Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu penderfyniad y Gweinidog ar is-ddeddfau eogiaid

Meddai Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn croesawu penderfyniad y Gweinidog a'r cyfle i symud ymlaen gyda'n hamcanion ar y cyd am bysgodfeydd cynaliadwy yn y dyfodol.

“Mae penderfyniad y Gweinidog yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn a phroses graffu annibynnol ar yr holl dystiolaeth mewn ymchwiliad lleol a reolwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

“Hoffwn ddiolch i'r Arolygiaeth Gynllunio ac i'r Gweinidog am yr adolygiad cynhwysfawr o achos Cyfoeth Naturiol Cymru a'r gydnabyddiaeth fod angen camau beiddgar ar unwaith i warchod eogiaid a brithyllod y môr yng Nghymru.

“Er bod gweithredu ar unwaith i fynd i'r afael â'r dirywiad parhaus mewn stociau o bysgod yn hanfodol, roedd yn bwysig hefyd craffu'n drylwyr ar ein tystiolaeth, yr achos dros weithredu a'r cynigion.

“Wrth symud ymlaen, byddwn yn gweithio'n agos gyda phawb y mae ein stociau o bysgod a physgodfeydd mor bwysig iddynt. Bydd hyn yn cynnwys Fforwm Pysgodfeydd Cymru a'n holl grwpiau pysgodfeydd lleol, sydd rhyngddynt yn cynrychioli'r rhan fwyaf o fuddiannau pysgodfeydd yng Nghymru.

“Mae gan lawer o bartneriaid rolau pwysig i'w chwarae pan fydd stociau ar lefelau mor isel ac mae unrhyw ychwanegion i'r stociau silio gwyllt yn ein hafonydd yn arbennig o werthfawr pan fydd stociau ar lefelau mor isel.

“Yn anffodus, nid oes modd defnyddio hud a lledrith i warchod ac ailadeiladu stociau bregus ac rydym yn gweithio ar nifer o fentrau ar y cyd â'r is-ddeddfau newydd er mwyn gwneud ein hafonydd yn iachach ac yn ddiogelach i eogiaid a brithyllod y môr.

“Rydym yn mynd i'r afael â llygredd trwy weithio gyda'r diwydiant ffermio a neilltuo staff penodol ychwanegol sy'n darparu gwybodaeth ac arweiniad i ffermwyr ar yr arfer gorau ar gyfer storio a gwaredu gwastraff amaethyddol yn ddiogel.

“Yn anffodus, rydym wedi gweld achosion pellach o lygredd dros yr wythnosau diwethaf a, phan fydd achosion o lygredd a phan fydd gweithgareddau anghyfreithiol yn digwydd, does dim dwywaith na fyddwn yn cymryd camau cadarn i gosbi'r troseddwyr.

“Mae gennym raglen adfer afonydd barhaus i wella cynefinoedd a dileu rhwystrau, gan sicrhau bod gan bysgod lwybr diogel i ardaloedd silio, ac rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar bolisi diwygiedig ynghylch adar sy'n bwyta pysgod.

“Byddwn nawr yn gweithio i weithredu'r penderfyniad ledled Cymru a chyflwyno camau gweithredu ar gyfer afonydd trawsffiniol afon Gwy, afon Dyfrdwy ac afon Hafren yng Nghymru yn dilyn ymgynghoriadau statudol.”

 

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.