Cyhoeddi adroddiad ar lifogydd

Flood warning sign

Mae ein hadroddiad wedi’i gyhoeddi i’r rhesymau pam y dioddefodd tri thŷ yn Llanrwst lifogydd y Nadolig diwethaf.

Effeithiodd llifddwr ar gartrefi yn Nheras Conwy, Llanrwst Ddydd Gŵyl San Steffan ar ôl y llifogydd gwaethaf i daro Dyffryn Conwy mewn deng mlynedd ar hugain.

Daw ein hadroddiad i’r casgliad fod cynllun llifogydd Dyffryn Conwy, a gwblhawyd yn 2010, wedi perfformio’n dda ac wedi amddiffyn mwyafrif llethol y cartrefi y bwriadwyd iddo’u hamddiffyn.

Heb y cynllun fe fyddai 76 o adeiladau wedi bod mewn perygl o ddioddef llifogydd difrifol, fel y digwyddodd yn 2004 a 2005.

Fodd bynnag, mae’n cydnabod y gellir gwella’r gweithdrefnau a’r arferion gweithio, a chynigir 18 o argymhellion ar gyfer lleihau perygl llifogydd yn Nheras Conwy yn y dyfodol.

Yn awr, mae swyddogion CNC yn trafod yr argymhellion hyn gyda’u partneriaid – Y Swyddfa Dywydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Awdurdod Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Meddai Tim Jones, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gogledd a Chanolbarth Cymru yn CNC: “Mae’r adroddiad manwl hwn wedi deillio o adolygiad cynhwysfawr o’r hyn a ddigwyddodd Ddydd Gŵyl San Steffan y llynedd.

“Mae llifogydd yn cael effaith ddinistriol ar fywydau pobl, a rhaid inni wneud yn siŵr ein bod yn dysgu cymaint ag y gallwn yn sgil y digwyddiad hwn er mwyn lleihau’r perygl yn y dyfodol.

“Bydd y 18 argymhelliad yn caniatáu i ni a’n partneriaid gymryd camau i leihau’r perygl llifogydd.

“Allwn ni ddim rhwystro pob achos o lifogydd, ond gallwn leihau’r tebygolrwydd y bydd yn digwydd, a dyna sy’n rhaid inni ei wneud yn awr.

“Calonogol yw gweld bod cynllun llifogydd Dyffryn Conwy yn gyffredinol wedi gweithio’n dda unwaith yn rhagor, gan amddiffyn mwyafrif llethol yr adeiladau yn Llanrwst a Threfriw.”

Meddai’r Cynghorydd Dave Cowans, Aelod Cabinet Conwy dros Briffyrdd, Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd: “Fe effeithiodd tywydd garw 26 Rhagfyr 2015 ar nifer o bobl ledled Gogledd Cymru, a phleser yw gweld bod yr adroddiad hwn wedi’i gwblhau a’i gyhoeddi.

“Mae edrych ar ddigwyddiadau o’r fath yn ymarfer pwysig, a gall yr wybodaeth a gesglir fod yn adnodd amhrisiadwy i helpu ein partneriaid i baratoi ar gyfer y dyfodol a chynorthwyo cymunedau lleol i wrthsefyll llifogydd yn well.”

Mae’r adroddiad, Adroddiad Ymchwil Llifogydd – Llanrwst 2015, wedi ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru