Gwaith ar y gweill i gael gwared â llwybrau beicio mynydd answyddogol

Llun yn dangos tomen o bridd ar lwybr coedwig i greu naid ar gyfer beicio mynydd

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cychwyn ar waith i gael gwared â llwybrau beicio mynydd answyddogol mewn coedwig yn ne Cymru.

Cafodd y llwybrau eu hadeiladu heb ganiatâd mewn coetir a reolir gan CNC, a elwir yn lleol yn “Warren”, ger Caerffili.

Yn ôl swyddogion CNC gall bobl reidio’n rhydd ar ffyrdd coedwigoedd, llwybrau, llwybrau ceffylau a drwy ddilyn ffurf naturiol y tir drwy'r coed. Ni chaniateir pobl i dorri coed i wneud pontydd a neidiau, a defnyddio pridd i adeiladu arweddion.

Gall llwybrau sydd wedi’u cynllunio, eu hadeiladu a’u rheoli’n wael roi beicwyr a phobl eraill sy’n defnyddio’r goedwig mewn perygl. Mae’r llwybrau hyn hefyd yn niweidio’r dirwedd ac yn amharu ar gynefinoedd bywyd gwyllt.

Mae peiriannau cloddio’n gweithio ar y safle er mwyn cael gwared â’r llwybrau a’r neidiau a gwasgaru’r pridd. Bydd y tir yn dechrau dychwelyd i’w gyflwr naturiol erbyn y gwanwyn.

Ar ôl cael gwared â’r llwybrau, bydd arwyddion yn cael eu codi er mwyn rhoi gwybod i bobl eu bod wedi’u cau.

Meddai Gareth Roberts, rheolwr tir lleol ar gyfer CNC:

“Mae beicio mynydd yn ffordd wych o fwynhau’r awyr agored, a gwella eich iechyd yng nghampfa byd natur.

“Fel tirfeddiannwr, rydym yn gyfrifol am reoli ein safleoedd a diogelwch y bobl sy’n eu defnyddio. Mae angen inni barchu natur a defnyddwyr eraill y goedwig, a dyna pam rydym yn annog pobl i gadw at y llwybrau swyddogol yn unig wrth feicio mynydd.

“Mae’r safle hwn ger Caerffili yn un o dros 50 o lwybrau answyddogol tebyg sydd wedi ymddangos ar ein tir heb ganiatâd. Rhai nad ydyn nhw’n hidio dim am ddiogelwch, bywyd gwyllt neu ddinistrio cynefinoedd, nac yn dilyn arferion cyffredinol da’n ymwneud â llwybrau beicio mynydd.

“Mae nifer o lwybrau swyddogol i’w cael yn yr ardal y gall beicwyr mynydd eu mwynhau, fel yng Nghwmcarn, Parc Beic Cymru ym Merthyr Tudful, a hefyd man neidio Parc y Van yng Nghaerffili, sy’n cael ei redeg gan glwb llwybrau Van Rd."

Dylai pobl sy’n dymuno cael mwy o wybodaeth am lwybrau beicio mynydd swyddogol edrych ar ein tudalen Beicio Mynydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru