Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein hymateb i bandemig y coronafeirws

Newyddion ynglŷn â sut rydym yn rheoli ein gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws

Diweddariad diwethaf 18 Mai

Mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio arnom i gyd. Rydyn ni’n gweithio ym mhob rhan o'r sefydliad i addasu i arferion gwaith dros dro a sicrhau bod ein gwasanaethau yn parhau gyda chyn lleied â phosibl o amhariad.

Rydyn ni’n adolygu'r sefyllfa'n barhaus i wneud y penderfyniadau gorau ar y ffordd rydyn ni’n rhedeg ein gweithrediadau. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau diogel a rhoi blaenoriaeth i iechyd a diogelwch ein staff, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach. Er mwyn helpu i arafu lledaeniad y coronafeirws, mae'r rhan fwyaf o'n staff yn gweithio gartref am y tro. Fodd bynnag, mae ein gweithwyr allweddol a’n gweithwyr hanfodol yn dal i gyflawni eu gwaith allweddol.

Wrth addasu i ffyrdd gwahanol o weithio a chefnogi ein staff gyda hyn, rydyn ni’n ymwybodol y gallai fod effaith ar gapasiti ein gwasanaethau.

Mae ein timau yn gweithio ar hyn o bryd i gysylltu â'u rhanddeiliaid er mwyn rhoi gwybod iddynt am newidiadau i'w gwasanaethau. Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r wefan, felly edrychwch ar y dudalen hon am newyddion ar sut rydyn ni’n rheoli ein gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ymweld â’n safleoedd

Er mwyn rheoli lledaeniad Coronafirws rydym wedi penderfynu cau ein holl:

 • canolfannau ymwelwyr
 • caffis
 • meysydd parcio
 • ardaloedd chwarae
 • toiledau
 • llwybrau beicio mynydd – ni fydd angen unrhyw waith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth frys sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni, Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gau safleoedd neu lwybrau:

 • lle mae niferoedd mawr o bobl yn dueddol o ymgynnull neu o fod yn agos at ei gilydd, neu
 • y mae eu defnyddio, fel arall, yn arwain at risg sylweddol i achosion neu ledaeniad haint Coronafirws yn yr ardal dan sylw

Pan fo’n bosibl, bydd arwyddion yn cael eu gosod hefyd ar y safle i hysbysu’r cyhoedd fod y safleoedd wedi cau.

Cadw’n heini, cadw’n iach, cadw’n lleol

Mae’n bwysig gofalu am eich iechyd corfforol a’ch iechyd meddwl yn y cyfnod hwn o hunan-ynysu a chadw pellter cymdeithasol. Bydd ymarfer corff, awyr iach a golau’r haul yn helpu gyda’ch lles, eich lefelau straen a’ch cwsg.

Ar yr amod nad oes gennych, neu rywun yn eich cartref symptomau o Covid 19, y cyngor cyfredol yw ei bod yn ddiogel i chi fynd allan i ymarfer unwaith y dydd, cyn belled â’ch bod yn dilyn yr hyn a ganlyn:

 • Peidiwch â theithio
 • Ewch ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch cartref 
 • Byddwch yn wyliadwrus ynglyn â golchi dwylo a hylendid
 • Peidiwch â gwneud gweithgareddau beryglus
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

Mae'r Llyfrgell wedi'i gau

Mae'r Llyfrgell yn Maes y Ffynnon wedi cau i'r cyhoedd ymhellach â hysbysiad.

Canslo digwyddiadau

Mae rhai sefydliadau yn cynnal digwyddiadau ar ein safleoedd. Nid ydym yn cymryd rhan yn y gwaith o drefnu’r digwyddiadau hyn felly ni allwn roi diweddariadau ynglŷn â’r rhain.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol os hoffech wybod a oes unrhyw newidiadau i ddigwyddiad yr ydych yn ei fynychu.

Rheoleiddio

Yn ystod yr argyfwng presennol, mae ein gwaith i hyrwyddo amgylchedd Cymru yn parhau. Byddwn yn parhau i helpu gweithredwyr ac unigolion a reoleiddir i ddeall a chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol drwy'r cyfnod heriol hwn.

Rydym yn disgwyl i fusnesau ac unigolion barhau i gydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol ac amodau eu trwyddedau. Mae hyn yn cynnwys datblygu cynlluniau wrth gefn a gosod mesurau priodol yn eu lle i sicrhau bod pob cam rhesymol yn cael ei gymryd i ragweld a lliniaru unrhyw broblemau posibl.

Os yw busnes neu unigolyn a reoleiddir yn wynebu problemau o ran cydymffurfio ag amodau trwydded a bod hynny’n ganlyniad uniongyrchol i'r amgylchiadau eithriadol sy'n ein hwynebu ar hyn o bryd, dylai:

 • Roi gwybod inni am y materion a sut y cânt eu rheoli cyn gynted ag y bo modd.
 • Blaenoriaethu cydymffurfio â'r amodau trwydded hynny sy'n diogelu'r amgylchedd yn uniongyrchol.
 • Cymryd pob cam ymarferol arall i atal a lleihau i’r eithaf unrhyw niwed i'r amgylchedd neu risgiau i iechyd y cyhoedd.
 • Cadw cofnodion clir a chynhwysfawr o'r penderfyniad a wnaed a'r camau a gymerwyd.

Os bydd busnesau ac unigolion a reoleiddir yn dilyn y canllawiau hyn, byddwn yn mynd ati mewn ffordd gymesur a rhesymol i asesu cydymffurfiaeth yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn.  Byddwn yn gweithio gyda gweithredwyr i ddod o hyd i'r atebion gorau o ran diogelu'r amgylchedd a helpu busnesau i ymaddasu o dan yr amgylchiadau heriol hyn.

Byddwn yn parhau i wirio ac asesu cydymffurfiaeth mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys galwadau ffôn, ymweliadau â ffocws â safleoedd blaenoriaeth, a defnyddio amryw o ddulliau amgen ar gyfer casglu gwybodaeth.

Taenu llaeth gwastraff ar dir amaethyddol

Penderfyniad rheoleiddiol i lacio’r rheolau presennol ar gyfer taenu llaeth gwastraff ar dir amaethyddol

Rydym yn deall rhai o'r anawsterau yn y gadwyn gyflenwi a'r marchnadoedd ar gyfer llaeth ar hyn o bryd. Felly, rydym wedi rhoi mesur dros dro ar waith i lacio'r rheolau arferol sy'n caniatáu i rai ffermydd daenu llaeth gwastraff.

Mae hyn yn berthnasol dim ond os na ellir casglu neu storio’r llaeth yn ddiogel, ac y ceisiwyd pob dewis o ran ei ddefnyddio. Bydd amodau taenu yn berthnasol er mwyn lleihau’r perygl o achosi llygredd. Rhaid cydymffurfio â'r amodau hyn.

Hefyd, dim ond os oes perygl bach o achosi llygredd y caiff ei ganiatáu. h.y. nid ar lethr serth, a rhaid bod gorchudd o lystyfiant. Mae cyfyngiadau eraill y bydd angen eu hystyried hefyd.

I daenu llaeth gwastraff ar eich tir, bydd angen i chi wneud cais am eithriad U10, a ddiwygiwyd gennym yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol, a dangos eich bod yn gallu bodloni'r meini prawf penodol i ddiogelu'r amgylchedd.

I ganfod rhagor am y newidiadau i eithriad U10, cysylltwch â: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffoniwch 03000 65 3000.

Prosesu ffurflenni cais

Mae ein staff ym mhob rhan o’r sefydliad yn gweithio o’u cartref os oes modd iddynt wneud hynny.

Golyga hyn na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni yn electronig ac os bydd angen gallwch wneud taliadau drwy BACS.

