Gwaith yn cychwyn gwaith trwsio amddiffynfeydd llifogydd Llanbedr

Mae gweithwyr ymateb i argyfwng Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dechrau ar y gwaith o drwsio amddiffynfeydd llifogydd yn Llanbedr ger Harlech.

Torrodd y stormydd diweddar fwlch 50 metr o led yn yr argloddiau.  

O ganlyniad, mae’r llanw’n gorlifo i bum cartref a thros fwy na mil o erwau o dir amaethyddol ddwywaith y dydd ers hynny.  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn ymchwilio i’r ffordd orau o drwsio’r amddiffynfeydd i rwystro’r gorlifo ac er mwyn i’r cartrefi a’r tir amaethyddol adfer.

Er mwyn trwsio'r argloddiau llifogydd, bydd y gweithwyr yn adeiladu ffordd dros dro 1 cilometr o hyd i gario’r 15,000 tunnell o gerrig mawr, clai a phridd sydd ei angen i lenwi'r twll.

Yr hyn sy'n gwneud y gwaith yn anodd yw bod yn rhaid rhoi'r gorau iddo bob pen llanw gan fod y safle'n cael ei gorlifo.  Mae hefyd angen cynllunio’r gwaith yn ofalus rhag achosi difrod i gynefinoedd bywyd gwyllt cyfagos sydd o bwysigrwydd rhyngwladol.

Mae’r amddiffynfeydd llifogydd yn ased bwysig sy’n amddiffyn nid yn unig gartrefi a thir amaethyddol ond hefyd yr atyniadau i dwristiaid ym Mochras, maes awyr sydd i’w ddatblygu a’r ffyrdd a’r rheilffordd yn yr ardal.  

Meddai Tim Jones, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydyn ni’n cydymdeimlo’n llwyr gyda’r bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan hyn.  Mae wedi bod yn ddechrau trychinebus i’r flwyddyn iddyn nhw.

“Roedd yn rhaid cynllunio yn ofalus ar gyfer y cynllun ac mae hynny wedi dal y gwaith yn ôl braidd, yn hwy nag a fydden ni’n ei ddymuno.  Ond, tra roedden ni’n gwneud hynny roedden ni hefyd yn gwneud gwaith trwsio brys ar amddiffynfeydd rhag y môr mewn rhannau eraill o Gymru.  

“Er bod y storm wedi achosi dinistr ar arfordir Cymru, roedd degau o filoedd o gartrefi wedi’u hamddiffyn.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru