CNC yn lansio Siarter Hawliau Plant ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd

plant yn cerdded ar hyd llwybr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd eleni (5 Mehefin) trwy gyhoeddi Siarter Hawliau Plant newydd.

Mae’r Siarter, a ddatblygwyd ar y cyd â Chomisiynydd Plant Cymru a phlant a phobl ifanc o bob cwr o’r wlad, yn amlinellu sut y bydd CNC yn gwarchod ac yn hyrwyddo hawliau plant mewn perthynas â’r amgylchedd naturiol.   

Mae’n rhan o ymgyrch ehangach ar draws y sefydliad i wneud yn sicr fod anghenion plant a phobl ifanc yn cael sylw ganolog wrth wneud penderfyniadau a chynllunio gwasanaethau.

Wrth lansio’r Siarter, meddai Prif Weithredwr CNC Clare Pillman:

Rydyn ni’n credu’n gryf fod gan bob plentyn yr hawl i fyw, dysgu, chwarae a thyfu i fyny mewn amgylchedd naturiol iach sy'n cael ei reoli'n gynaliadwy. Mae ein Dull Hawliau Plant yn gwreiddio’r gred hon ym mhopeth a wnawn.
Mae ein holl staff yn gweithio gyda'i gilydd, a chyda'n partneriaid, i sicrhau bod gan bob un o'n plant aer a dŵr glân, tirweddau hardd, pridd iach i dyfu ein bwyd ynddo ac amrywiaeth gyfoethog o blanhigion a bywyd gwyllt i'w mwynhau.
Mae’n amlwg fod plant a phobl ifanc yn gweld gwerth yn yr amgylchedd naturiol ac yn gofalu amdano, a hefyd yn deall fod ganddyn nhw ran i’w chwarae er mwyn ei ddiogelu yn awr ac ar gyfer y dyfodol.
Mae’n fraint lansio’r Siarter Hawliau Plant ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd, ac i ffurfioli ein hymrwymiad i warchod hawliau ein plant a phobl ifanc.
Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at ddatblygu’r Siarter, ac i Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru am ein cefnogi trwy gydol y broses.

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau dynol fel y'u hymgorfforir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Mae'r Confensiwn yn rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, lle bynnag y maent yn byw yn y byd.

Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru drafodaethau ar ran CNC gyda phlant a phobl ifanc o Ysgol Bryn Tirion Hall yn Wrecsam, Ysgol Gynradd Stacey Road yng Nghaerdydd a Grŵp Gofalwyr Ifanc ym Merthyr Tydfil, er mwyn adnabod pa hawliau i’w blaenoriaethu. 

Mae’r Siarter yn crynhoi sut y bydd CNC yn hyrwyddo pob un o’r 10 o hawliau a flaenoriaethwyd, yn ogystal â’r hyn y gall pobl ifanc ei wneud er mwyn cefnogi amgylchedd naturiol glân ac iach.  

Meddai Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru:

Dwi'n hapus iawn i weld bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi'r ymrwymiad clir yma i hawliau plant, wedi ei ysgrifennu ar y cyd gyda phobl ifanc.
Mae angen i blant i fod yn sicr bydd eu hawliau dynol yn cael eu parchu gan gyrff cyhoeddus fel Cyfoeth Naturiol Cymru, a bod sefydliadau yn feddwl yn drylwyr am eu hawliau plan maen nhw'n cynllunio eu gwaith.
Mae ein Dull Gweithredu Hawliau Plant yn helpu sefydliadau sy'n gweithio gyda phlant yng Nghymru i feddwl am sut gallan nhw wneud hyn yn effeithiol.