Er ein bod yn gobeithio amharu gyn lleied ag sydd bosibl ar bethau, cofiwch y gall y bydd prosesu yn cymryd mwy o amser tra byddwn yn addasu i ffyrdd newydd o weithio.

Datganiadau tynnu dŵr

Am y tro ni fyddwn yn gofyn am ddatganiadau tynnu dŵr rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 nes yr hysbysir ymhellach. 

Adolygir hyn yn rheolaidd a byddwn yn cysylltu â deiliaid trwyddedau’n uniongyrchol i ofyn am ddatganiadau pan fyddwn yn gallu eu derbyn eto.

Dylech barhau i gadw cofnod o'r data fel y nodir yn eich trwydded os yw'n ddiogel gwneud hynny a chan ddilyn y canllawiau llywodraethol diweddaraf ar gadw pellter cymdeithasol.

Os ydych wedi anfon eich data atom eisoes, bydd oedi cyn inni brosesu eich datganiadau. 

Ymgynghoriadau trwyddedau amgylcheddol

Byddwn yn parhau i hysbysebu a chynghori ar geisiadau trwyddedau fel arfer. Mae amser pob ymgynghoriad yn cael ei bennu gan y ddeddfwriaeth, unwaith y bydd cais yn cael ei wneud.

Yn achos ceisiadau o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol byddwn yn ystyried a fydd angen inni newid sut y byddwn yn cynghori pobl. Bydd hyn yn cael ei drefnu fesul achos a bydd cyfathrebu cysylltiedig yn digwydd drwy ein sianeli arferol.

Os dymunwch anfon ymateb i ymgynghoriad yn ystod y cyfnod hwn anfonwch e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk.

Trwyddedau rhywogaethau

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).

Fel arfer, ni ddylai arolygon a gyflwynir i gefnogi cais am drwydded fod yn llai na dwy flwydd oed. Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.

Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi. 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Trwyddedu gwastraff

Gan fod swyddfeydd wedi cau, ni allwn ddarparu cardiau copi ar hyn o bryd.

Gallwch ddefnyddio eich cyfeirnod fel tystiolaeth o'ch cofrestriad.

Ein gweithgareddau coedwigaeth

Rydym yn parhau â’n gweithgareddau cynaeafu i gynorthwyo’r cyflenwad o gynhyrchion pren, gan helpu i gynnal gwasanaethau hanfodol yn y sectorau iechyd, bwyd ac ynni.

Cynhelir archwiliadau llym ar ein holl safleoedd coedwigaeth i sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn canllawiau cyfredol y Llywodraeth o ran mesurau Coronafirws ac ymbellhau cymdeithasol. 

Rydym yn parhau mewn cysylltiad agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau yn ddyddiol er mwyn cadw ein staff, ein contractwyr, ein cwsmeriaid a’n partneriaid yn ddiogel.

Ceisiadau am drwyddedau cwympo a Sgrinio Effeithiau Amgylcheddol 

Rydyn ni’n prosesu ceisiadau am drwyddedau cwympo coed a Cheisiadau Sgrinio Effeithiau Amgylcheddol fel arfer. Ein nod yw cwblhau'r rhain yn ôl yr amserlenni safonol. Os bydd oedi gyda'ch cais, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac efallai y byddwn yn gofyn am amser ychwanegol i wneud ein penderfyniad.

Nid ydym yn ymweld â safleoedd ar gyfer y ceisiadau hyn oni bai bod rheswm hanfodol, h.y. pryder amgylcheddol sylweddol. Os bydd angen ymweld â safle, byddwn yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Ni fyddem yn disgwyl cyfarfod â rheolwyr safleoedd, ond byddwn yn cysylltu â nhw ymlaen llaw i sicrhau y gallwn gynnal y gwaith yn ddiogel.

Mae ein staff trwyddedu yn gweithio gartref a gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ar  fellinglicence@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Gwasanaeth Cynghori ar Gynlluniau Datblygu

 • Rydym yn dal i brosesu ymgynghoriadau cynllunio ond efallai y bydd angen mwy o amser arnom i ddarparu cyngor a gall fod y tu hwnt i’n safonau gwasanaeth cyhoeddedig arferol.
 • Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu ein gwasanaeth statudol, ac mae’n annhebyg y byddwn yn gallu rhoi cyngor fel rhan o'n Cyngor Cynllunio Dewisol.
 • Os ydych yn awdurdod cynllunio lleol ac yn disgwyl ein cyngor ar gais sy'n ymwneud â’r coronafeirws, rhowch wybod i ni.
 • Gan na allwn gwrdd â phobl wyneb yn wyneb na chynnal ymweliadau safle arferol, cysylltwch â ni drwy e-bost ac anfonwch unrhyw ymgynghoriadau drwy e-bost ac nid drwy'r post.

Yn achos prosiectau yn Sir Benfro, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr, anfonwch e-bost at: swplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn achos prosiectau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, Sir Fynwy, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Blaenau Gwent, Caerffili, a Merthyr Tudful, anfonwch e-bost at: southeastplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn achos prosiectau yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Powys, Ceredigion, Parc Cenedlaethol Eryri, anfonwch e-bost at: northplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cynyddu capasiti claddu

Os ydych yn rheoli mynwent ac mae angen ichi gynyddu'r capasiti claddu, trafodwch hyn â ni cyn ichi gychwyn unrhyw waith

Byddwn yn gallu darparu cyngor ynglŷn â pha mor addas yw’r safle a byddwn yn gweithio gyda chi i atal neu gyfyngu ar lygredd dŵr daear.

Bydd angen i bob darpar safle gael ei asesu o ran risg a’i sgrinio’n amgylcheddol. Mae canllawiau manwl ar ddiogelu dŵr daear a llunio asesiad risg ar gael ar wefan gov.uk:

Newidiadau i'r gwasanaeth dadansoddol

Gwasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol Cymru (NRWAS)

Mae digwyddiadau diweddar wedi effeithio'n sylweddol ar lefelau staffio ein timau gwasanaethau dadansoddol. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â’n hymrwymiadau dadansoddol, ond efallai y bydd y sefyllfa yn effeithio ar y rhain ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i geisio cyflawni'r holl ddadansoddiadau cyfredol a'r rhai y cytunwyd arnynt. Er mwyn gallu gwneud hyn, rydym wedi penderfynu gwrthod unrhyw waith masnachol newydd am y pedair wythnos nesaf, o 20/03/20 ymlaen.

Nid ar chwarae bach y daethom i’r penderfyniad hwn, ond mae angen inni sicrhau ein bod yn cynnig disgwyliadau realistig i'n cwsmeriaid. Rydym yn sylweddoli y gallai hyn darfu ar eich gwaith. Hoffem ymddiheuro am hyn a diolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth parhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydym yn adolygu ein Cynlluniau Parhad Busnes yn ddyddiol a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau. Yn y cyfamser, os oes gennych bryderon, cysylltwch â ni drwy’r blwch negeseuon e-bost yn gyntaf. Gallai digwyddiadau cyfredol effeithio ar ein hamseroedd ymateb arferol.

Pysgota

Caniateir pysgota yng Nghymru fel rhan o’ch ymarfer dyddiol.

Dylech:

Ni ddylech deithio i Gymru o Loegr er mwyn pysgota.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â physgota anghyfreithlon gadewch inni wybod drwy ffonio 0300 065 3000  er mwyn inni allu ymchwilio i hyn.

Bwrdd gwarchod Dyfrdwy

Hysbysiad i forwyr:

 • Bydd yr Harbwr Feistr a Swyddog Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy yn gweithio o’u cartref.
 • Bydd y Peiriannydd Morol yn gweithio â’r Harbwr Feistr i wneud gwaith hanfodol yn unig.

Adnoddau Addysg

Os ydych yn chwilio am adnoddau a gweithgareddau dysgu tra bydd ysgolion wedi cau, edrychwch ar ein hadnoddau dysgu arlein.

Mannau eraill yng Ein safbwynt

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.