CNC ar gyfer Plant, Addysg, Dysgu a Sgiliau Gydol Oes:

"Mae'n addawol iawn gweld cynnydd o'r fath yn nifer yr athrawon ac addysgwyr eraill sydd eisiau cofleidio'r manteision sydd gan ddysgu yn yr awyr agored i'w cynnig.
"Mae ein cyrsiau yno i gefnogi grwpiau dysgu i ddarparu dysgu trawsgwricwlaidd yn yr awyr agored. Mae'r adborth gan athrawon ac addysgwyr wedi bod yn gadarnhaol iawn."

Ychwanegodd:

"Yn fwy nag erioed o'r blaen, mae dysgu yn yr awyr agored yn chwarae rhan enfawr wrth ennyn diddordeb dysgwyr a chefnogi iechyd a lles cadarnhaol iddyn nhw a'u hathrawon.
"Yn ogystal â'r manteision uniongyrchol, profwyd bod dysgu yn yr amgylchedd naturiol, dysgu amdano ac ar ei gyfer yn helpu dysgwyr o bob oed i ddatblygu cysylltiad cryfach â natur. Mae hyn, yn ei dro, yn gwella ymwybyddiaeth amgylcheddol sy'n arwain at ymddygiad cadarnhaol yn y tymor hir."

Mae Rebecca Shone yn athrawes Blwyddyn 2 yn Ysgol Gynradd Sychdyn, Sir y Fflint, a mynychodd un o gyrsiau diweddar CNC. Mae'n dweud bod dysgu yn yr awyr agored yn ei helpu’n sylweddol i addasu i ffordd newydd o addysgu:

"Mae bywyd ysgol wedi newid yn sylweddol, a gall addysgu yn yr ystafell ddosbarth fod yn dipyn o straen gyda mygydau a phellter cymdeithasol. Mae cyflwyno gwersi yn yr awyr agored yn llawer haws ac yn fwy pleserus ac yn cynnig amgylchedd mwy dymunol i ennyn diddordeb y plant.
"Rwy'n ceisio mynd â'r dosbarth allan gymaint â phosibl, beth bynnag fo'r tywydd. Rydym ni’n dysgu amrywiaeth eang o bynciau yn yr awyr agored, o fathemateg a gwyddoniaeth i iaith a chelf. Bob dydd Gwener, rydym ni’n defnyddio coetir gyferbyn â'r ysgol i ddarllen stori, adeiladu ffeuau a drama.
"Mae'r plant wrth eu boddau, a gallaf weld y gwahaniaeth enfawr mae'n ei wneud o ran sut maen nhw'n rhyngweithio yn ystod y gwersi. Mae gwelliant mawr hefyd mewn sgiliau gweithio mewn tîm, datrys problemau a chyfathrebu pan fyddwn ni’n mynd allan.
"Dwi wastad wedi bod yn ffan enfawr o fod yn yr awyr agored felly mae gallu addysgu yn yr awyr agored yn gwneud fy swydd hyd yn oed yn well. Mae'n bendant wedi helpu i roi hwb i'm hysbryd a'm cymhelliant dros y misoedd diwethaf."

Mae plant cyn oed ysgol hefyd yn cael eu haddysgu yn yr amgylchedd naturiol. Boed law neu hindda, mae'r 17 o blant sy'n mynychu Cylch Meithrin Sarnau a Llandderfel ger y Bala, yn treulio pob sesiwn yn archwilio natur, ac yn dysgu ym myd natur ac amdano.

Meddai'r Arweinydd, Lisa Jones:

"Mae bod yn yr awyr agored yn ffordd wych o ennyn diddordeb plant mewn addysg blynyddoedd cynnar. Rydym ni’n gwneud pob math o weithgareddau – o baentio a chreu patrymau gyda dail, i helfeydd trysor sy’n defnyddio llythrennau a rhifau.
"Mae cymaint o syniadau, cyrsiau ac adnoddau gwych ar gael i helpu gyda chynllunio'r sesiynau a'u cadw'n amrywiol.
"Mae'r plant wrth eu boddau yn yr awyr agored, ac mae'r rhieni'n gefnogol iawn i'n ffordd ni o weithio. Mae'n helpu bod gennym ni stoc dda o ddillad sy’n dal dŵr hefyd!
"Byddwn i wir yn annog grwpiau cyn-ysgol eraill i roi cynnig ar ddysgu yn yr awyr agored. Mae cyflwyno plant i'r byd naturiol yn ifanc yn eu rhoi mewn sefyllfa dda i ddod yn amgylcheddol gyfrifol yn y dyfodol."

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ac adnoddau dysgu agored ar y dudalen Addysg, Dysgu a Sgiliau ar wefan CNC: cyfoethnaturiol.cymru/dysgu