CNC yn ymateb i gynnydd mewn achosion o yrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn ystod y cyfnod clo

gyrru anghyfreithlon yn coedwig

Cyflwynwyd mesurau diogelwch tynnach ar safleoedd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ledled Canolbarth Cymru yn dilyn cynnydd sydyn mewn achosion o yrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y cyfnod clo.

Mae cwynion am yrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cynyddu'n sylweddol ers i’r cyfyngiadau symud gael eu rhoi ar waith am y tro cyntaf yng Nghymru ym mis Mawrth eleni.

Ac wrth i gyfyngiadau ddechrau llacio dros yr haf, arweiniodd cynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr â safleoedd CNC at fwy o adroddiadau am wersylla anghyfreithlon, taflu sbwriel, tanau coedwig a mwy o adroddiadau am yrru oddi ar y ffordd gyda beiciau modur a cheir 4x4, sy'n niweidio mannau awyr agored ac yn rhoi eraill sy’n defnyddio coedwigoedd mewn perygl.

Gan weithio mewn partneriaeth â'r Heddlu, awdurdodau lleol a chwmnïau diogelwch, mae mesurau wedi'u rhoi ar waith yn y safleoedd yr effeithiwyd arnynt fwyaf ar draws ystad Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i leihau nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch anghyfreithlon.

Bydd hyn yn cynnwys patrolau diogelwch ychwanegol yn ogystal ag arwyddion ychwanegol sy'n annog y cyhoedd i roi gwybod i CNC am unrhyw achos o yrru oddi ar y ffordd neu arwyddion o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei linell gymorth digwyddiadau (0300 65 3000) neu i'r heddlu drwy’r gwasanaeth 101.

Mae'r holl wybodaeth a gesglir yn cael ei choladu gan CNC a'i throsglwyddo i'r Heddlu i helpu i gael gwell dealltwriaeth o raddfa ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled Cymru.

Dywedodd Becky Hares, uwch swyddog rheoli tir gyda CNC:

"Rydym am groesawu pob ymwelydd i'n safleoedd – yn enwedig y rhai sy'n ymweld â ni am y tro cyntaf. Ond rydym wedi bod yn hynod o ddigalon o weld yr effaith mae ymddygiad gwrthgymdeithasol a gyrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon dros y misoedd diwethaf wedi'i chael ar ein safleoedd a'r cymunedau o'u cwmpas.

"Rydym yn deall yn iawn y rhwystredigaeth y mae pobl wedi'i theimlo wrth orfod wynebu heriau'r cyfyngiadau symud, ond rydym yn annog pawb i fwynhau'r natur o'u cwmpas yn ddiogel, yn gyfreithlon a chyda chyngor iechyd cyhoeddus ynghylch y coronafeirws mewn golwg.

"Pan fydd achosion o yrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon a gweithgareddau gwrthgymdeithasol yn digwydd ar ein safleoedd, gall roi pobl a natur mewn perygl ac mae'r costau ar gyfer y glanhau a'r atgyweirio dilynol yn sylweddol.

"Nid materion newydd yw'r rhain, ond rydym wedi ymrwymo i barhau i gydweithio â'n partneriaid a'n cymunedau i fynd i'r afael â hwy yn y tymor hir. Gall y rhai a geir yn euog o yrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd gael eu herlyn a gellir atafaelu eu cerbyd.

"Edrychwn ymlaen at barhau â'n gwaith parhaus gyda sefydliadau gyrru oddi ar y ffordd drwy ein proses Drwyddedu swyddogol, unwaith y bydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu, fel y gellir cynnal y gweithgarwch hwn ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru yn ddiogel ac yn gyfreithlon.”