Ein penderfyniad i roi trwydded i ganiatáu rhyddhau afancod i ddarn diogel o dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi

Cyflwynodd Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn gais am drwydded i ryddhau hyd at chwe afanc i ddarn pwrpasol o dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi, a reolir gan yr Ymddiriedolaeth. Mae angen trwydded rhywogaethau i ryddhau Afancod Ewrasiaidd i dir caeedig neu i’r gwyllt yng Nghymru.

Rydym wedi penderfynu rhoi trwydded, oherwydd i ni gael ein bodloni y bydd y tir caeedig a’r afancod yn cael eu gweithredu i’r safonau priodol ac y byddant yn bodloni’r holl ofynion cyfreithiol.

 

Sut y daethom i’r penderfyniad hwn?

Daethom i’r penderfyniad hwn yn dilyn asesu’n drylwyr yr holl wybodaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeiswyr a’r ymatebion i’r ymgynghoriad.

Roedd y broses o benderfynu ar y cais yn cynnwys ystod o asesiadau yn cynnwys rhai ar y gweithrediadau rheoli, perygl o ran clefydau a threfniadau monitro’r safle. Gwnaed asesiadau hefyd ar y tir caeedig a’r modd y caiff ei gynnal a’i gadw, yn ogystal â’r adnoddau a’r gweithdrefnau sydd ar waith pe bai achos lle mae afanc yn dianc yn ddamweiniol, er bod hynny’n annhebygol.

Darparodd yr ymgeisydd Asesiad Risg Milfeddygol (VRA) a rannwyd â Swyddfa Prif Swyddog Milfeddygol Cymru (OCVO). Mae’r asesiad risg clefydau wedi cael ei asesu a’i gymeradwyo gan OCVO.

Yn unol â’n protocol ar geisiadau Diddordeb Cyhoeddus Sylweddol (HPI), cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar fersiwn ddrafft y drwydded. Gan ddefnyddio adborth o ymatebion i’r ymgynghoriad, gofynnwyd am wybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd cyn gwneud newidiadau i’r drwydded cyn ei rhoi.

Darllenwch fwy ar sut rydym yn ymdrin â cheisiadau o Ddiddordeb Cyhoeddus Sylweddol (HPI).

 

Ydy hyn yn golygu y bydd CNC yn cefnogi unrhyw gais i ryddhau afancod yng Nghymru?

Na. Bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau ei hun.

Penderfynom roi’r drwydded hon ar ôl i ni gael ein bodloni y byddai’r safle’n cael ei weithredu yn ôl y safonau priodol ac y byddai’r holl ofynion cyfreithiol yn cael eu bodloni.

Os – mewn unrhyw gais yn y dyfodol – na fyddwn yn fodlon mewn perthynas â’r materion hyn ar ôl asesu’r holl wybodaeth berthnasol yn cynnwys yr hyn a gyflwynir gan yr ymgeisydd, ni fyddwn yn rhoi trwydded i ryddhau afancod.

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru hefyd wedi cyflwyno cais i CNC i ymgymryd â phrosiect peilot pum mlynedd i ryddhau afancod i’r gwyllt yn nalgylch Afon Dyfi.

Mae’r cais hwn ar wahân i’r cais rhyddhau i dir caeedig sydd wedi cael ei ganiatáu, a bydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn.

Gwelwch y drwydded a'n dogfen penderfyniad ar ein tudalen Rhyddhau afancod i dir caeedig yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi
Diweddarwyd ddiwethaf