Gwaith Cynllun Llifogydd y Rhath yn dechrau

Mae cam cyntaf cynllun llifogydd £9 miliwn, a fydd yn lleihau bygythiad llifogydd i tua 440 o gartrefi a busnesau ardal y Rhath yng Nghaerdydd, yn dechrau heddiw.

Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, bydd peirianwyr ac ymgymerwyd arbenigol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ailwampio arglawdd llifogydd presennol ar Rymni, yng nghyffiniau Heol Casnewydd.

Mae’r arglawdd presennol yn wael ei gyflwr, ac wedi’i glustnodi gan dîm y prosiect fel un nad yw, bellach, yn diogelu cartrefi a busnesau’r ystâd ddiwydiannol gyfagos i raddau digonol.

Yn ei le, ceir wal llifogydd newydd wedi’i gwneud o ddalennau stancio, ar hyd 150 medr o lan yr afon. Mae cam cyntaf y gwaith i’w gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.  

Dyma’r gyntaf mewn cyfres o welliannau, a fydd, â’i gilydd, yn gwella diogelwch rhag llifogydd ledled ardaloedd Heol Pen-y-lan Road, Roath Brook Gardens, Roath Mill Gardens, Waterloo Gardens, Railway Gardens (gan gynnwys y Sandies a Minster Gardens), Colchester Avenue ac Ipswich Road.  

Dywedodd Gareth O’Shea, Pennaeth Gweithrediadau De-ddwyrain Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gwneud hynny allwn ni i leihau i’r eithaf yr amharu ar gartrefi a busnesau lleol wrth inni gynnal y gwelliannau hyn, ac yr ydym yn wir werthfawrogi eu cefnogaeth a’u cydweithrediad.

“Mae hwn yn gynllun pwysig ar gyfer yr ardal, a fydd yn cynyddu diogelwch pobl sy’n byw ac yn gweithio yn y Rhath rhag Nant Lleucu, Rhymni a’r llanw.

“Gwyddwn, wrth i’n hinsawdd newid, ein bod yn debyg o weld tywydd mwy eithafol, glaw dwysach a llifogydd amlach. Er na allwn wastad atal llifogydd rhag digwydd, gallwn fynd ati i leihau eu heffaith mewn ardaloedd fel hon.”

Yn 2013, cafodd CNC arian gan Lywodraeth Cymru fel y gallai’r cynllun fynd yn ei flaen.

Yn ychwanegol ar y gwaith ar Rymni, mae CNC wrthi’n paratoi dau gais cynllunio ar gyfer camau ychwanegol y gwaith ar Nant Lleucu rhwng Colchester Avenue ac Ipswich Road, a rhwng Heol Pen-y-lan a Colchester Avenue.

Mae CNC yn ymgynghori’n eang â’r gymuned leol ac yn defnyddio profiadau’r bobl eu hunain o lifogydd yn yr ardal er mwyn paratoi eu cynlluniau.

Mae’r cynlluniau diweddaraf ar gyfer Nant Lleucu a ffurflen adborth ar gael o wefan CNC. Ymwelwch â cyfoeth naturiol cymru a chwiliwch am “Cynllun Nant Lleucu”.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru