Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer monitro ac adrodd

Monitro ac adrodd allyriadau

Os na allwch gymryd samplau o'ch allyriadau oherwydd cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol, byddwn yn cofnodi nad ydych wedi gallu cymryd y sampl.

Fodd bynnag, ni chaiff hyn ei gynnwys yn eich sgôr cydymffyrfio blynyddol cyn belled â’n bod yn fodlon fod methu â gwneud hynny o ganlyniad i bandemig y coronafeirws ac nad yw'n debygol o arwain at lygru'r amgylchedd.

Gellir cael mwy o wybodaeth yn y penderfyniad rheoleiddiol isod.

Penderfyniad rheoleiddiol

Disgwyliwn i chi barhau i gydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol ac amodau eich trwydded. Fodd bynnag, byddwn yn ymateb mewn modd cymesur i unrhyw achos o beidio â chydymffurfio y cawn ein hysbysu ohono, lle mae'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'r pandemig COVID-19.

Bydd defnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn cael ei gofnodi’n achos o ddiffyg cydymffurfio ag amodau eich trwydded. Fodd bynnag, bydd unrhyw sgôr yn cael ei hatal ac ni fydd yn effeithio ar eich sgôr gydymffurfio ar yr amod eich bod yn cydymffurfio â'r amodau a nodir ynddo.

Byddwn yn tynnu'r sgôr i ffwrdd os ydych yn sicrhau'r canlynol:

  • eich bod yn ein hysbysu cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol fod posibilrwydd y gallai COVID-19 gael effaith ar ofynion monitro ac adrodd eich trwydded.
  • eich bod yn rhoi cyfiawnhad clir pam na allwch fodloni amodau monitro ac adrodd eich trwydded.
  • nad yw eich gweithgarwch yn achosi llygredd amgylcheddol neu niwed i iechyd dynol, ac nad yw'n debygol o wneud hynny.
  • eich bod yn sicrhau eich bod yn cynnal yr holl fesurau rheoli eraill i sicrhau cydymffurfiaeth â chyfyngiadau gollwng
  • eich bod yn nodi'n glir pa ddulliau eraill rydych wedi'u hystyried, fel defnyddio rhywun/rhywbeth arall a all ddarparu data monitro/datgan gwirioneddol, a thrwy wneud hynny, darparu rhywfaint o wybodaeth tuag at fodloni gofynion amodau'r drwydded.
  • eich bod yn cyfeirio at eich cynllun wrth gefn ar gyfer rheoli cydymffurfiaeth ag amodau eich trwydded yn ystod y pandemig COVID-19, gan ddarparu copi o ran berthnasol y cynllun.

Adolygu

Caiff y penderfyniad rheoleiddiol hwn ei adolygu erbyn 31 Awst 2021.

Monitro sŵn

Rydym wedi newid y ffordd y gellir monitro sŵn ar gyfer gweithredwyr nad ydynt yn gallu mesur effaith sŵn eu safle neu eu gweithgarwch oherwydd cyfyngiadau’r coronafeirws, dros dro.   

Gellir dod o hyd i'r wybodaeth dechnegol lawn yn y penderfyniad rheoleiddiol isod.

Penderfyniad Rheoleiddiol

Yn ystod y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol, darperir y canllawiau canlynol i weithredwyr ac ymgeiswyr ynghylch adroddiadau effaith sŵn.

