Cludydd gwastraff anghyfreithlon yn cael dedfrydau gohiriedig am dipio anghyfreithlon

Gwastraff wedi'i ddympio yn Abergele

Mae gweithredwr gwastraff o Gonwy a hysbysebodd ei wasanaethau ar Facebook wedi cael dedfryd o garchar wedi'i gohirio ar ôl cyfaddef i bum trosedd gwastraff yn Llys Ynadon Caernarfon.

Plediodd Ryan Green, a weithredodd fusnes o dan yr enw Ultimate Waste Removal, yn euog i bedwar achos o dipio gwastraff cartref yn anghyfreithlon mewn safleoedd ledled Gogledd Cymru, yn ogystal â storio gwastraff cymysg yn anghyfreithlon yn Stryd Peel, Abergele.

Cafodd ei ddedfrydu i 52 wythnos o garchar wedi'i ohirio am 18 mis.

Gwnaed cais hefyd am iawndal am y costau glanhau llawn a oedd yn cynnwys asbestos, a dyfarnwyd hyn yn swm o £4,000 sy'n daladwy ar gyfradd o £100 y mis.

Ym mis Awst 2019, ymwelodd Swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â swyddogion o Gyngor Conwy, â warws a thir cyfagos yng Nghanolfan Fusnes Stryd Peel, Abergele.

Daeth swyddogion o hyd i sawl achos o waredu gwastraff ar y safle gan gynnwys bagiau bin, matresi, dodrefn, deunydd pecynnu bwyd, fframiau gwelyau, gwastraff adeiladu a dymchwel, bocsys cardbord, gwastraff gardd a theganau a gwelwyd llygod mawr ymhlith y gwastraff.

Roedd Mr Green wedi rhentu'r warws ym mis Gorffennaf 2019 at ddibenion adnewyddu a gwerthu dodrefn ail-law.

Aeth swyddogion CNC drwy'r gwastraff i geisio nodi cyfeiriadau a phersonau a oedd yn gysylltiedig â'r gwastraff. Cafwyd nifer o gyfeiriadau, a chysylltwyd â'r preswylwyr.

Nododd pob preswylydd a ymatebodd i CNC eu bod wedi cyflogi Ultimate Waste Disposal i gael gwared ar eu gwastraff ar ôl gweld hysbyseb ar Facebook. Talodd cwsmeriaid rhwng £56 a £500 am wasanaethau symud gwastraff.

Roedd Cynghorau Gwynedd a Sir Ddinbych yn ymchwilio i bedwar digwyddiad tipio anghyfreithlon gwahanol. Ymchwiliwyd i gyfeiriadau a ganfuwyd yn y gwastraff a dipiwyd yn anghyfreithlon ac arweiniodd y wybodaeth yn ôl at Ultimate Waste Removal.

Dywedodd Sian Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru, Pennaeth Gweithrediadau Gogledd Cymru:

"Mae tipio anghyfreithlon yn effeithio ar bobl a'r amgylchedd a thrwy osgoi costau gwaredu priodol, roedd y gweithredwr yn gallu tanseilio ei gystadleuwyr cyfreithlon sy'n glynu wrth y gyfraith.
"Dyma atgoffa perchnogion tai bod dyletswydd arnynt i wirio bod eu gwastraff yn cael ei drosglwyddo i safle a ganiateir gan ddefnyddio cludydd gwastraff cofrestredig - fel arall, mae perygl iddynt gael dirwy o hyd at £300 os caiff eu gwastraff ei dipio'n anghyfreithlon.
"Mae'r achos hwn yn dangos yn glir y bydd unrhyw un sy'n ceisio torri corneli yn y diwydiant gwastraff yn cael ei erlyn yn y llysoedd lle bo angen."

Ymchwiliwyd i'r digwyddiad ar y cyd gan Swyddogion gorfodi o Cyfoeth Naturiol Cymru a Chynghorau Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych.