Ymgynghoriad ar gais am drwydded forol yng Ngheinewydd

View of New Quay beach

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl am eu barn ynghylch cais am drwydded forol.

Mae Quay Fresh & Frozen Foods Ltd wedi gwneud cais i adnewyddu eu trwydded bresennol i ollwng cregyn Gwichiaid mâl yng Ngheinewydd. 

Yn awr mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn asesu’r cais yn fanwl, yn casglu cyngor a thystiolaeth dechnegol er mwyn bod yn hyderus a ddylai roi trwydded ai peidio.  

Gall pobl ddod o hyd i fwy o wybodaetham y broses ceisio a sut i roi sylwadau mewn sesiwn galw heibio a gynhelir ddydd Iau 26 Mai 2016 (1pm-6.30pm) yn Neuadd Goffa Ceinewydd.

Meddai Eleanor Smart, Uwch Arweinydd Tîm Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’n bwysig nad yw cynigion o’r fath yn achosi risg annerbyniol i’r amgylchedd, i bobl ac i weithgareddau morol eraill. Rhaid inni fod yn fodlon gyda’r sefyllfa cyn inni roi trwydded i ganiatáu’r gweithgaredd gario ymlaen.

“Rhan bwysig o’r broses hon yw ymgynghori gydag arbenigwyr a derbyn tystiolaeth trigolion lleol, fel y gallwn sicrhau fod gennym yr holl wybodaeth berthnasol i wneud ein penderfyniad.”

Mae angen trwydded forol ar y rhai sydd am ymgymryd â gweithgareddau penodol yn yr amgylchedd morol, er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gynnal, gwella a’i ddefnyddio yn gynaliadwy.

Byddwn yn ystyried yr holl wybodaeth berthnasol gynigir yn ystod yr ymgynghoriad. Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 7 Mehefin 2016.

Gellid gofyn am gopïau electronig o marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk neu drwy ffonio Canolfan Cyswllt Cwsmeriaid 0300 065 3000.