  1. Y dyddiad cyflwyno ar gyfer adroddiadau sŵn arferol, sy'n ofynnol yn ôl amodau'r drwydded, fydd cyn gynted ag y bo modd ond nid yn hwyrach na 12 mis o'r dyddiad dyledus cychwynnol.
  2. Bydd gofyn i'r adroddiadau a gyflwynir i gefnogi ceisiadau newydd neu amrywiadau ar drwyddedau presennol fod mor gadarn ag sy'n rhesymol ymarferol yn y sefyllfa bresennol. O safbwynt technegol, cydnabyddir ei bod yn bosibl nad yw lefelau sŵn cefndir / gweddilliol / penodol yn gynrychioliadol ar yr adeg hon gan y gall cyfraddau cynhyrchu arferol fod yn ansefydlog, mae llifoedd traffig wedi lleihau, ac mae nifer sylweddol o fusnesau ar gau dros dro. Lle gwneir amcangyfrifon o lefelau sŵn cefndir, dylai'r rhain gael eu cyfiawnhau'n llawn, a dylid cydnabod lefel yr ansicrwydd yn yr adroddiad. Efallai y bydd yn briodol defnyddio lefelau sŵn cynrychioliadol o adroddiadau ac arolygon blaenorol. Lle na ellir mesur lefelau sain penodol; gellir defnyddio data lefel pŵer sŵn y gwneuthurwr, neu, yn ddelfrydol, lefelau pŵer sŵn a fesurwyd yn flaenorol mewn gwaith gweithredol tebyg (yn unol â gofynion y safonau a'r canllawiau perthnasol e.e. ISO 3740:2019, ISO 3746:2010, ISO 3747:2010 ac ati).
  3. Er bod y penderfyniad rheoleiddiol hwn yn ddilys, gall CNC osod amodau trwydded sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynnal asesiad effaith sŵn er mwyn cadarnhau ar ddyddiad diweddarach. Lle ceir lefel annisgwyl o effaith neu wahaniaeth sylweddol rhwng yr effaith sŵn a ragwelir a’r un sy'n cael ei fesur mewn gwirionedd ar ddyddiad diweddarach – cyfrifoldeb y gweithredwr fydd mynd i'r afael ag unrhyw effaith sŵn ychwanegol o fewn ffrâm amser resymol a fydd naill ai wedi'i phennu neu ei chytuno gyda'r rheoleiddiwr.
  4. Dim ond i safleoedd y cwynion mwyaf difrifol am lygredd y bydd CNC yn mynd. Rhaid i unrhyw arolygon sydd â'r nod o ddatrys cwynion difrifol, parhaus ynghylch sŵn gael eu cynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU a byddwn yn adolygu ein sefyllfa wrth i wybodaeth newydd ddod i’r amlwg. Dylai unrhyw asesiad o effaith sŵn ystyried yn ofalus y cyd-destun ar gyfer cynnal darlleniadau ac asesiadau o effaith. Fodd bynnag, efallai na fydd yr ateb peirianyddol neu weithdrefnol i lawer o broblemau yn golygu y bydd gofyn cynnal arolwg sŵn ffurfiol.

Lle bo effaith sylweddol yn digwydd, dylai'r gweithredwr benderfynu a yw gwaith cynhyrchu parhaus gan ddefnyddio eitem penodol o offer, yr amheuir ei fod yn achosi effaith sŵn annerbyniol, yn hanfodol ar yr adeg hon ac a ellir datrys hyn dros dro. Cydnabyddir efallai fod lefelau sŵn cefndir fod yn annodweddiadol o isel ar hyn o bryd, ac felly (yn ôl BS 4142) gellir cynyddu'r lefel y mae ffynhonnell sŵn benodol yn uwch na lefel y sŵn cefndirol; gan roi lefel uwch o effaith nad yw efallai'n cynrychioli'r sefyllfa acwstig nodweddiadol. Ni chaiff gweithredwyr eu cosbi lle mae allyriadau a oedd yn dderbyniol yn flaenorol bellach yn cael mwy o effaith oherwydd lefelau sain cefndir anarferol o isel yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, gyda mwy o bobl wedi’u cyfyngu i'w cartrefi yn ystod y dydd, dylai cwmnïau fod yn ymwybodol y gallai eu gweithgareddau arferol gael mwy o effaith ar hyn o bryd. Felly, dylai gweithredwyr barhau i gymryd camau cyfrifol lle bo hynny'n rhesymol ac yn briodol.

Yn olaf, efallai y bydd rhai cwmnïau wedi cynyddu cynhyrchiant (o ran cyfraddau neu hyd y gwaith) gan eu bod yn ymwneud yn uniongyrchol â'r gadwyn gyflenwi hanfodol ar gyfer nwyddau angenrheidiol yn ystod y cyfnod hwn. Yn yr amgylchiadau hyn, er bod y ddyletswydd i ddefnyddio BAT yn dal yn berthnasol; bydd rhywfaint o lacio o ran y cynnydd dros dro na ellir ei osgoi mewn lefelau sŵn i weithredwyr sy'n cyfrannu at yr ymdrech genedlaethol ar hyn o bryd.

Bydd y canllawiau hyn yn berthnasol i'r rhan fwyaf o weithrediadau yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallai fod yn rhaid i ni ailystyried y dull hwn ar gyfer ceisiadau lle mae disgwyl y bydd effaith uwch.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datganiad uchod, ffoniwch 03000 065 3000.

Adolygu

Caiff y penderfyniad rheoleiddiol hwn ei adolygu erbyn 31 Awst 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf