Dechrau clirio Safle Sgipiau Porthmadog

A skip and rubbish

Mae’r gwaith o glirio safle sy'n storio gwastraff yn anghyfreithlon ar gyrion tref yng ngogledd Cymru yn dechrau yr wythnos hon.

Bydd contractwyr arbenigol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn treulio pedair wythnos yn clirio gwastraff uchaf ei risg o safle Porthmadog Skip Hire, ar Ystâd Ddiwydiannol Penamser ym Mhorthmadog.

Cafodd y safle ei adael gan y gweithredwyr ym Medi 2016 yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan CNC.

Canfuwyd perchnogion y cwmnï, Michael, Patricia a Joseph Gaffey yn euog o storio mwy o wastraff nag a ganiatawyd yn eu iard, a oedd yn risg i'r amgylchedd lleol.

Fe'u dedfrydwyd i 10 mis yn y carchar yn Llys y Goron yr Wyddgrug ym mis Mawrth 2017.

Ac y llynedd, yn dilyn gwrandawiad o dan y Ddeddf Elw Troseddau a ddygwyd gan CNC, fe gafodd y tri phartner orchymyn i dalu oddeutu £ 350,000.

Bydd yr arian yma, ynghyd â grant gan Lywodraeth Cymru, yn cyfrannu tuag at gost clirio'r safle, y disgwylir iddo fod oddeutu £ 800,000.

Bydd y gwastraff (gweler y linc https://www.youtube.com/watch?v=DLThXQXu2Fg) yn cael ei glirio gan Acumen Waste Services a'i gymryd i safle tirlenwi Llanddulas yng Nghonwy. Bydd CNC yn goruchwylio'r gwaith drwyddo draw. 

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau CNC yng Ngogledd Orllewin Cymru: "Gall storio gwastraff yn anghyfreithlon niweidio'r amgylchedd, peri risg i

iechyd dynol a thanseilio busnesau sy’n gweithredu o fewn y gyfriath.

"Mae'r setliad Enillion Trosedd yn golygu y bydd y troseddwyr eu hunain yn talu rhan o'r bil am glirio'r safle, gan arbed peth o'r gost i'r trethdalwr.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr achos hwn yn anfon neges gref i'r diwydiant gwastraff nad ydym yn goddef gweithredwyr anghyfreithlon sy'n tanseilio gweithredwyr cyfrifol sy'n cydymffurfio â'r gyfraith.

"Byddwn yn gwneud pob ymdrech i leihau aflonyddwch i fusnesau cyfagos tra bod y gwaith hanfodol hwn yn cael ei wneud."

Gan fod y gwastraff wedi bod ar y safle ers peth amser, efallai y bydd llygod mawr, yn cael eu haflonyddu yn ystod y gwaith. Dylid hysbysu Gwasanaeth Rheoli Plâu Cyngor Gwynedd ar unrhyw faterion o'r fath ar 01766 771000 (08:30 - 17:30, dydd Llun – dydd Gwener).

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru