Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein hymateb i’r achos o coronafirws

Newyddion ynglŷn â sut yr ydym yn rheoli ein gwasanaethau yn ystod yr achos

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau ein bod yn ymateb yn brydlon i'r achos o coronafirws.

Isod, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwasanaethau. Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r wefan, felly daliwch ati i chwilio am newyddion ar sut rydym yn rheoli ein gwasanaethau yn ystod yr achos o coronafirws. 

Ymweld â’n safleoedd

Er mwyn rheoli lledaeniad Coronafirws rydym wedi penderfynu cau ein holl:

  • canolfannau ymwelwyr
  • caffis
  • meysydd parcio
  • ardaloedd chwarae
  • toiledau
  • llwybrau beicio mynydd – ni fydd angen unrhyw waith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth frys sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni, Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gau safleoedd neu lwybrau:

  • lle mae niferoedd mawr o bobl yn dueddol o ymgynnull neu o fod yn agos at ei gilydd, neu
  • y mae eu defnyddio, fel arall, yn arwain at risg sylweddol i achosion neu ledaeniad haint Coronafirws yn yr ardal dan sylw

Pan fo’n bosibl, bydd arwyddion yn cael eu gosod hefyd ar y safle i hysbysu’r cyhoedd fod y safleoedd wedi cau.

Canslo digwyddiadau

Mae rhai sefydliadau yn cynnal digwyddiadau ar ein safleoedd. Nid ydym yn cymryd rhan yn y gwaith o drefnu’r digwyddiadau hyn felly ni allwn roi diweddariadau ynglŷn â’r rhain.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol os hoffech wybod a oes unrhyw newidiadau i ddigwyddiad yr ydych yn ei fynychu.

Adnoddau Addysg

Os ydych yn chwilio am adnoddau a gweithgareddau dysgu tra bydd ysgolion wedi cau, edrychwch ar ein hadnoddau dysgu arlein.

Ein gweithgareddau coedwigaeth

Rydym yn parhau â’n gweithgareddau cynaeafu i gynorthwyo’r cyflenwad o gynhyrchion pren, gan helpu i gynnal gwasanaethau hanfodol yn y sectorau iechyd, bwyd ac ynni.

Cynhelir archwiliadau llym ar ein holl safleoedd coedwigaeth i sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn canllawiau cyfredol y Llywodraeth o ran mesurau Coronafirws ac ymbellhau cymdeithasol. 

Rydym yn parhau mewn cysylltiad agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau yn ddyddiol er mwyn cadw ein staff, ein contractwyr, ein cwsmeriaid a’n partneriaid yn ddiogel

 

Mae'r Llyfrgell wedi'i gau

Mae'r Llyfrgell yn Maes y Ffynnon wedi cau i'r cyhoedd ymhellach â hysbysiad.

Newidiadau i'r gwasanaeth dadansoddol

Gwasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol Cymru (NRWAS)

Mae digwyddiadau diweddar wedi effeithio'n sylweddol ar lefelau staffio ein timau gwasanaethau dadansoddol. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â’n hymrwymiadau dadansoddol, ond efallai y bydd y sefyllfa yn effeithio ar y rhain ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i geisio cyflawni'r holl ddadansoddiadau cyfredol a'r rhai y cytunwyd arnynt. Er mwyn gallu gwneud hyn, rydym wedi penderfynu gwrthod unrhyw waith masnachol newydd am y pedair wythnos nesaf, o 20/03/20 ymlaen.

Nid ar chwarae bach y daethom i’r penderfyniad hwn, ond mae angen inni sicrhau ein bod yn cynnig disgwyliadau realistig i'n cwsmeriaid. Rydym yn sylweddoli y gallai hyn darfu ar eich gwaith. Hoffem ymddiheuro am hyn a diolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth parhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydym yn adolygu ein Cynlluniau Parhad Busnes yn ddyddiol a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau. Yn y cyfamser, os oes gennych bryderon, cysylltwch â ni drwy’r blwch negeseuon e-bost yn gyntaf. Gallai digwyddiadau cyfredol effeithio ar ein hamseroedd ymateb arferol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.