Gynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dolgellau

Lleihau perygl llifogydd yn Nolgellau

Repairing the stone wall in Dolgellau to improve the flood defences

Diweddariad/Cylchlythyr Mai 2015

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gweithio ar Gynllun Rheoli Perygl Llifogydd Dolgellau – gwaith a fydd yn arwain at fuddion gwych i’r gymuned leol.

Rydym yn gwneud gwelliannau i’r waliau a geir eisoes ac yn adeiladu amddiffynfeydd a llifddorau newydd – rhywbeth a fydd yn amddiffyn mwy ar dros 300 o adeiladau yn y dref rhag llifogydd.

Y prif waith

Dechreuodd y prif waith ddiwedd mis Medi 2014 a chaiff ei wneud gan y contractwyr VBA sy’n gweithio gydag Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf. Fel rhan o’r cynllun, cafodd gwaith i gael gwared â chored Aran ei gwblhau fis Hydref 2015.

Fel y gwelwch, mae nifer o’r strwythurau concrid wedi’u hadeiladu bellach, ac rydym yn troi ein golygon yn awr at y gwaith cladin.

Mae CNC a’n contractwyr yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod yn ystod y cyfnod adeiladu. Rydym yn gwybod bod hyn wedi effeithio ar barcio yn y dref, a byddwn yn gweithio’n galed i ryddhau cymaint o leoedd parcio ag y bo modd cyn gynted ag y gallwn. Yn y cyfamser, diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Gwaith ar y Marian a’r Aran

Bydd gwaith i adeiladu ramp ar ffordd fynediad y Marian yn cychwyn cyn bo hir. Hefyd, mae gennym fwy o waliau i’w hadeiladu ar yr Aran, ynghyd ag ailwampio rhannau eraill o waliau glannau’r Aran. Yna, byddwn yn adfer y tir yr effeithiodd y gwaith arno, gan ei ddychwelyd i’w gyflwr cyn i’r gwaith gychwyn. Byddwn yn gweithio’n agos â thirfeddianwyr, Cyngor Tref Dolgellau, Ymddiriedolaeth y Marian a grwpiau cymunedol eraill trwy gydol y gwaith, fel y gellir ymdrin ag unrhyw bryderon.

Disgwylir i’r prif waith sy’n gysylltiedig â pherygl llifogydd gael ei gwblhau erbyn yr Haf. Bydd contractwr tirlunio arbenigol yn plannu coed ac yn cwblhau’r gwaith ym Mharc Marian Bach yn yr Hydref.

Amcangyfrifir y bydd cyfanswm y gost ar gyfer prosiect Dolgellau oddeutu £5.6 miliwn. Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Map of Dolgellau

Eich cysylltiadau

Os oes gennych ymholiadau’n ymwneud  â’r cynllun hwn, cysylltwch â John Davies ar 0300 065 3858 neu Ann Griffith ar 0300 065 3737.

Cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim

Ni allwn gael gwared â pherygl llifogydd yn llwyr, ac rydym yn argymell y dylai pobl mewn ardaloedd sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd ymuno â’n Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim, trwy gyfrwng ein gwefan – https://naturalresources.wales/fwd

Mae rhyw 150 o gartrefi yn Nolgellau eisoes wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn.