Cychwyn cwympo coed i daclo clefyd yng Nghwmcarn

Machinery harvesting wood

Mae hyd at 150,000 o goed llarwydd ar y safle wedi’u heintio gan glefyd ffwng, a rhaid eu torri i lawr fel rhan o strategaeth genedlaethol.

Mae’r clefyd wedi heintio oddeutu 6.7 miliwn o goed llarwydd yng Nghymru, ac ar ôl i’r coed gael eu heintio byddant yn marw.

Er gwaethaf y gwaith cwympo, bydd y Ganolfan Ymwelwyr, a gaiff ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a’r holl gyfleusterau eraill ar y safle, yn dal i fod ar agor.

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Adnoddau Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru,

 

“Yn anffodus, allwn ni ddim stopio’r clefyd rhag ymledu, ond gallwn gymryd camau i arafu ei ledaeniad. Golyga hyn ein bod yn gorfod cwympo holl goed llarwydd Coedwig Cwm Carn.

“Sefyllfa drist yw gorfod cwympo cymaint o goed, ond mae’n rhoi cyfle inni blannu o’r newydd amrywiaeth o goed collddail, brodorol sy’n gallu gwrthsefyll y clefyd, yn ogystal â choed sy’n cynhyrchu pren masnachol, fel sbriws.

“Byddwn yn cynllunio ein gwaith i sicrhau y bydd rhannau o’r goedwig ar gael bob amser i bobl eu mwynhau. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted ag y bo modd ynghylch unrhyw fwriad i gau neu ddargyfeirio llwybrau, a hynny trwy gyfrwng ein gwefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol a’r Ganolfan Ymwelwyr.

“Mae rhannau o Goedwig Cwmcarn bellach yn safle cynaeafu gweithredol. Bydd arwyddion clir yn cael eu codi ar gyfer yr ardaloedd yma. Mae’n hollbwysig i’r cyhoedd beidio â mynd i’r ardaloedd yma oherwydd rhesymau diogelwch."

Oherwydd graddfa’r gwaith a graddiant serth y goedwig, ni fyddai wedi bod yn ddiogel nac yn ymarferol cadw Ffordd y Goedwig ar agor yn ystod y gwaith cwympo a chynaeafu.

Meddai Andy:

“Rydym yn gwybod bod gan Goedwig Cwmcarn a Ffordd y Goedwig le arbennig yng nghalonnau trigolion yr ardal a’r ymwelwyr, felly rydym eisoes yn gweithio ar gynllun i blannu amrywiaeth o rywogaethau eraill er mwyn gwneud y coetir mor ecolegol amrywiol â phosibl, ac yn llai tueddol o ddioddef clefydau.

“Eisoes, rydym wedi cychwyn ymchwilio i ddewisiadau ar gyfer dyfodol Ffordd y Goedwig, gan gynnwys ystyried cyllid posibl neu gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth er mwyn ailagor y ffordd bresennol yn llwyr neu’n rhannol. Byddwn yn parhau i ymchwilio i’r dewisiadau yma ac yn ymgynghori â thrigolion lleol ac eraill sydd â budd yn y mater.”

Er mwyn rheoli lledaeniad y clefyd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cwympo bron i 3 miliwn o goed ar hyd a lled Cymru hyd yn hyn. Maent yn plannu mwy na 3 miliwn o goed bob blwyddyn, gyda rhai o’r rhain yn cymryd lle’r coed llarwydd sydd wedi’u cwympo.

Mae’r gwaith cwympo’n rhoi cyfle i’r sefydliad adennill rhywfaint o werth economaidd y pren, sydd wedyn yn cael ei ailfuddsoddi yn Ystâd Goed Llywodraeth Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru