Plant! yn cyrraedd carreg filltir – plannu 300,000 o goed

Rebecca Good (Woodland Trust), Kate Thomson (NRW) and a school girl planting a tree

Mae menter plannu coed a ddyfeisiwyd gan ferch ysgol o Gaerdydd naw mlynedd yn ôl wedi creu 15 o goetiroedd newydd yng Nghymru ac arwain at blannu 300,000 o goed.

Yn 2008 fe wnaeth Llywodraeth Cymru addewid i blannu coeden llydanddail Gymreig am bob plentyn a gâi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru.

Enw’r cynllun yw Plant! – gyda’r enw’n cyfleu’r elfen ‘plannu’ yn y Saesneg.

Bob mis mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n rhedeg y rhaglen ar ran Llywodraeth Cymru a Choed Cadw, yn cael gwybod sawl babi sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru, ac yn trefnu i gymysgedd o goed llydanddail brodorol gael eu plannu, gan gynnwys derw, ynn, bedw, coed ceirios, criafol a helyg.

Mae pob babi’n cael gwybod lleoliad y coetir sy’n cynnwys eu coeden nhw.

Ymhellach, maent yn cael tystysgrif yn fuan ar ôl iddynt gael eu geni neu eu mabwysiadu yn dweud bod coeden wedi ei phlannu ar eu cyfer.

Meddai Kate Thomson, Cydgysylltydd Plant! yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae coed yn rhan bwysig o’n hamgylchedd. Maen nhw’n sugno llifddwr, carbon a llygryddion eraill, yn cynnig cartref i fywyd gwyllt ac yn ein helpu i fwynhau’r awyr agored. Maent hefyd yn darparu ffynhonnell o ynni cynaliadwy a deunydd adeiladu tai.

“Mae Plant! yn helpu i greu coetiroedd cymunedol newydd y gall plant Cymru ymweld â nhw gyda’u teuluoedd a’u gwylio’n tyfu wrth iddyn nhwythau hefyd dyfu.

“Gobeithio y bydd yn annog pobl ifanc i feddwl am eu hamgylchedd a sut y gallan nhw helpu i’w reoli’n gynaliadwy.”

Meddai Rebecca Good, rheolwr safle Coed Cadw ar gyfer Coed y Foel, un o’r safleoedd Plant!:

“Pa ffordd well o ddathlu digwyddiad mor bwysig – genedigaeth neu mabwysiadu plentyn – na phlannu coeden frodorol a fydd yn tyfu gyda’r plentyn ac yn helpu i greu amgylchedd hardd a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol, gan gyfoethogi bywydau pawb.

“Os oes gennych chi blentyn sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu o 2008 ymlaen, pam nad ewch chi am dro i’w safle Plant! gan eu cysylltu â’u hetifeddiaeth?”

O 1af Ebrill 2014, estynnodd Llywodraeth Cymru y rhaglen er mwyn plannu coeden ychwanegol yn Uganda ar gyfer pob plentyn, mewn partneriaeth â’r elusen amgylcheddol Maint Cymru.

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn Llywodraeth Cymru:

“Mae coed yn amhrisiadwy i gymdeithas gan eu bod yn cyfrannu at ein hiechyd a’n lles ac yn chwarae rhan hollbwysig wrth reoli ein hinsawdd.

“Mae Plant! wedi gwneud llawer i godi ymwybyddiaeth ynghylch pwysigrwydd rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy, er budd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Mae’n ymgysylltu â phobl ifanc ac yn gwella’u hymwybyddiaeth ynghylch yr amgylchedd, newid hinsawdd a dinasyddiaeth fyd-eang. 

“Gwych yw gweld Plant! yn cyrraedd y garreg filltir anhygoel hon.”

Am ragor o wybodaeth am Plant! edrychwch ar y wefan

https://gov.wales/topics/environmentcountryside/forestry/plantatree/?lang=en

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru