Cyhoeddwyd cynlluniau i leihau’r perygl o lifogydd llanw yng Nghaerllion

Cyhoeddwyd cynlluniau gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i leihau perygl llifogydd llanw ymhellach ar 49 eiddo yn ardal Heol Isca, Gaerllion.

Gwella drwy greu gwelydd llifogydd newydd ynghyd â chodi uchder ac adnewyddu  gwelydd ac argloddiau llifogydd presennol.

Bydd y cynllun yn adnewyddu’r gwelydd amddiffyn rhag llifogydd, codi uchder dwy adran o’r arglawdd pridd ac adeiladu rhan o amddiffynfa rhag llifogydd symudol newydd wrth ymyl y B4596 (gyferbyn a’r Tollty ar Heol Caerllion).

Meddai Gareth O’Shea, Rheolwr Ardal Dde Ddwyrain Cymru, CNC,

“Gall llifogydd achosi difrod mawr i gartrefi ac mae’n brofiad gofidus i bobl. Bydd y cynlluniau rydym wedi eu datblygu yn lleihau’r  perygl yn yr ardal hon.

“Mae rhan o’n datrysiadau arfaethedig  yn cynnwys sefydlu amddiffynfeydd llifogydd symudol arbennig gellir cael eu defnyddio ar draws Heol Caerllion yn ystod cyfnodau o lanw uchel.

“Nid yn unig fydd y dewis arloesol hwn yn cynyddu’r lefel amddiffyniad rhag llifogydd yn yr ardal hon ond hefyd yn gostwng yr effaith gweledol ac ymarferol ein gwelliannau.”

Fe gyflwynodd CNC cais cynllunio ar gyfer y cynllun wythnos ddiwethaf. Os fydd yn cael caniatâd Gyngor Dinas Casnewydd, gobeithir cychwyn ar y gwaith yn yr haf.  

Mi fydd y prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

I gael ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Andrew Brown, Rheolwr Prosiect Heol Isca, ar andrew.brown@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru