Gwaith i sicrhau diogelwch tymor hir Llyn Tegid

Llyn Tegid

Mae gwaith er mwyn sicrhau bod llyn naturiol mwyaf Cymru yn aros yn ddiogel yn yr hirdymor o dan drafodaeth.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal sesiwn galw heibio yn y Bala er mwyn trafod y gwaith sydd yn cael ei gynllunio er mwyn sicrhau bod Llyn Tegid yng Ngwynedd yn parhau i wrthsefyll tywydd eithafol yn y presennol a’r dyfodol.

Bydd y sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden Penllyn LL23 7SR ar ddydd Mercher yr 18 Gorffennaf 2018 2pm – 7.30 pm.

Bydd y sesiwn yn gyfle i bobl leol ddysgu mwy am y gwaith ac i ni wrando ar farn a gofynion y gymuned wrth i ni ddylunio’r cynllun.

Mae argloddiau’r llyn, sy’n darparu amddiffyniad hanfodol rhag llifogydd ar gyfer tref y Bala, yn cael eu harolygu’n rheolaidd gan CNC er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel.

Yn yr arolygiad diwethaf, codwyd ambell fater, ond nid oes unrhyw bryderon dybryd.

Fe allai’r gwaith gynnwys cryfhau’r argloddiau a gwella’r amddiffyniad rhag tonnau.

I fwrw mlaen, byddai angen dymchwel y coed sydd wedi hadu yn naturiol yn yr argloddiau gan eu bod yn gwanhau’r strwythur presennol.

Os fydd hyn yn digwydd, bydd y cynllun cyfan yn cynnwys bwriad i blannu coed mewn lleoliad arall gerllaw i wneud yn iawn am y coed a gollid.

Bydd gwerth amgylcheddol enfawr yr ardal a’i bwysigrwydd i'r gymuned leol, i hamdden a thwristiaeth eu hystyried yn llawn wrth i’r gwaith gael ei gynllunio.

Dywedodd Matthew Jenkins, Rheolwr Prosiect CNC ar gyfer Llyn Tegid: “Mae’n ddyddiau cynnar yn y cynllunio ond rydym wedi ymroi i gadw cymunedau yn ddiogel rhag llifogydd.

“Bydd cyfleoedd i wella’r amgylchedd a chyfleoedd hamdden hefyd yn cael eu harchwilio wrth i’r prosiect ddatblygu.

“Mae’r adeiladu yn annhebygol o ddechrau tan 2019 a bydd yn cael ei reoli er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar y gymuned leol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru