Ein Gwaith yn Fforest Cwmcarn – Cwestiynau a ofynnir yn aml

Darllenwch fwy am y rhesymau dros orfod cwympo’r coed llarwydd yng Nghwmcarn a’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Ailddatblygu Ffordd Goedwig Cwmcarn

 

Pryd fydd y ffordd yn ailagor?

Yn anffodus, fel llawer o brosiectau adeiladu eraill, mae ein cynnydd wedi cael ei lesteirio gan bandemig y coronafeirws. Ni fu modd osgoi hyn, ond rydyn ni’n adolygu ein cynlluniau'n barhaus ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i brysuro tuag at ailagor y ffordd.

 

Beth yw'r cynlluniau ar gyfer agor y ffordd goedwig?

Mae ein cynlluniau ar gyfer y goedwig yn cynnig rhywbeth i bob math o ymwelydd – o’r rhai sydd â’u bryd ar gael gwefr i’r sawl sy’n chwilio am heddwch a llonyddwch.

Rydyn ni’n cynllunio creu nifer o lwybrau i bobl o bob gallu fel bod y goedwig ar gael i bawb, gyda llawer o fannau picnic a barbeciw ar hyd y ffordd i bobl gael seibiant a mwynhau’r olygfa. Mae mannau eistedd diarffordd wedi’u hymgorffori ar gyfer y rhai sy’n chwilio am ennyd o lonyddwch, ynghyd â chaban pren â golygfeydd panoramig sy’n creu cyfleoedd i ddysgu yn yr awyr agored ac ymgymryd â gweithgareddau iechyd a lles.

I ymwelwyr iau, mae tri lle chwarae wedi’u cynllunio a fydd yn ymgorffori llwybrau a dodrefn chwarae hygyrch, yn ogystal â cherfluniau coetir a thwneli i’r synhwyrau. Bydd arwyddion yn egluro popeth am hanes y goedwig, ei threftadaeth, a’i bywyd gwyllt, gan roi cyfle i bobl ddysgu rhagor am y goedwig y maent yn ei charu.

A fydd CNC yn cynnwys pobl a grwpiau yn y broses o wneud penderfyniadau am ddyfodol ar y safle? 

Rydym yn llwyr ymwybodol o bwysigrwydd a gwerth Cwmcarn i’r bobl leol, ac yn awyddus iddynt fod yn rhan o’r trafodaethau ynghylch ei ddyfodol. Mae’r cynlluniau wedi’u datblygu â mewnbwn gan y gymuned ac ymwelwyr rheolaidd, a gyflwynodd awgrymiadau mewn sesiynau galw heibio dros yr haf ynglŷn â’r hyn yr hoffent ei weld yn y goedwig.

 

Sut fydd CNC yn rhoi gwybodaeth i ni am y cynlluniau?

Mae’n bwysig i ni fod y gymuned yn cymryd rhan ymhob cam o’r broses. Bwriadwn gyhoeddi newyddlenni, a bydd digwyddiadau pellach yn cael eu cynnal ar safle Cwmcarn er mwyn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl wrth i’n cynlluniau ddatblygu. Os ydych yn dymuno derbyn ein newyddlenni yn y dyfodol, e-bostiwch eich cyfeiriad at cwmcarn@naturalresourceswales.gov.uk.

 

Faint mae’n ei gostio i ailagor Ffordd y Fforest, a sut mae’n cael ei ariannu

Rydym wedi cadw £1,000,000 wrth gefn i ailagor y ffordd. Mae hyn yn cynnwys y gwaith o osod wyneb newydd, gosod isadeiledd diogelwch priffyrdd a chyfleusterau penodol megis byrddau picnic a llefydd barbeciw.

Bydd y gwaith o ddatblygu ardaloedd hamdden ar hyd y ffordd yn parhau mewn cyfnodau gwahanol pan fydd y ffordd wedi’i hailagor.

 
Beth fydd y gwahanol ardaloedd yn cael eu galw?

Yn y gorffennol, mae'r ardaloedd ar hyd y Ffordd wedi cael eu galw'n feysydd parcio 1, 2, 3 ac ati. Wrth symud ymlaen, fodd bynnag, hoffem i bob ardal gael enw sy'n cynrychioli rhywbeth yn ymwneud â phwysigrwydd hanesyddol/diwylliannol y safle.

Os hoffech awgrymu enw ar gyfer un o'r ardaloedd, neu thema ar gyfer yr ardaloedd a nodir ar y map drosodd, e-bostiwch eich syniad(au) i'r cyfeiriad canlynol erbyn 20 Awst 2019, gan ddefnyddio 'Enwau Ardaloedd Ffordd y Goedwig Cwmcarn/Cwmcarn Forest Drive Area Names' fel teitl i’ch e-bost a chan gynnwys eich enw ac esboniad byr o'ch awgrym: cwmcarn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Y Gwaith Cwympo

Beth yw clefyd y llarwydd? 

Math o afiechyd ffwng sydd yn cael ei gario ar ffurf sborau drwy’r awyr yw clefyd y llarwydd neu Phytophthora ramorum, sydd yn medru achosi niwed angheuol i ystod eang o goed a phlanhigion eraill. Fodd bynnag, nid yw’n beryglus i bobl nac anifeiliaid. Mae bron pob un o’r coed llarwydd yng Nghwmcarn wedi eu heintio gan glefyd y llarwydd. Nid ydym yn medru atal y clefyd rhag ymledu, ond fe allwn arafu’r broses.

 

Faint o’r fforest sydd wedi ei effeithio gan hyn? 

Roedd dros dri chwarter y coed yn ardal Ffordd Fforest Cwmcarn yn goed llarwydd, tua 160,000 o goed. Mae’r llarwydd yn cyfrif am tua 30% o’r coed ar draws blociau eraill o’r fforest yn Fforest Cwmcarn.

Cwblhawyd y gwaith torri coed ym mis Tachwedd 2019. 

 

Pam cau Ffordd y Fforest? 

Ein prif flaenoriaeth oedd diogelwch y cyhoedd. Mae Ffordd y Fforest yn drac sengl gyda system unffordd ar ei hyd, fwy neu lai.  Roedd y ffordd yn cael ei defnyddio i gasglu offer yn ystod y cyfnod. Roedd coed yn cael eu cadw a’u llwytho i lorïau gyferbyn â’r ffordd. Roedd y lorïau mawrion angen teithio ar hyd y ffordd yn rheolaidd hefyd.

 

Ydych chi wedi plannu coed newydd yn lle’r llarwydd? 

Cychwynnwyd ar y broses o ailblannu yn Ionawr 2017, gan gyflwyno dros 170,000 o goed newydd, gyda choed ifanc yn cael eu plannu mewn ardaloedd lle'r oedd y llarwydd wedi eu clirio’n llwyr. Roedd y coed yn cynnwys cymysgedd o goed brodorol llydanddail a choniffer.

Yn anffodus, cafodd nifer o’r coed newydd a blannwyd eu dinistrio yn ystod haf poeth a sych 2018, gan danau oedd wedi eu dechrau yn fwriadol.

Mae’r niwed a achoswyd gan y tanau wedi ein dal yn ôl yn ddifrifol yn ein hymdrechion i ailstocio, ond rydym yn dal wrthi gyda’r gwaith. Plannwyd 30,000 o goed ychwanegol yn lle’r rhai a ddifethwyd gan y tanau, ac mae cynlluniau ar y gweill i blannu 30,000 arall yn ystod haf 2019.