Lleihau Perygl Llifogydd

Rheoli Perygl Llifogydd yn Llanelwy

Mae’r gwaith o ddatblygu cynllun rheoli perygl llifogydd hirdymor ar gyfer Llanelwy yn mynd rhagddo. Erbyn hyn mae’r Achos Busnes bron wedi’i gwblhau, a bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo.

Y dewis a ffefrir ar gyfer y Cynllun, a ddewiswyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dilyn gwaith modelu ar raddfa fawr, yw gweld amddiffynfeydd y ddinas yn cael eu gwella er mwyn lleihau perygl llifogydd yn sgîl digwyddiad mwy na’r un a welwyd yn 2012.

Bydd y Cynllun yn golygu codi argloddiau ac adeiladu muriau llifogydd newydd, yn ogystal â nifer o brosiectau arloesol i fyny’r afon i reoli’r perygl llifogydd mewn ffordd naturiol.

Er Mehefin 2015, Andy Brown sydd wedi bod yn rheoli’r cynllun ar ran CNC. Mae Andy wedi’i leoli yn Swyddfa CNC ym Mwcle, ac mae wedi cyflawni mwy na dwsin o gynlluniau cyfalaf, gan gynnwys cynllun lliniaru llifogydd Abergele.

Meddai Andy: “Byddwn yn anelu at leihau effaith weledol y cynllun, a’r graddau y bydd yn tresmasu ar eiddo pobl, tra’n cynnig gwell amddiffyniad rhag llifogydd i’r ddinas.”

Bydd manylion y cynllun yn cael eu rhannu gan staff CNC yn ystod Cyfarfod Partneriaeth Llifogydd Llanelwy ar 15 Gorffennaf. Fe fydd cyfarfod hefyd yn cael ei drefnu ar 28 Gorffennaf ar gyfer Wardeiniaid Llifogydd a Chynghorwyr Lleol. Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag Andy Brown.

Yn ogystal â lleihau perygl llifogydd, bydd y Cynllun yn dod â manteision eangach i gymunedau cyfagos a’r amgylchedd. Er enghraifft, rydym yn bwriadu gwella’r arwyneb cerdded ar hyd yr arglawdd.

Cyn bo hir bydd gwefan CNC yn cael ei diweddaru er mwyn cynnwys mwy o fanylion am y Cynllun – Bydd sesiwn galw heibio’n cael ei threfnu yn Llanelwy hefyd cyn i’r Cynllun gael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio lleol.

Cynnal a chadw amddiffynfeydd presennol

Yn ddiweddar cwblhaodd CNC y gwaith o dorri’r glaswellt ar hyd arglawdd Afon Elwy, a byddant yn cadw golwg arno i weld pryd y bydd angen ei dorri eto. Mae cadw’r tyfiant yn fyr yn hollbwysig er mwyn cynnal yr arglawdd – mae’n sicrhau gorchudd iach o laswellt ac yn helpu i atal anifeiliaid rhag tyllu i’r arglawdd. Ble mae coed wedi’u torri i lawr, byddwn yn cael gwared â’r bonion, oherwydd gall y bonion rwystro’r gwaith o dorri’r glaswellt. Yna, gallwn dorri’r glaswellt â pheiriant yn hytrach na defnyddio teclyn strimio llaw – rhywbeth a fydd yn gwella mwy fyth ar y gwaith cynnal a chadw.

Bydd ein harolygwyr yn parhau i arolygu’r afon bob mis i sicrhau na fydd coed sydd wedi disgyn neu bethau eraill yn cau’r sianel.

Y Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd a Chynlluniau Llifogydd Cymunedol

Ceir tair ardal Rhybuddion Llifogydd yn Llanelwy a rhan o Ruddlan, sef:-

  • Afon Elwy yn Ffordd Dinbych Isaf – ceir 16 o adeiladau yn yr ardal rhybuddion llifogydd hon, ac mae 15 o’r rhain wedi cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd
  • Afon Elwy yn Llanelwy – ceir 418 o adeiladau/busnesau yn yr ardal rhybuddion llifogydd hon, ac mae 374 o’r rhain wedi cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd
  • Afon Elwy, yr A55 i Ruddlan – ceir 165 o adeiladau/busnesau yn yr ardal rhybuddion llifogydd hon, ac mae 148 o’r rhain wedi cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd

Nod CNC yw sicrhau bod yr holl adeiladau’n cofrestru am y gwasanaeth rhybuddion llifogydd. Os nad ydych wedi cofrestru eto, ffoniwch ni ar 0300 065 3738, a gallwn eich cofrestru’n syth.

Mae dau o Gynlluniau Llifogydd Cymunedol i’w cael sy’n ymdrin â’r tair Ardal Rhybuddion Llifogydd, sef:-

  • Cynllun Llifogydd Cymunedol Llanelwy – Ken Hodgkinson yw’r Uwch-warden Llifogydd a Peter Scott yw’r Warden Llifogydd Cynorthwyol
  • Cynllun Llifogydd Cymunedol Rhuddlan a Bodelwyddan – Y Cynghorydd Arwel Roberts yw’r Uwch-warden Llifogydd a Gareth Rowlands yw’r Warden Llifogydd Cynorthwyol

Mae 34 o wardeiniaid llifogydd gwirfoddol i’w cael yn Llanelwy, a saith yn Rhuddlan a Bodelwyddan. Mae ardal neu stryd wedi’u neilltuo ar gyfer pob warden llifogydd, a nhw yw eich cyswllt ar gyfer yr ardaloedd/strydoedd hyn.

Os hoffech gael gwybodaeth am eich Cynllun Llifogydd Cymunedol, neu os hoffech wybod pwy yw eich warden llifogydd, cysylltwch â Ken Hodgkinson neu’r Cynghorydd Arwel Roberts.

Cynllun Llifogydd Cymunedol Rhuddlan a Bodelwyddan

Mae CNC wedi bod yn gweithio gyda saith o Wardeiniaid Llifogydd Gwirfoddol o Ruddlan a Bodelwyddan i greu Cynllun Llifogydd Cymunedol – i fod i gael ei gwblhau erbyn diwedd y mis.

Mae’r Cynllun, sy’n eiddo i’r gymuned ac sy’n cael ei reoli gan y wardeiniaid llifogydd, yn helpu’r gymuned i greu cysylltiadau cryf gyda CNC, Cyngor Sir Ddinbych a’r gwasanaethau brys, cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd.

Mae rhannau o Ruddlan a Bodelwyddan wedi’u lleoli yn Ardal Rhybuddion Llifogydd Afon Elwy yr A55 i Ruddlan (llifogydd o Afon Elwy), yn ogystal ag Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd Glan Chwith Afon Clwyd a Glan Dde Afon Clwyd (llifogydd o’r môr).

Mae’r Wardeiniaid Llifogydd yn gwybod pa adeiladau sydd mewn perygl yn sgîl llifogydd, naill ai o’r afon neu o’r môr. Byddant yn cnocio ar ddrysau’r holl adeiladau perthnasol yn y gymuned, yn annog pobl i gofrestru am y gwasanaeth rhybuddion llifogydd, gan annog perchnogion i ymbaratoi a chymryd camau priodol.

Yr Ymarfer Llifogydd

Mae’r argymhellion a’r gwersi a ddysgwyd yn sgîl Ymarfer Elwy, a gafodd ei gynnal fis Hydref diwethaf, wrthi’n cael eu rhoi ar waith. Mae Wardeiniaid Llifogydd wedi bwrw golwg dros yr adborth ac maent yn gweithio gyda CNC i gyflwyno’r newidiadau angenrheidiol. Yn ystod yr ymarfer, cafodd amddiffynfeydd dros dro eu codi a chwaraeodd wardeiniaid llifogydd ran hollbwysig wrth roi’r cynllun llifogydd cymunedol ar waith.

Perchnogion Tir ar Lan Afon – Caniatâd Amddiffyn Rhag Llifogydd

Gair i atgoffa perchnogion tir ar lan afon. Os hoffech wneud gwaith yn, uwchben, dan neu ger prif afon (fel Afon Elwy, Afon Clwyd a Nant Glascoed), neu mewn gorlifdir neu amddiffyniad rhag llifogydd, bydd angen ichi wneud cais am Ganiatâd Amddiffyn Rhag Llifogydd CNC.

Bydd angen ichi gael caniatâd gennym er mwyn sicrhau na fydd eich gweithgareddau’n achosi perygl llifogydd neu’n gwaethygu perygl llifogydd presennol. Ymhellach, rhaid cael caniatâd er mwyn sicrhau na fydd eich gwaith yn amharu ar ein gwaith ni neu’n cael effaith niweidiol ar amgylchedd, pysgodfeydd neu fywyd gwyllt yr ardal. Gellir cael mwy o wybodaeth am geisiadau ar gyfer Caniatâd Amddiffyn Rhag Llifogydd ar ein gwefan: www.cyfoethnaturiol.cymru