Cau piblinellau ar ôl i olew ollwng

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi hysbysiad gorfodi i atal dwy biblinell danwydd ar lanfa Purfa Valero yn Aberdaugleddau rhag cael eu defnyddio.

Cyhoeddwyd yr hysbysiad ar ôl i ddigwyddiadau llygredd effeithio ar ddŵr, tir a bywyd gwyllt ar hyd yr arfordir ym mis Rhagfyr ac wythnos gyntaf mis Ionawr. 

Mae hyn yn golygu bod y ddwy biblinell y credir iddyn nhw fod yn gyfrifol am y llygredd wedi eu cau tan fod CNC yn fodlon y gellir eu defnyddio heb beryglu’r amgylchedd. 

Mae ymateb amlasiantaethol sy’n cynnwys gwaith glanhau yn dal i fynd yn ei flaen ar rannau o’r arfordir yr effeithiwyd arnyn nhw yn dilyn y digwyddiad diweddaraf o ollwng olew. 

Mae Valero a’i gontractwyr wrthi’n glanhau’r arfordir yn Aberdaugleddau tra bo CNC, Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn monitro ac yn cynghori. 

Ers yr adroddiad cyntaf o lygredd, mae’r pwyslais wedi bod ar leihau effaith yr olew ar yr ardal a’i hamrywiaeth eang o fywyd gwyllt. 

Mae’r lleoliadau yr effeithiwyd arnyn nhw’n parhau i gael eu glanhau ac mae’r olew a ollyngodd wedi cael ei reoli. 

Dywedodd Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gwarchod dyfroedd Cymru yn rhan enfawr o’n swydd ac rydyn ni wedi gweithredu i sicrhau bod yr aber a’i bywyd gwyllt yn cael eu diogelu.

“Mae ymateb sydyn, amlasiantaethol i’r digwyddiad hwn wedi helpu lleihau effaith yr olew a ollyngodd yn yr ardal.

“Mae’r traethau’n parhau i gael eu harchwilio ac er mwyn bod yn ofalus mae rhwystrau’n dal i gael eu defnyddio i warchod y morfeydd heli o gwmpas Sandy Haven ac Aber Gann.

“Mae Valero eisoes wedi rhoi mesurau ychwanegol ar waith er mwyn lleihau unrhyw effaith yn y dyfodol ac mae’n cydweithredu wrth i’n hymchwiliadau barhau. 

“Gofynnwn i bobl fod yn wyliadwrus, osgoi unrhyw olew os ydyn nhw’n dod ar ei draws, yn enwedig os oes cŵn ganddyn nhw, a chysylltu â  llinell ffôn digwyddiadau CNC ar 0300 065 3000 os ydyn nhw’n ymwybodol o unrhyw lygredd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru