CNC yn annog ymwelwyr i gadw’u hoffer yn lân

Man cleaning his boots

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn annog pawb sy’n ymweld â choetiroedd a gwarchodfeydd natur dros wyliau’r Pasg i gadw’u hoffer yn lân er mwyn atal plâu a chlefydau coed rhag lledaenu.

Ar ôl gaeaf hir a gwlyb, mae llawer o bobl yn awyddus i wneud yn fawr o’r dyddiau hirach yn ystod y gwanwyn trwy ymweld â rhai o goetiroedd a gwarchodfeydd natur Cymru i gerdded neu feicio.

Er bod CNC yn annog pobl i fwynhau’r awyr agored, mae ein ymgyrch “Cadwch yn Lân” yn gofyn i bobl lanhau eu hesgidiau a theiars eu beic er mwyn helpu i ddiogelu coed Cymru.

Ceir nifer o blâu a chlefydau sy’n bygwth coetiroedd Cymru. Ac un o’r ffyrdd gorau y gallant gyrraedd coedwig iach yw trwy gael eu cludo mewn mwd a gweddillion ar esgidiau pobl, ar deiars ceir neu feiciau, neu hyd yn oed ar bawennau cŵn.

Fel yr esbonia Lajla Cash, Swyddog Cynllunio Iechyd Coed CNC:

“Gall plâu a chlefydau ymledu’n gyflym iawn.

“Mae nifer ohonom wedi gweld yr effaith andwyol y gall clefydau fel P. ramorum ei gael ar ein coedwigoedd.

“Nod yr ymgyrch “Cadwch yn Lân” yw annog pobl i fynd i’r arfer o geisio lleihau lledaeniad clefydau sy’n lladd ein coed.

“Mae ein neges syml “Cadwch yn Lân” yn gofyn i bobl dreulio ychydig funudau’n glanhau baw a mwd oddi ar eu hesgidiau, eu teiars, eu hoffer a’u hanifeiliaid anwes cyn ymweld â choetiroedd.

“Ein gobaith yw y bydd archwilio a glanhau bob tro cyn ymweld â choetiroedd yn dod yn arferiad yn y pen draw.”

Mae CNC yn annog pawb sy’n ymweld â choedwigoedd a chefn gwlad i fod yn ymwybodol o bwysigrwydd eu rôl o ran cadw ein coedwigoedd a’n coed yn iachach. 

Rydym hefyd yn cyhoeddi rhestr o’r pum prif berygl sy’n wynebu iechyd coed yng Nghymru, ynghyd ag awgrymiadau ynghylch sut i ddarganfod plâu a chlefydau a rhoi gwybod inni amdanynt. aerial view of trees infected with P. Ramorum

Ychwanegodd Lajla:

“Mae ein 550 cilometr o lwybrau beicio mynydd, ein pum canolfan ymwelwyr a’n 75 o fannau picnic wedi’u lleoli mewn coetiroedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yn rhai o ardaloedd mwyaf ysblennydd y wlad.

“Trwy wneud pobl yn ymwybodol o beryglon y clefydau hyn, ein gobaith yw y gallwn ddiogelu’r dreftadaeth fendigedig hon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru