CNC yn cyhoeddi trwyddedau newydd i reoli adar gwyllt

logo cyfoeth naturiol cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi rhannu manylion trwyddedau cyffredinol newydd i reoli rhai adar gwyllt yng Nghymru.

Caiff y trwyddedau eu cyhoeddi ar wefan CNC ddydd Llun 7 Hydref a bydd y cyfnod hwn o bythefnos yn galluogi deiliaid trwydded i ystyried pa un o’r trwyddedau newydd fydd angen arnyn nhw.

Mae’r trwyddedau newydd yn golygu y bydd pobl sydd angen defnyddio ffyrdd angheuol o reoli adar gwyllt yn dal i allu gwneud hynny’n gyfreithlon – ond bydd raid iddyn nhw sicrhau eu bod nhw’n defnyddio’r trwyddedau newydd oherwydd ni fydd yr hen rai’n ddilys o’r 7 Hydref ymlaen.

Gallen nhw fod yn torri’r gyfraith os ydyn nhw’n lladd adar gwyllt drwy ddefnyddio eu trwydded gyffredinol flaenorol.

Caiff pob aderyn gwyllt ei ddiogelu gan y gyfraith, ond o dan rai amgylchiadau gellir saethu rhai ohonyn nhw pan fo pob opsiwn anangheuol arall wedi methu neu os profwyd nad oedden nhw’n gweithio.

Fodd bynnag, yn ôl cyngor cyfreithiol roedd yr hen drwyddedau’n anghyfreithlon ac roedd rhaid eu newid.

Mae dau brif faes i’r system drwyddedu – trwyddedau cyffredinol a thrwyddedau penodol.

Gellir defnyddio trwyddedau cyffredinol i reoli adar er mwyn gwarchod iechyd a diogelwch y cyhoedd, atal niwed a chlefydau amaethyddol difrifol, a gwarchod bywyd gwyllt. Rhain fydd y trwyddedau y bydd y rhan fwyaf o bobl yn parhau i’w defnyddio.

Prif newid y trwyddedau cyffredinol newydd yw nad oes raid i ddefnyddwyr bellach gadarnhau eu bod nhw wedi rhoi cynnig ar bob dull rheoli anangheuol arall oherwydd mae CNC, ar ôl adolygu’r holl dystiolaeth, bellach yn fodlon nad oes unrhyw ddulliau boddhaol eraill yn gweithio’n effeithiol yn y sefyllfaoedd yma.

O’r 7 Hydref 2019, byddwn yn gwneud newidiadau pwysig i’r trwyddedau cyffredinol. Rydym wedi newid rhai o’r gweithgareddau a thynnu rhai rhywogaethau oddi ar y trwyddedau cyffredinol. Rydym yn argymell fod defnyddwyr yn adolygu’r trwyddedau newydd fel eu bod yn deall y newidiadau.

Gall unrhyw un sydd angen defnyddio dulliau angheuol o reoli adar nad ydyn nhw’n cael eu nodi ar drwyddedau cyffredinol barhau i wneud cais am drwydded benodol.

Dywedodd Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu CNC:

“Mae’n rhaid i’n system drwyddedu ni fod yn wydn ac yn gyfatebol, a chydbwyso anghenion bywyd gwyllt a phobl.
“Rydym ni wedi gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid.
“Rydyn ni’n credu bod y trwyddedau cyffredinol newydd yn galluogi rheolaeth angheuol pan fo angen, yn ôl egwyddorion y ddeddfwriaeth.”

O’r 7 Hydref, bydd gwybodaeth ynghylch y trwyddedau cyffredinol newydd ar gael ar wefan CNC ynghyd â manylion yr holl newidiadau a chanllawiau i ddefnyddwyr.

Ychwanegodd Ceri Davies:

“Fel sefydliad sy’n seiliedig ar dystiolaeth mae’n rhaid inni sicrhau ein bod ni’n adolygu’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd.
“Felly, gan ddechrau’r flwyddyn nesaf, rydyn ni’n mynd i adolygu’r trwyddedau bob yn dipyn. Bydd hyn yn cynnwys ‘galwad am dystiolaeth’ fel y gallwn ni sicrhau ein bod ni’n defnyddio’r dystiolaeth ddiweddaraf a gwneud newidiadau os oes angen.”

Mae mwy o fanylion am y trwyddedau newydd ar ein tudalen trwyddedau cyffredinol.