Viridor yn ymgeisio am newid trwydded amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais oddi wrth Viridor Waste Management Limited am newid ei drwydded amgylcheddol ar gyfer ei safle ynni o wastraff sy’n cael ei adeiladu yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Mae a wnelo’r cais â newid dyluniad bwyler y cyfleuster, a fydd yn sicrhau bod y broses twymo gwastraff ar ei mwyaf effeithlon, ac yn defnyddio’r dechnoleg orau sydd ar gael.

Gofynna hefyd am newidiadau bychain yn y broses hylosgi, a fydd yn gwella perfformiad amgylcheddol y cyfleuster.

Ni fydd y newidiadau arfaethedig yn cynyddu dim ar gyfyngiadau allyrru caeth trwydded amgylcheddol bresennol Viridor, a roddwyd gan ragflaenydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn Nhachwedd 2010.

Rhoddwyd y drwydded yn dilyn ymchwiliad ac ymgynghoriad 18 mis ynglŷn â’r cyfleuster arfaethedig yn Trident Park, Ocean Way, a’r effaith a gâi ar bobl leol a’r amgylchedd.

Yn rhan o’r ymchwiliad, ymgynghorwyd â chyrff iechyd arbenigol, a bu iddynt ddweud na fyddai’r cyfleuster yn fygythiad sylweddol i nac iechyd pobl leol na’r amgylchedd.

Bydd cyfoeth Naturiol Cymru yn awr yn cynnal ymgynghoriad ynghylch y newidiadau arfaethedig hyd ddydd Gwener 16 Mai.

Mae copi o’r cais, a gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymateb, ar gael yn:

Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Tîm Cysylltiadau Allanol, Plas yr Afon, Parc Busnes Llaneirwg, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0EY.

Dywedodd Gareth O’Shea o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn dilyn ein hymchwiliadau trylwyr blaenorol i weithrediadau arfaethedig Viridor, byddwn yn ymchwilio’n drwyadl i’r newidiadau, er mwyn sicrhau nad ydynt yn newid gallu’r cwmni i weithredu o fewn yr amodau caethion a roddasom ar y drwydded wreiddiol.

"Efallai y bydd y newidiadau yn fychain, ond ni fyddwn yn caniatáu newid trwydded y cwmni nes rydym yn sicr na fydd yn cael effaith andwyol ar bobl leol na'r amgylchedd.

“Os penderfynwn ganiatáu newid y drwydded, a phan fydd y cyfleuster yn weithredol, bydd ein swyddogion yn cadw golwg manwl ar weithrediadau ar y safle er mwyn sicrhau ei fod yn gweithredu’n unol â’r safonau amgylcheddol uchaf.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru